mixed-couples

Actuele Issues => Voorpaginanieuws => Topic gestart door: Prawo op 11 mei 2017, 12:00:01

Titel: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 11 mei 2017, 12:00:01
Een derdelander die ouder is van een minderjarig kind dat het Europees burgerschap bezit, kan aanspraak maken op een afgeleid verblijfsrecht in de Unie.
Dat de andere ouder, burger van de Unie, zelf de dagelijkse en daadwerkelijke zorg voor het kind op zich zou kunnen nemen, is een relevant gegeven, maar onvoldoende om een verblijfsvergunning te weigeren. Vastgesteld moet kunnen worden dat er tussen het kind en de ouder-derdelander niet een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat het kind genoopt zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten als aan die ouder een verblijfsrecht wordt geweigerd. Zie http://www.euronews.com/2017/05/10/ecj-rules-that-non-eu-parents-have-eu-residency-rights-through-their-children

Citaat
Mevrouw Chavez-Vilchez, die de Venezolaanse nationaliteit heeft, is op een toeristenvisum in Nederland aangekomen. Uit haar relatie met een Nederlands onderdaan is in 2009 een kind geboren dat de Nederlandse nationaliteit heeft. De ouders en het kind hebben in Duitsland gewoond tot in juni 2011, in welke maand Chavez-Vilchez en haar kind de gezinswoning hebben moeten verlaten. Chavez-Vilchez heeft sindsdien het gezag over haar kind en zij heeft verklaard
dat de vader niet bijdraagt in het onderhoud en de opvoeding van het kind. Omdat zij echter geen verblijfstitel had, hebben de Nederlandse instanties haar aanvraag voor bijstand en kinderbijslag afgewezen.

De situatie van zeven andere personen, onderdanen van niet-EU-landen, vertoont gelijkenissen met die van mevrouw Chavez-Vilchez: het gaat daarbij om moeders van een of meer kinderen met de Nederlandse nationaliteit, van wie de vader Nederlander is. Die kinderen zijn allen erkend door hun vader, maar wonen hoofdzakelijk zo niet uitsluitend bij hun moeder. Die zaken verschillen echter voor wat betreft de betrekkingen tussen de ouders en de kinderen op het gebied van het ouderlijk gezag en de bijdrage in het onderhoud, de situatie van de moeders betreffende hun recht om op het grondgebied van de Unie te verblijven alsook de situatie van de minderjarige kinderen zelf.
Anders dan in het geval van mevrouw Chavez-Vilchez, hebben de minderjarige kinderen van de zeven andere personen bovendien nooit gebruik gemaakt van hun recht op vrij verkeer: zij wonen sinds hun geboorte in de lidstaat waarvan zij de nationaliteit bezitten (dat wil zeggen Nederland).

De Centrale Raad van Beroep, waarbij de geschillen over de weigering van de Nederlandse instanties om de betrokken moeders bijstand en kinderbijslag toe te kennen aanhangig zijn gemaakt, heeft besloten zich tot het Hof van Justitie te wenden. Die rechterlijke instantie vraagt zich af of de belanghebbenden, als moeder van een kind dat burger van de Unie is, in hun respectieve omstandigheden een verblijfsrecht aan artikel 20 VWEU (burgerschap van de Unie) kunnen ontlenen. Indien dat het geval is zouden zij in voorkomend geval op basis van de Nederlandse wetgeving in aanmerking komen voor bijstand of kinderbijslag.
De Centrale Raad van Beroep wenst meer in het bijzonder te vernemen, welk belang moet worden gehecht aan het feit dat de vader, burger van de Unie, in Nederland of in de Unie verblijft.

In zijn arrest van heden verklaart het Hof om te beginnen dat de situatie van mevrouw ChavezVilchez en van haar kind, die beiden gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer, allereerst moet worden getoetst aan artikel 21 VWEU (vrij verkeer en verblijf van Europese burgers op het grondgebied van de lidstaten) en aan richtlijn 2004/381 (die de uitoefening van de vrijheid van verkeer en van verblijf beoogt te vergemakkelijken). Het is aan de Nederlandse rechter om in dit verband te beoordelen of de voorwaarden van die richtlijn vervuld zijn zodat mevrouw ChavezVilchez aanspraak kan maken op een afgeleid verblijfsrecht. Indien dat niet het geval is, moeten haar situatie en die van haar kind, net als die van de overige betrokken personen, aan artikel 20 VWEU worden getoetst.

In dit verband herinnert het Hof aan zijn rechtspraak dat artikel 20 VWEU zich verzet tegen nationale maatregelen, daaronder begrepen beslissingen waarbij een verblijfsrecht wordt geweigerd aan familieleden van een burger van de Unie, die tot gevolg hebben dat de burger van de Unie het effectieve genot van de voornaamste aan zijn status ontleende rechten wordt ontzegd.

In de onderhavige gevallen zou door de eventuele verplichting voor de moeders om het grondgebied van de Unie te verlaten, hun kinderen daarmee het effectieve genot van de essentie van die rechten kunnen worden ontzegd doordat zij genoopt zouden zijn het grondgebied van de Unie te verlaten. Het is aan de Nederlandse rechter om dat te beoordelen. Om dat risico te beoordelen moet worden bepaald, welke ouder de daadwerkelijke zorg voor het kind heeft en of er
een daadwerkelijke afhankelijkheidsverhouding bestaat tussen het kind en de ouder die onderdaan is van een niet-EU-land. In dat verband dienen de bevoegde instanties rekening te houden met het
recht op eerbiediging van het gezinsleven en met het hogere belang van het kind.

De omstandigheid dat de andere ouder, burger van de Unie, daadwerkelijk alleen de dagelijkse daadwerkelijke zorg voor het kind kan en wil dragen, is een relevant gegeven, maar volstaat op zich niet om te kunnen vaststellen dat er tussen de ouder die onderdaan van een niet-EU-land is en het kind niet een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat dat het kind genoopt zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten indien aan die onderdaan van een niet-EU-land een
verblijfsrecht werd geweigerd. Om tot een dergelijke vaststelling te komen moeten immers, in het hogere belang van het kind, alle betrokken omstandigheden in de beschouwing worden betrokken, meer in het bijzonder de leeftijd van het kind, zijn lichamelijke en emotionele ontwikkeling, de mate van zijn affectieve relatie zowel met de ouder die burger van de Unie is als met de ouder die onderdaan van een niet-EU-land is, evenals het risico dat voor het evenwicht van het kind zou ontstaan indien het van deze laatste ouder zou worden gescheiden.

Wat de bewijslast betreft dient de ouder die onderdaan van een niet-EU-land is de gegevens te verschaffen aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of ingeval hem een verblijfsrecht zou worden geweigerd, het kind het effectieve genot van de essentie van de aan de status van burger van de Unie ontleende rechten zou worden ontzegd doordat het genoopt zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten.

