* *
Waardeer je de informatie op deze community en ben je geholpen door onze vrijwilligers of deskundigen? Wordt dan donateur en steun de stichting!
Voor je bijdrage (vanaf 10,-):
Stichting Mixed-Couples
Postbus 128
1300 AC Almere
Postbank: 5081499


Vermeld bij de overschrijving je gebruikersnaam op dit forum.

Contact:
bestuur @ mixed-couples.nl
Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 9
Een derdelander die ouder is van een minderjarig kind dat het Europees burgerschap bezit, kan aanspraak maken op een afgeleid verblijfsrecht in de Unie.
Dat de andere ouder, burger van de Unie, zelf de dagelijkse en daadwerkelijke zorg voor het kind op zich zou kunnen nemen, is een relevant gegeven, maar onvoldoende om een verblijfsvergunning te weigeren. Vastgesteld moet kunnen worden dat er tussen het kind en de ouder-derdelander niet een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat het kind genoopt zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten als aan die ouder een verblijfsrecht wordt geweigerd. Zie http://www.euronews.com/2017/05/10/ecj-rules-that-non-eu-parents-have-eu-residency-rights-through-their-children

  Ook op Twitter

Het is 2011. De Brabantse Winny en haar Tunesische man Nizar worden wereldnieuws wanneer de zwangere Winny haar man probeert vrij te krijgen uit het vluchtelingenkamp op Lampedusa in Italië.
Advocaat Gart Adang helpt het stel waardoor ze uiteindelijk een veilig bestaan in België kunnen opbouwen. Het waargebeurde verhaal wordt nu verfilmd. Bekijk vast
de trailer.

De film Rafaël gaat naar verwachting in februari 2018 in première. Een goed idee om dit verhaal te verfilmen, aldus Adang die in
Een recent (april 2015) gepubliceerd onderzoek toont aan dat forums van groter belang zijn voor individuele gebruikers (en de maatschappij in haar geheel) dan voorheen werd gedacht.
Gebruikers komen er namelijk tijdens het surfen achter dat forums een grote steun kunnen zijn, zeker voor diegenen die in een meer stigmatiserende situatie zitten.
Mensen met een buitenlandse partner kunnen zich daar denk ik wel wat bij voorstellen.
Citaat
Vrij verkeer: De Europese Commissie heeft een praktische gids betreffende de vaststelling van de "gewone verblijfplaats" gepubliceerd om de lidstaten te helpen de EU-regels betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid correct toe te passen op EU-burgers die naar een andere lidstaat zijn verhuisd. De nieuwe gids verschaft meer duidelijkheid over de "habitual residence test" en zal de toepassing daarvan in de praktijk door de autoriteiten van de lidstaten vergemakkelijken.
Lees het volledige persbericht hier dan wel de gehele gids.

Hoewel
Per 1 juni 2013 is de Wet modern migratiebeleid in werking getreden.
Dit heeft gevolgen voor de aanvraagprocedures voor vreemdelingen die in Nederland willen verblijven en hun referenten.
De inwerkingtreding heeft ook gevolgen voor de inschrijfprocedure van vreemdelingen in de BRP (voorheen GBA).
Vreemdelingen die een aanvraagprocedure onder het moderne migratiebeleid hebben doorlopen, melden zich nu op basis van hun MVV-sticker al direct bij hun gemeente voor aangifte van hun