De nationale instanties moeten er echter voor waken dat de toepassing van nationale voorschriften betreffende de bewijslast afdoet aan de nuttige werking van artikel 20 VWEU. Zo zullen de nationale instanties het nodige onderzoek moeten verrichten om na te gaan waar de ouder die onderdaan van die lidstaat is woont. Zij moeten ook onderzoeken of die ouder inderdaad alleen de dagelijkse daadwerkelijke last voor het kind kan en wil dragen. Bovendien dienen zij te onderzoeken of er een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat tussen het kind en de ouder die onderdaan is van een niet-EU-land, dat het kind bij weigering van een verblijfsrecht aan deze laatste ouder het effectieve genot van de essentie van de aan zijn status van burger van de Unie ontleende rechten zou worden ontzegd doordat het het grondgebied van de Unie zou moeten verlaten.

Uitspraak van heden van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in de (Nederlandse) zaak Chavez-Vilchez e.a. (C-133/15)
Bron: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170048nl.pdf

Voor een Nederlands commentaar van Tomas Spijkerboer (hoogleraar aan de Vrije Universiteit)
op deze uitspraak zie http://verblijfblog.nl/?p=2203
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: echte BuitenlandsePartner op 23 december 2017, 18:45:48
Citaat
Wij zijn van plan mijn vrouw begin volgend jaar een verblijf op grond van dit Chavez arrest aan te laten vragen bij IND.
Zodra we de papieren compleet hebben, het wachten is nu nog op een gelegaliseerde geboorte akte van mijn BP uit haar land van herkomst.
Mijn vraag is kunnen we makkelijk de aanvraag bij IND zelf indienen, zonder hulp van een advocaat, of zouden jullie adviseren e.e.a. vooraf met een advocaat door te nemen?

Jullie hoeven helemaal niet op papieren van haar te wachten.
Het enige wat nodig is is de geboorteakte van het kind (daaruit blijkt namelijk dat zij de moeder is). Daarnaast is enkel (en vooral) nodig een motivatiebrief waaruit de zorg van de moeder voor het kind blijkt.
Zo'n brief mag je zelf schrijven maar hulp van een deskundige rechtsbijstandsverlener (dan kan een advocaat zijn of Prawo die iedereen als eerste op dit arrest attendeerde) is vaak niet onverstandig.

De geboorteakte heeft je vrouw alleen nodig als ze zich wil inschrijven bij de gemeente. Op zich volstaat daarvoor echter haar paspoort.

Het systeem bij de IND functioneert al weken niet zodat een afspraak maken niet mogelijk is.
De aanvraag (met de eerste 4 pagina's van dit formulier (https://ind.nl/Formulieren/6006.pdf) kan gezonden worden aan de
IND afd. EU
Postbus 5
9560 AA Ter Apel

In een begeleidende brief kan worden verzocht om een afspraak voor het plakken van een aanmeldsticker en eventueel een (gratis) terugkeervisum.

Met die sticker zal een gemeente zeker haar adresaangifte in behandeling moeten nemen.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: ria1 op 01 januari 2018, 11:25:51
hallo,

Mijn partner heeft een poolse visum die in april 2018 afloopt,
nu ben ik dus zwanger en beval in juni moet hij in die tussen tijd
terug naar Kosovo want daar komt hij vandaan? of is er iets wat ik kan doen zodat hij in die tijd hier alsnog legaal kan verblijven?
alvast bedankt
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 01 januari 2018, 15:25:15
Wat is jouw eigen nationaliteit en wanneer ben je uitgerekend.

Ik denk dat je vriend (als vader van een NL kind) al een beroep kan doen op het hier genoemde arrest als het kind nog niet is geboren.
Trouwen is daarvoor niet nodig (maar mag uiteraard wel).

Stuur me een e-mail of persoonlijk bericht als je hier meer over wilt weten (details lenen zich minder voor bespreking op een openbaar forum, waar ook de IND mee leest).

Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: ria1 op 04 januari 2018, 21:52:44
dankuwel voor uw reactie, ben 17 juni uitgerekend en heb zelf Nederlandse nationaliteit
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 28 januari 2018, 19:55:57
Dan zou ik de vader van het kind dit kind laten erkennen (als jullie niet gehuwd of geregistreerd partner zijn) en zodra zijn visum ten einde loopt bij de IND goed onderbouwd EU toetsing laten aanvragen.
Titel: krijgen advies over chavez-vilchez
Bericht door: happ op 11 februari 2018, 13:27:08
Ik heb een vraag over Chavez-Vilchez arrest.ik heb 5 jaar verblijfvergunning maar hope ik dit jaar kan ik nationaliteit aanvrrag. ik heb een kind gekrijgen van ongedocument man. hij is hier van paar jaren maar hij heeft geen verblijfvergunning.kan wij Chavez-Vilchez arrest voor hem aanvraag?

alvast Bedankt
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 11 februari 2018, 18:03:09
Een verblijf op basis van dit arrest veronderstelt een kind met de Nederlandse nationaliteit als hoofdpersoon.
(Pas) als je t.z.t. medenaturalisatie vraagt en krijgt voor je kind zal aan die voorwaarde zijn voldaan.

Daarnaast moet je partner ook wettelijk de vader zijn van dit kind, d.w.z. als vader op de geboorteakte staan.

Als dit laatste nu nog niet het geval is, is het verstandig dit nu al te gaan regelen en niet te wachten totdat het kind Nederlander is geworden. Het kan door erkenning of een (door jou en/of het kind) te voeren procedure tot gerechtelijek vaststelling van het vaderschaP. Voor dat laatste is een DNA test gewenst. Ook is er voor zo'n procedure een advocaat nodig. Raadpleeg doe z/s/m/ zou ik zeggen.

Tenslotte zal de vader een geldig paspoort moeten hebben.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 16 februari 2018, 17:04:28
Toch even reageren op twee berichtjes elders op internet
Citaat
Wij hebben ook zo'n brief gekregen van DUO. Heb je inmiddels al wat nieuws uitgevonden over de plicht, en hoe DUO / IND daar naar kijkt?
In de brief heeft DUO het over het maken van centrale inburgeringsexamens, en het tekenen van een participatieverklaring.
Het lijkt me dat als je er zelf niet wat tegen onderneemt, er vroeg of laat een herinnering, waarschuwing of andere onnodige communicatie plaats gaat vinden...

Ik zal t ook eens doorsturen naar onze advocaat.
Bron https://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?66508-Verplicht-inburgeren-na-EU-toetsing-Chavez-Arrest&p=664413&viewfull=1#post664413

Citaat
OK toch fijn om een scherpe advocaat te hebben... Zij verwees me naar een uitzonderingsbepaling in de wet inburgering, artikel 5, tweede lid, punt b waarin staat dat mensen die in t kader van richtlijn 2004/38/EG naar Nederland zijn gekomen, geen verplichting tot inburgering hebben. Het gaat daarin om familieleden van EU-onderdanen die recht hebben om op basis van die richtlijn hier te zijn. En Chavez-gevallen vallen daar ook onder.

Je kunt dus DUO een brief terug sturen en daarin naar deze informatie verwijzen (dat gaan wij ook doen). En ik hoop dat hun beleid mbt sturen van dergelijke brieven dan wordt aangepast.

Zie onderstaande citaat uit de wet, en deze link: http://wetten.overheid.nl/BWBR0020611/2018-01-01

Evenmin is inburgeringsplichtig:

a. de persoon die onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of Zwitserland;
b. het familielid van de persoon, bedoeld in onderdeel a, dat onderdaan is van een derde staat en dat uit hoofde van richtlijn 2004/38/EG, de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, gerechtigd is Nederland binnen te komen en er te verblijven;
Bron https://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?66508-Verplicht-inburgeren-na-EU-toetsing-Chavez-Arrest&p=664480&viewfull=1#post664480

Of die advocaat scherp genoeg is is zeker geen uitgemaakte zaak.
Een verblijf op basis van Chavez valt NIET onder richtlijn 2004/38/EG en daarmee niet onder de aangehaalde uitzondering.

Ook langdurig ingezetenen wier verblijfsrecht op het Unierecht (Richtlijn 2003/109/EG) berust zijn gewoon inburgeringsplichtig geworden. Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/InzienDocument/GetPdf?ecli=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2011%3ABT7055
Niet op tijd inburgeren kan dus een boete opleveren, ook voor de ouder van een Nederlands kind. Al zal het niet kunnen leiden tot verblijfsbeëindiging. Maar dat is weer iets heel anders.

Een briefje sturen naar DUO dat je niet inburgeringsplichtig bent omdat je verblijfsrecht berust op het arrest Chavez kan natuurlijk.
Niet geschoten is altijd mis. Wie weet bevalt het antwoord dat je krijgt. En zo niet dan kun je het altijd nog verder uitzoeken. Al zou ik het niet op de laatste dag laten aankomen.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 16 februari 2018, 17:21:47
Na nog even de diverse van toepassing zijnde wetten te hebben bestudeer lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat iemands van wie het verblijfsrecht berust op art. 20 van het Verdrag omtrent de werking van de Europese unie niet inburgeringsplichtig is nu dat verblijfsrecht niet berust op art. 8 onder a of c van de Vreemdelingenwet 2000:
Citaat
Artikel 3
1. Inburgeringsplichtig is de vreemdeling, die rechtmatig verblijf verkrijgt in de zin van artikel 8, onderdelen a en c, van de Vreemdelingenwet 2000,

Die advocaat heeft dus wel gelijk, maar om heel andere reden dan hij of zij dacht.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Sura op 31 mei 2018, 02:14:59
Ik heb een vraag over Chavez-Vilchez arrest. Ik heb de surinaamse nationaliteit en mijn man is een nederlander, We zijn in Nederland getrouwd,  we hebben samen een kind die 11 maanden oud is. Ik ben terug gekomen naar Suriname met onze dochter, omdat ik met een toeristen visum in Nederland was en mijn man is in Nederland (we wisten niet af van het Chavez-Vilchez arrest). Zou iemand me kunnen vertellen wat de procedure is om volgens het Chavez-Vilchez arrest mijn verblijf in Nederland aan te vragen.

alvast Bedankt
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 31 mei 2018, 11:46:57
De IND geeft inmiddels de volgende informatie
Citaat
You have a minor child that has the Dutch nationality
You are the (step-, foster-) parent of a minor Dutch child.
You do not pose a threat to public order.
Your Dutch child is younger than 18 years of age.
You do not have the nationality of an EU/EEA Member State or Switzerland.
You do not have lawful stay in an EU/EEA Member State (incl. the Netherlands) or Switzerland.
Your child is in such a way dependent on you that if you would be denied residency in the Netherlands, the child has no other option than to leave the European Union with you.
Bron: https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/Family-member-with-different-nationality.aspx

Wat jij nu het beste kunt doen is z.s.n. met een geldig paspoort en de geboorteakte van je kind bij de NL ambassade een gratis zogenaamd faciliterend visum aanvragen omdat je de (dagelijkse) zorg hebt voor een Nederlands kind.
Eenmaal in NL maak je een afspraak bij de IND en vraagt daar om dezelfde reden EU-toetsing aan.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Ara op 04 juni 2018, 13:35:26
Halla Prawo, heel erg bedankt voor uw reactie. Kan ik een faciliterende visum aanvraag doen vanuit Irak voor de vader van mijn kinderen of moet ik eerst in NL wonen en vanuit daar alles regelen ? Zijn er inkomenseisen en een werkcontract nodig ? Ik woon namelijk met mijn gezin in Irak. Deze site is the best  :D Mvg Ara
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 06 juni 2018, 10:50:43
Dat visum kan de niet-Nederlandse ouder op elk moment aanvragen, ook als jullie samen naar NL willen komen.
Er is geen middelen- of huisvestingseis.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: bogie2820 op 08 augustus 2018, 10:16:29
Een verblijf op basis van Chavez valt NIET onder richtlijn 2004/38/EG en daarmee niet onder de aangehaalde uitzondering.
Ik ben benieuwd naar uw mening over de volgende stellingen:

Het staat Nederland vrij om Europese regels naar believen ruimer op te nemen in de Nederlandse wet.
In de vreemdelingencirculaire staat
Citaat
In deze paragraaf zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen die in Nederland willen verblijven op grond van richtlijn 2004/38/EG. In richtlijn 2004/38/EG staan de regels voor het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie van burgers van de Unie en hun familieleden.
en vervolgens worden Chavez-gevallen hieronder geschaard.

Mijn conclusie: Ongeacht hoe Europa het bedoeld heeft, Nederland schaart Chavez-gevallen weldegelijk onder 2004/38.

Ook langdurig ingezetenen wier verblijfsrecht op het Unierecht (Richtlin 2003/109/EG) berust zijn gewoon inburgeringsplichtig geworden. Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/InzienDocument/GetPdf?ecli=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2011%3ABT7055
Het betreft hier iemand die wél al inburgeringsplichtig was en dat dus bleef. Dat geldt niet voor Chavez-gevallen.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: bogie2820 op 08 augustus 2018, 10:47:38
Ik denk dat je vriend (als vader van een NL kind) al een beroep kan doen op het hier genoemde arrest als het kind nog niet is geboren.
Ik ben benieuwd of u nog steeds zo denkt en zo ja, of er al met succes die weg bewandeld is.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 17 augustus 2018, 10:57:39
Zo denk ik er nog steeds over.
De IND helaas niet, maar daar zou ik minder een boodschap aan hebben. Gewoon ook de vader 2-3 maanden voor de geboorte de aanvraag laten indienen en na de geboorte de geboorteakte nasturen. Tot op heden werkt dat nog prima, in ieder geval in situaties die ik heb begeleid.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Ela op 01 september 2018, 22:50:37
Hallo, is er iemand die de Chavez-Vilchez aanvraag doet en in de bijstand zit? Ik vraag me namelijk af of mij bp bij aanvraag bij mij moet inschrijven op adres tijdens zijn 6 maanden wachtijd?
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 02 september 2018, 12:01:25
Hallo, is er iemand die de Chavez-Vilchez aanvraag doet en in de bijstand zit? Ik vraag me namelijk af of mij bp bij aanvraag bij mij moet inschrijven op adres tijdens zijn 6 maanden wachtijd?

Voor zijn verblijfsrecht is het niet nodig dat hij zich bij jou inschrijft.
Maar als legaal verblijvende vader zal hij door de gemeente wel op zijn verplichtingen aangesproken kunnen worden. Dat geldt voor iedereen die in de bijstand zit.

Aangezien hij meteen mag gaan werken nadat hij de aanvraag heeft ingediend en het in het belang van het kind kan zijn in gezinsverband samen te leven zou ik eens samen (al of niet met een deskundige, mij bijv.) rond de tafel gaan zitten om te bekijken wat de beste oplossing is. Mail of pb me gewoon even als je daarvoor belangstelling hebt.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: elfen op 05 september 2018, 21:27:14
Zo denk ik er nog steeds over.
De IND helaas niet, maar daar zou ik minder een boodschap aan hebben. Gewoon ook de vader 2-3 maanden voor de geboorte de aanvraag laten indienen en na de geboorte de geboorteakte nasturen. Tot op heden werkt dat nog prima, in ieder geval in situaties die ik heb begeleid.

Geachte prawo,

U noemt een termijn van 2-3 maanden, bedoelt u daarmee dat tegen de tijd dat de IND een beslissing heeft genomen het kind al geboren is en een tijdens  de aanvraag nog niet beschikbare geboorteakte was ?
Want ik neem toch aan , dat er een kind met de Nederlandse nationaliteit moet zijn voor verblijfsrecht wordt toegekend.
En wat zijn de konsekwenties in het onverkwikkelijke geval , dat er een miskraam plaatsvindt ?
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 05 september 2018, 21:43:25
Zo denk ik er inderdaad nog steeds over.

Op het moment dat de aanvraag is ingediend begint de wettelijke beslistermijn van zes maanden te lopen.
Het verblijfsrecht ontstaat van rechtswege vanaf de geboorte. Na het nasturen van de geboorteakte heeft de IND dan nog een maand of drie om dat te bevestigen. Een abc-tje zou ik denken. Is het halve jaar voorbij (dus gerekend vanaf de aanvraagdatum) dan kan de IND in gebreke worden gesteld. Die heeft zo nog twee weken om eindelijk eens naar de zaak te gaan kijken. Zou de IND al voor de bevalling afwijzen dan staan bezwaar en beroep open. Argumenten genoeg om die procedures te winnen. Het kind heeft al voor de geboorte rechten als Nederlander en daarmee ook als Unieburger. Daaronder het belang in NL te worden geboren en al in de moederbuik contact te hebben met de vader.

Jurisprudentie is er helemaal niet over. Anders dan dat art. 64 Vreemdelingenwet voor een derdelander moeder wél maar voor een derdelander vader geen uitzettingebletsel aanneemt.
De situatie op basis van art. 20 van het Verdrag omtrent de werking va de Unie is echter een geheel andere.

Ik verwacht dat de IND het er niet op aan zal laten komen. Zoveel van dergelijk zaken zullen er op jaarbasis nu ook weer niet zijn. Juist ook daarom raad ik iedereen in een dergelijke situatie aan om deskundige hulp in te roepen. Dat zou ik ook moeders aanraden, al was het maar om er voor te zorgen dat alles met de zorgverzekering in orde komt (i.v.m kosten van bevalling en dergelijke).

In geval van een miskraam zullen er inderdaad geen rechten meer zijn en wordt het tijd voor een plan B. Zoals de aloude EU-route.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: elfen op 06 september 2018, 18:51:51
Zo denk ik er inderdaad nog steeds over.

Op het moment dat de aanvraag is ingediend begint de wettelijke beslistermijn van zes maanden te lopen.
Het verblijfsrecht ontstaat van rechtswege vanaf de geboorte. Na het nasturen van de geboorteakte heeft de IND dan nog een maand of drie om dat te bevestigen. Een abc-tje zou ik denken. Is het halve jaar voorbij (dus gerekend vanaf de aanvraagdatum) dan kan de IND in gebreke worden gesteld. Die heeft zo nog twee weken om eindelijk eens naar de zaak te gaan kijken. Zou de IND al voor de bevalling afwijzen dan staan bezwaar en beroep open. Argumenten genoeg om die procedures te winnen. Het kind heeft al voor de geboorte rechten als Nederlander en daarmee ook als Unieburger. Daaronder het belang in NL te worden geboren en al in de moederbuik contact te hebben met de vader.

Jurisprudentie is er helemaal niet over. Anders dan dat art. 64 Vreemdelingenwet voor een derdelander moeder wél maar voor een derdelander vader geen uitzettingebletsel aanneemt.
De situatie op basis van art. 20 van het Verdrag omtrent de werking va de Unie is echter een geheel andere.

Ik verwacht dat de IND het er niet op aan zal laten komen. Zoveel van dergelijk zaken zullen er op jaarbasis nu ook weer niet zijn. Juist ook daarom raad ik iedereen in een dergelijke situatie aan om deskundige hulp in te roepen. Dat zou ik ook moeders aanraden, al was het maar om er voor te zorgen dat alles met de zorgverzekering in orde komt (i.v.m kosten van bevalling en dergelijke).

In geval van een miskraam zullen er inderdaad geen rechten meer zijn en wordt het tijd voor een plan B. Zoals de aloude EU-route.

Dank je wel voor je uitgebreide antwoord, ik neem aan dat Chavez voor de gehele EU geldt of heb ik het mis ?
En dan specifiek ook Duitsland, aangezien mijn echtgenote zo af en toe dit soort zaken als advocate krijgt en zij haar goede verstandhouding met verschillende AB´s niet op het spel wil zetten om bij het indienen van een aanvraag zonder Geburtsurkunde uitgelachen te worden om het maar simpel te zeggen.
Is ook ergens in een uitspraak vastgelegd, dat de ongeboren vrucht het recht heeft op contact met de vader en geboren te worden in een EU land ?
In het geval het een EU regel is.

Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 07 september 2018, 09:19:17
Het arrest Chavez geldt voor alle lidstaten van de EU, tenslotte gaat het om de uitleg van EU regels, met name art. 20 van het Verdrag omtrent de werking van de Unie.
Het houdt in dat een lidstaat verblijf moet toestaan aan iedere ouder ook als deze die onderdaan is van een derde land is en er tussen het kind en deze ouder een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat het kind in geval van deze ouder het verblijf wordt geweigerd het grondgebied van de Unie zou moeten verlaten.
Om tot een dergelijke vaststelling te komen moeten, in het hogere belang van het kind, alle betrokken omstandigheden in de beschouwing worden betrokken, meer in het bijzonder de leeftijd van het kind, zijn lichamelijke en emotionele ontwikkeling, de mate van zijn affectieve relatie zowel met de ouder die burger van de Unie is als met de ouder die onderdaan van een derde land is, evenals het risico dat voor het evenwicht van het kind zou ontstaan indien het van deze laatste ouder zou worden gescheiden.

Uit dat laatste leid ik af dat ook een nog niet geboren kind belang heeft bij aanwezigheid van de vader. Niet alleen na de geboorte of er bij maar ook al er voor. Ongetwijfeld is dit voor degenen die zelf niet logisch willen of kunnen nadenken te onderbouwen met pedagogische literatuur.

In Nederland kunnen we wijzen op art. 2 van het Burgerlijk Wetboek
Citaat
Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert.
Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan.

Als in Duitsland een vergelijkbare bepaling bestaat zou daar in voorkomend geval op gewezen kunnen worden.
Naar verluidt kent het Verenigd Koninkrijk een dergelijke bepaling niet. Maar dat land doet binnenkort niet meer mee.

De tweede zin van genoemd art. 2 BW beantwoordt ook je laatste vraag uit je eerdere bericht: bij een miskraam wordt het kind nooit geacht te hebben bestaan. En geeft daarmee geen verblijfsrecht. Wel zou iemand kunnen proberen een visum te krijgen om af en toe het graf te bezoeken.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: elfen op 07 september 2018, 18:59:31
Bedankt voor je antwoord, het is helder, het is ook geen alledaagse kost, als het zich voor gaat doen, geven we maar gewoon advies te wachten tot het kind is geboren.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 08 september 2018, 11:00:31
... als het zich voor gaat doen, geven we maar gewoon advies te wachten tot het kind is geboren.
Dat lijkt me het eenvoudigst.
In het nog uitzonderlijker geval dat weer andere rechten afhangen van een juiste vaststelling van het verblijfsrecht kan dan altijd verder worden gekeken. Denk met name aan ziektekosten die al voor de geboorte kunnen ontstaan.
Al is een prettige bijkomstigheid van bij een al voor de geboorte ingediende aanvraag dat de beslissing daarop mag worden afgewacht en iemand (met name de vader, want voor moeders geld er een uitzttingsbeletsel) niet meer de hele dag over zijn schouder hoeft te kijken.

Vraag anders eens na op het Duitse forum http://www.info4alien.de/cgi-bin/forum/YaBB.cgi hoe men er daar over denkt.
Bedenk wel daar daar vooral ook ambtenaren zitten die antwoorden geven, doorgaans in de lijn van het actuele beleid.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: elfen op 08 september 2018, 15:55:41
Dinsdag heeft mijn vrouw voor een andere zaak een afspraak bij het BMI, ze zal dat terloops en een beetje luchtig ter sprake brengen.
Het resultaat zal ik hier weergeven.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: elfen op 11 september 2018, 20:46:28
Zoals toegezegd nog een reactie op de vraag.
Er werd aangegeven dat ze dit soort aanvragen ( bij hun weten) niet kennen, dus betitelden ze het als een  hypothetische vraag, aangezien ze van mening waren/zijn dat niemand zo´n aanvraag in gaat dienen.

Als dit soort aanvragen bij hen zouden worden neergelegd, ze de aanvraag direct zouden afwijzen , aangezien er een geboorteakte van een Duits kind ontbreekt, of nog wat scherper , de aanvraag door de betreffende AB niet eens in behandeling genomen zou mogen worden of uiterlijk binnen een paar werkdagen afgewezen zou moeten worden.

Kortom, zoals prawo al suggereerde, negatief, maar dat is ook niet zo gek als je een beetje op de hoogte bent van de emoties omtrent de  asielproblematiek in Duitsland en een overheid die de grip op de situatie kwijt is.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 11 september 2018, 21:04:16
Is je vrouw nagegaan of Duitsland een met ons BW vergelijkbare bepaling kent over de rechten van de ongeboren vrucht?
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: bogie2820 op 11 september 2018, 22:16:41
Als ik even in mag haken: ik denk dat deze tekst relevant is:
Citaat
Het Bundesverfassungsgericht (het grondwettelijke hof van Duitsland) heeft aangegeven dat het leven begint vanaf de veertiende dag na de bevruchting. Het Hof overwoog dat het ongeboren kind ook menselijke waardigheid toekomt, omdat het ongeboren kind zich niet tot mens maar als mens ontwikkelt. Het ongeboren kind is dus een mens in ontwikkeling.
Verder heeft het Bundesverfassungsgericht aangegeven dat het ongeboren kind recht heeft op leven en de overheid dit dient te beschermen. De Duitse overheid heeft een beschermingplicht, Schutzpflicht, richting het ongeboren kind. Bij de botsing van deze grondrechten prevaleert het recht op leven van het ongeboren kind boven het zelfbeschikkingsrecht van de moeder.
Bron: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=141868

In hoeverre deze bron betrouwbaar is en in hoeverre de informatie klopte en nog steeds klopt, mag een ander bepalen. Het ziet er naar uit dat óók in duitsland mensen zelf na kunnen denken (vast niet allemaal) en Chavez n.a.v. een mens in ontwikkeling mogelijk zal zijn.  Immers, het is een mens, dus een Duitser, dus een Europeaan, niets anders dan in Nederland (behalve dan de nationaliteit, uiteraard).
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: elfen op 12 september 2018, 09:47:22
Is je vrouw nagegaan of Duitsland een met ons BW vergelijkbare bepaling kent over de rechten van de ongeboren vrucht?

Een dergelijke bepaling kent ze niet, er is wel een uitgebreid Mutterschutzgesetz, maar dat gaat vooral over de rechten van de (zwangere) vrouw en moeder.

Zoals al aangegeven lijkt het ook niet relevant in Duitsland, aangezien ze nog geen enkel praktijkgeval zijn tegengekomen en heeft ze geen behoefte om daar nog dieper in te duiken.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: elfen op 12 september 2018, 19:48:22
Als ik even in mag haken: ik denk dat deze tekst relevant is:Bron: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=141868

In hoeverre deze bron betrouwbaar is en in hoeverre de informatie klopte en nog steeds klopt, mag een ander bepalen. Het ziet er naar uit dat óók in duitsland mensen zelf na kunnen denken (vast niet allemaal) en Chavez n.a.v. een mens in ontwikkeling mogelijk zal zijn.  Immers, het is een mens, dus een Duitser, dus een Europeaan, niets anders dan in Nederland (behalve dan de nationaliteit, uiteraard).

Mijn vrouw is er toch maar even ingedoken, dit heeft geen enkele relatie in Duitsland met het recht van een toekomstige vader om over de buik van de toekomstige moeder te mogen wrijven.
Voor degene die dit post zou ik aanraden even de trieste achtergrond te raadplegen waarom de `Duitse Raad van State` deze uitspraak heeft gedaan.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: bogie2820 op 12 september 2018, 21:56:56
Mijn vrouw is er toch maar even ingedoken, dit heeft geen enkele relatie in Duitsland met het recht van een toekomstige vader om over de buik van de toekomstige moeder te mogen wrijven.
Voor degene die dit post zou ik aanraden even de trieste achtergrond te raadplegen waarom de `Duitse Raad van State` deze uitspraak heeft gedaan.
Ik gok op abortus en daar laat ik het bij. Er is door u bevestigd dat de uitspraak an sich correct is, dat het kind al mensenrechten heeft als ongeboren vrucht, en Q.E.D. Dank u wel
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 13 september 2018, 08:45:58
Voor degene die dit post zou ik aanraden even de trieste achtergrond te raadplegen waarom de `Duitse Raad van State` deze uitspraak heeft gedaan.

Zaken liggen vrijwel nooit 1 op 1.

Ik denk dat iemand die hier in zou duiken uit het betreffende stuk ook argumenten kan halen m.b.t. het belang van het kind bij aanwezigheid van de vader ook al tijdens de zwangerschap en bij de bevalling, op basis daarvan kan doorzoeken om een en ander af te zetten tegen de redenering van het Hof in het Chavez arrest. Het gaat nooit om het recht van de vader maar wel om dat van het kind.

Bedenk dat het vrijwel altijd de vaders zijn die zich hier over hun verblijf zorgen moeten maken, bij moeders is dit (in ieder geval in Nederland) nooit aan de orde.

Het wachten is altijd op de juiste cliënt en de financiering van zo'n project.

Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: bogie2820 op 13 september 2018, 09:04:27
Het wachten is altijd op de juiste cliënt en de financiering van zo'n project.
En een jurist die het zowel kan als wil doen. Out of the box denken is er voor velen niet bij, helaas.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: elfen op 13 september 2018, 19:11:46
Ik gok op abortus en daar laat ik het bij. Er is door u bevestigd dat de uitspraak an sich correct is, dat het kind al mensenrechten heeft als ongeboren vrucht, en Q.E.D. Dank u wel

Je gokt verkeerd en denkt teveel out of the box, heeft geen enkele samenhang met abortus en geeft geen enkele toekomstige vader een verblijfsvergunning om over de buik te aaien.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: bogie2820 op 13 september 2018, 20:01:37
Je gokt verkeerd en denkt teveel out of the box, heeft geen enkele samenhang met abortus
het maakt niet uit waarom er besloten is dat de foetus al mens is. Wat uitmaakt is dát er besloten is dat het kind reeds bestaat en rechten heeft. In weze is de situatie vergelijkbaar met die in NL.

Citaat
en geeft geen enkele toekomstige vader een verblijfsvergunning om over de buik te aaien.
en daar heeft het hele onderwerp niets mee te maken. Het gaat om de rechten van het kind.

Verblijfsvergunning? Ik weet niet genoeg van Duitsland af om het met zekerheid te kunnen stellen maar het lijkt me dat ook in Duitsland mensen die van rechtswege ter lande mogen zijn, geen vergunning nodig hebben.

Het kind heeft het recht zijn/haar vader bij zich te hebben, toch in ieder geval vanaf de geboorte (daar bent zelfs u het mee eens). Wanneer gaat dat zijn?

Als iemand met 100% zekerheid kan stellen wanneer dit zal gebeuren, zou je nog kunnen beargumenteren dat een verblijfsrecht danwel -vergunning vanaf die datum goed genoeg is. Niet een week later, niet een dag later, meteen vanaf het moment.

Aangezien niemand dit kan voorspellen, zal de vergunning de periode moeten bestrijken wanneer het kind levensvatbaar ter wereld zal kunnen komen. Iedere dag kan het zo ver zijn, iedere dag kan de dag zijn dat de vader nodig is om mede voor het kind te zorgen.

Dan is er nog de redenatie dat het goed is voor het kind om al in de buik van de moeder contact te hebben met beide ouders, te kunnen wennen aan stemgeluiden. Dat is dus niet voor de vader maar voor het kind. Het kind wat, zo is inmiddels duidelijk, óók in duitsland rechten heeft.

En/of: het kind bestaat al, dus het heeft een moeder, een vader, een nationaliteit. De formaliteiten zijn nog niet rond, de formulieren kunnen/mogen slechts aangemaakt worden na de geboorte, dat neemt niet weg dat voor die tijd wel al alles bekend is, bestaat.

En/of: het kind is afhankelijk van het welzijn van de moeder. Onbehagen bij de moeder kan stress veroorzaken, tot aan de dood van het kind aan toe. Het is in het belang van de moeder en daarmee indirect ook in belang van het kind dat de partner aanwezig kan zijn zonder aan te hikken tegen een einde visum, zonder bang te zijn gedeporteerd te worden, et cetera.


Wil je dit soort argumenten van tafel vegen, dan zal je moeten beginnen met beargumenteren dat het kind nog niet bestaat en/of nog geen rechten heeft.  Doe dat nou eens, en dan zonder denigrerende toon, en mét inhoudelijke argumenten.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: elfen op 17 september 2018, 17:22:03
het maakt niet uit waarom er besloten is dat de foetus al mens is. Wat uitmaakt is dát er besloten is dat het kind reeds bestaat en rechten heeft. In weze is de situatie vergelijkbaar met die in NL.
en daar heeft het hele onderwerp niets mee te maken. Het gaat om de rechten van het kind.

Verblijfsvergunning? Ik weet niet genoeg van Duitsland af om het met zekerheid te kunnen stellen maar het lijkt me dat ook in Duitsland mensen die van rechtswege ter lande mogen zijn, geen vergunning nodig hebben.

Het kind heeft het recht zijn/haar vader bij zich te hebben, toch in ieder geval vanaf de geboorte (daar bent zelfs u het mee eens). Wanneer gaat dat zijn?

Als iemand met 100% zekerheid kan stellen wanneer dit zal gebeuren, zou je nog kunnen beargumenteren dat een verblijfsrecht danwel -vergunning vanaf die datum goed genoeg is. Niet een week later, niet een dag later, meteen vanaf het moment.

Aangezien niemand dit kan voorspellen, zal de vergunning de periode moeten bestrijken wanneer het kind levensvatbaar ter wereld zal kunnen komen. Iedere dag kan het zo ver zijn, iedere dag kan de dag zijn dat de vader nodig is om mede voor het kind te zorgen.

Dan is er nog de redenatie dat het goed is voor het kind om al in de buik van de moeder contact te hebben met beide ouders, te kunnen wennen aan stemgeluiden. Dat is dus niet voor de vader maar voor het kind. Het kind wat, zo is inmiddels duidelijk, óók in duitsland rechten heeft.

En/of: het kind bestaat al, dus het heeft een moeder, een vader, een nationaliteit. De formaliteiten zijn nog niet rond, de formulieren kunnen/mogen slechts aangemaakt worden na de geboorte, dat neemt niet weg dat voor die tijd wel al alles bekend is, bestaat.

En/of: het kind is afhankelijk van het welzijn van de moeder. Onbehagen bij de moeder kan stress veroorzaken, tot aan de dood van het kind aan toe. Het is in het belang van de moeder en daarmee indirect ook in belang van het kind dat de partner aanwezig kan zijn zonder aan te hikken tegen een einde visum, zonder bang te zijn gedeporteerd te worden, et cetera.


Wil je dit soort argumenten van tafel vegen, dan zal je moeten beginnen met beargumenteren dat het kind nog niet bestaat en/of nog geen rechten heeft.  Doe dat nou eens, en dan zonder denigrerende toon, en mét inhoudelijke argumenten.

Om te beginnen , als iets denigrerend overkomt, bedoel ik het in ieder geval niet zo.
In het door jou aangehaalde geval, ging het niet om een abortus, maar om een zwangere vrouw die zelfmoord wilde plegen en dat heeft zich zelfs tot de `Duitse Raad van State`afgespeeld ( alhoewel het toen het zover was niet meer van toepassing was) en daar is die uitspraak toen uitgekomen.
Vooral ook omdat daar in de Duitse wetgeving niets is over vastgelegd.
Ik, maar vooral mijn vrouw, hebben geen enkel argument om jouw veronderstelling te staven of tegen te werpen, aangezien er in de Duitse wetgeving niets over is vastgelegd, het enige wat nu overeind staat is het Chavez arrest wat je in Duitsland zou kunnen uitproberen, maar dan wel met een ter wereld zijnde Duits kind ( dus met een geboorteakte).
De andere optie is om in het geval iemand zwanger is de procedure al te starten, dat is het project waar Prawo het over heeft, maar dan zal je iemand moeten zoeken die in die situatie zit en iemand die het wil financieren en dat gaat snel 10.000 Euro kosten .
Mijn vrouw heeft in ieder geval geen enkele behoefte om zo´n project te gaan doen.

Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: bogie2820 op 17 september 2018, 19:02:52
Om te beginnen , als iets denigrerend overkomt, bedoel ik het in ieder geval niet zo.
Dank u wel.

En voor de rest van het antwoord: ik vind het al een grote stap vooruit om het niet bij voorbaat te verwerpen. Dat schept ruimte voor jurisprudentie. Uiteraard staat het een ieder vrij om gewoon de gebaande paden te bewandelen maar heb respect voor hen die op zoek gaan naar nieuwe wegen.

Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: elfen op 18 september 2018, 18:56:54
Dank u wel.

En voor de rest van het antwoord: ik vind het al een grote stap vooruit om het niet bij voorbaat te verwerpen. Dat schept ruimte voor jurisprudentie. Uiteraard staat het een ieder vrij om gewoon de gebaande paden te bewandelen maar heb respect voor hen die op zoek gaan naar nieuwe wegen.

Volgens mij heeft het niet zoveel te maken met wel of geen respect hebben voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe wegen.
Ik hoop, aangezien het voor jou blijkbaar een actueel issue is, dat je ons op de hoogte houdt van de uitspraak van een bevoegde instantie in een zaak als deze, dan kunnen `velen` die op zoek zijn naar nieuwe wegen daar hun voordeel mee doen.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 18 september 2018, 19:15:05
Doorgaans is het zo dat je tegen iemand aanloopt (of iemand tegen mij) die in een dergelijke situatie zit. Waardoor dan een zaak kan worden opgebouwd en uitgeprocedeerd.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Midia op 03 oktober 2018, 09:34:43
Hallo,

ik ben vrij nieuw op deze site maar ben druk bezig geweest met zoeken naar een beetje een relevante situatie als mijne. Die heb ik niet echt kunnen vinden dus reageer ik toch maar en hulp zou erg gewaardeerd worden.

Ik zal ook een beetje achtergrondinformatie geven. Mijn situatie is als volgt:
Ik heb de Nederlandse nationaliteit en ben in 2014 getrouwd met een man in Irak. Uit dit huwelijk is een zoontje geboren. De geboorte heeft in Nederland plaatsgevonden, waar mijn echtgenoot niet bij kon zijn en er dus geen erkenning is gedaan door de vader. Ik sta nog steeds in Nederland bij mijn ouders ingeschreven alleen ben ik wel merendeels van de tijd in Irak bij mijn echtgenoot vanwege mijn zoon. Ik kan hem niet voor langere periodes in me eentje opvoeden vanwege zijn gedragsverandering wanneer hij zijn vader niet ziet.

In juni/2018 heb ik contact opgenomen met de IND en mijn situatie uitgelegd, toen kreeg ik te horen over het Chavez-arrest en werd mijn verteld dat mijn echtgenoot op basis daarvan een faciliterend visum aan kan vragen. De IND informeerde mij in de email dat ik mee moest nemen: dat email als bewijs(?), geboorteakte zoon en kopie paspoorten. Maar de ambassade wil veel meer, heb ik gelezen.

Nu lopen we tegen een paar dingen aan.
1. De geboorteakte van onze zoon staat niet de vader in vermeld aangezien hij hem niet heeft kunnen erkennen (ons huwelijk is wel geregistreerd in NL).
2. Wij kunnen alleen een aanvraag indienen in turkije (istanbul wss) en waarom dit een probleem is, is omdat wij uit Irak daar een hotel moeten boeken, en ik heb gelezen dat de aanvraag wel meer dan een maand kan duren.
3. Ook heb ik gelezen dat hoe goed je je ook voorbereid en alle documenten hebt, je alsnog een afwijzing kunt krijgen. Is het een goed idee en is het mogelijk om samen terug te gaan of moet ik eerst terug? (dat laatste zal erg lastig zijn voor mij en mijn zoon).

Ook wil ik advies over of ik op de goede weg ben met de volgende documenten:
- Aanvraagformulier schengenvisum
- Begeleidende brief (taken echtgenoot, afhankelijkheid, redenen voor verblijf etc.)
- Ouderschapsplan (met onze ondertekingen)
- NL geboortkeakte zoon (zonder vermelding vader)
- Iraakse geboorteakte zoon (met vermelding vader)
- Huwelijksakte
- Foto's van ons drie samen en echtgenoot met kind door de jaren heen.
- pasfoto's echtgenoot
- Kopieen paspoort van ons drie
- Bevestigingsbrief van dokter in Irak (ondertekend en gestempeld)
- BRP uitreksel van zoon EN van mij
en ook nog later;
- Schengenreisverzekering
- Ticketreservering

sorry voor het lange verhaal maar als iemand de tijd ervoor kan nemen en mij advies kan geven, zou ik erg dankbaar zijn.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 04 oktober 2018, 08:30:01
In principe zou zijn visum gratis moeten worden afgegeven.
Hij kan volstaan met het invullen van het Schengenvisumaanvraagformulier waarbij hij alle vragen met een * open laat.
Als bijlage is niet meer nodig dan een kopie van het paspoort van het kind, het (Nederlandse) internationale uittreksel van jullie huwelijksakte en de geboorteakte van het kind (heb je diens buitenlandse akte al laten omzetten naar een Nederlandse?).
Erkennen is ook niet nodig als het kind is geboren nadat jullie zijn gehuwd.
Een goede begeleidende brief er bij is wel nodig. Hoe ouder het kind, des te uitgebreider de brief zou moeten zijn. Bijlagen die ondersteunen wat in de brief staat zijn zeker nuttig.

Vergeet verder al het andere wat de ambassade zegt. Verzekering of vliegtickets zijn ook niet nodig.
Bedenk dat de ambassade niet beslist maar alleen de aanvraag inneemt en deze doorstuurt naar de CSO in Den Haag. Dat geeft uiteindelijk de opdracht aan de ambassade een visumsticker in zijn paspoort te plakken.

Zodra hij in Nederland is kan (lees: moet) hij een zorgverzekering nemen. Maar daar heeft hij vier maanden de tijd voor zodat hij rustig kan wachten totdat de inschrijving bij de gemeente rond is en hij zijn BSN heeft. De verzekering kan dan met terugwerkende kracht in gaan.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Midia op 04 oktober 2018, 10:33:16
In principe zou zijn visum gratis moeten worden afgegeven.
Hij kan volstaan met het invullen van het Schengenvisumaanvraagformulier waarbij hij alle vragen met een * open laat.
Als bijlage is niet meer nodig dan een kopie van het paspoort van het kind, het (Nederlandse) internationale uittreksel van jullie huwelijksakte en de geboorteakte van het kind (heb je diens buitenlandse akte al laten omzetten naar een Nederlandse?).
Erkennen is ook niet nodig als het kind is geboren nadat jullie zijn gehuwd.
Een goede begeleidende brief er bij is wel nodig. Hoe ouder het kind, des te uitgebreider de brief zou moeten zijn. Bijlagen die ondersteunen wat in de brief staat zijn zeker nuttig.

Vergeet verder al het andere wat de ambassade zegt. Verzekering of vliegtickets zijn ook niet nodig.
Bedenk dat de ambassade niet beslist maar alleen de aanvraag inneemt en deze doorstuurt naar de CSO in Den Haag. Dat geeft uiteindelijk de opdracht aan de ambassade een visumsticker in zijn paspoort te plakken.

Zodra hij in Nederland is kan (lees: moet) hij een zorgverzekering nemen. Maar daar heeft hij vier maanden de tijd voor zodat hij rustig kan wachten totdat de inschrijving bij de gemeente rond is en hij zijn BSN heeft. De verzekering kan dan met terugwerkende kracht in gaan.

Heel erg bedankt voor je reactie, ik ben al wat meer opgelucht.

Heb je enige verhalen gelezen of ervaring wat betreft het consulaat in Istanbul? Doen die moeilijk en qua tijd, doen zij er ook lang over of houden ze zich wel aan de beslistermijn van 15 kalenderdagen?

En is het dus een goed idee als we samen daar de aanvraag indienen of kan mijn echtgenoot het beter alleen doen. Of maakt dat niet uit? Hij spreekt geen nederlands en zn engels is ook niet heel goed.

Zou ik jou een email of iets kunnen sturen met de begeidende brief en ouderschapsplan die ik heb opgemaakt en kijken of het goed genoeg is volgens u?
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 04 oktober 2018, 10:58:13
Heel erg bedankt voor je reactie, ik ben al wat meer opgelucht.
Graag gedaan.

Heb je enige verhalen gelezen of ervaring wat betreft het consulaat in Istanbul?
Doen die moeilijk en qua tijd, doen zij er ook lang over of houden ze zich wel aan de beslistermijn van 15 kalenderdagen?
Hte blijven ambtenaren die je beter een compleet dossier kunt geven wat ze in behandeling MOETEN nemen.
reken er op dat de behandeling 30 dagen duurt. Dat was geruime tijd vrij standaard voor aanvragen van een faciliterend visum. Maar wellicht heeft onze overheid zichzelf inmiddels enigszins verbeterd.

En is het dus een goed idee als we samen daar de aanvraag indienen of kan mijn echtgenoot het beter alleen doen. Of maakt dat niet uit? Hij spreekt geen nederlands en zn engels is ook niet heel goed.
Hij is de aanvrager, jij mag niet eens mee naar binnen. Tenzij je het om andere reden prettig vindt samen met hem te reizen is meegaan voor zijn visumaanvraag helemaal niet nodig.
Heb je al onderzocht of hij zijn aanvraag niet sneller en met minder reizen kan indienen via een kantoor van VFS Global in Turkije? http://www.vfsglobal.com/netherlands/turkey/English/index.html

Zou ik jou een email of iets kunnen sturen met de begeleidende brief en ouderschapsplan die ik heb opgemaakt en kijken of het goed genoeg is volgens u?
Zoals ik al zei kan ik een dergelijke visumaanvraag begeleiden. In dat kader kun je me ook genoemde stukken toemailen.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Midia op 04 oktober 2018, 11:39:24
Citaat
Graag gedaan.
Hte blijven ambtenaren die je beter een compleet dossier kunt geven wat ze in behandeling MOETEN nemen.
reken er op dat de behandeling 30 dagen duurt. Dat was geruime tijd vrij standaard voor aanvragen van een faciliterend visum. Maar wellicht heeft onze overheid zichzelf inmiddels enigszins verbeterd.
Hij is de aanvrager, jij mag niet eens mee naar binnen. Tenzij je het om andere reden prettig vindt samen met hem te reizen is meegaan voor zijn visumaanvraag helemaal niet nodig.
Heb je al onderzocht of hij zijn aanvraag niet sneller en met minder reizen kan indienen via een kantoor van VFS Global in Turkije? http://www.vfsglobal.com/netherlands/turkey/English/index.html
Zoals ik al zei kan ik een dergelijke visumaanvraag begeleiden. In dat kader kun je me ook genoemde stukken toemailen.

De IND heeft mij aanbevolen om het daadwerkelijk bij de ambassade zelf in te dienen (geen idee waarom)
Op de site van vfs global staan zelfs nog meer documenten zoals; pay slip of several months, turkish(?) nufus, invitation letter from host, al dat soort dingen. Alhoewel het blijkt dat zij zich wel aan de beslistermijn houden, voor Irak las ik dat het 14 werkdagen is.

In het geval van afwijzing, in hoeverre helpt het indienden van bezwaar? En hoe gaat dat in zijn werk, ik heb daar ook helemaal geen verstand van.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 04 oktober 2018, 11:41:36
Ik kan bij alles helpen. Bij het maken van de afspraak maar ook bij bezwaar als het wordt afgewezen.
Dat laatste is doorgaans niet nodig al de aanvraag goed is voorbereid.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Midia op 06 oktober 2018, 15:18:39
Ik kan bij alles helpen. Bij het maken van de afspraak maar ook bij bezwaar als het wordt afgewezen.
Dat laatste is doorgaans niet nodig al de aanvraag goed is voorbereid.

Ik vroeg me af of het ook mag dat we iemand anders sturen die onze documenten inlevert en de anvraag voor mijn echtgenoot indient met onze toestemming? Of moet mijn echtgenoot persoonlijk daar zijn? Omdat het zo ver is voor ons zou het veel fijner zijn als iemand anders het kon indienen.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 07 oktober 2018, 01:52:17
Visumaanvragen moeten altijd door de aanvrager zelf worden ingediend.
Dat geldt zelfs voor kinderen.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: sami1970 op 08 oktober 2018, 02:20:03
Hallo
ik heb nog geen Ervaring'''
 
Ik heb net een baby van 1 maande geboren in buiteland
heeft nu en Nedrland paspoort
en moeder woont samen met de baby in buiteland
Graag wil ik  en visum Aanvraag voor een koortverblijf van 3maanden voor mijne vrouw

wat moet ik graag doen ?
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: Prawo op 08 oktober 2018, 08:52:31
De benodigde informatie staat op de site van de IND.
Citaat
​Faciliterend visum
Als u een visumplichtige nationaliteit hebt, moet u eerst een visum aanvragen om Nederland in te kunnen reizen. Dit heet een faciliterend visum. Dit is gratis en wordt afgegeven als een Schengenvisum (type C).

U vraagt het visum aan bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u woont. Bij deze aanvraag geeft u aan dat u in Nederland wilt gaan wonen bij een familielid dat een EU/EER- of Zwitserse nationaliteit heeft (dit is het minderjarige Nederlandse kind). U toont daarbij aan dat u een familielid bent van het minderjarige Nederlandse kind. Dit kan bijvoorbeeld met de geboorteakte of adoptiepapieren.

Voor meer informatie over het faciliterend visum en de aanvraag hiervan neemt u contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.
Bron: https://ind.nl/Familie/Paginas/Ouder(s)-van-een-minderjarig-Nederlands-kind.aspx

Als jullie bij een en ander verder mijn hulp willen, stuur em dan een e-mail of persoonlijk bericht via een van de knoppen onder mijn gebruikersnaam links van dit bericht.
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: sami1970 op 14 oktober 2018, 22:52:47
ik Snap allemal niks van
ik hoorde dat  ik moet MVV.Famillie visum aanvraagen
voor 90 dagen
waroom faciliteit visum ?
Klopt of niet ?
Titel: Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
Bericht door: elfen op 15 oktober 2018, 19:57:59
ik adviseer je een advocaat in de arm te nemen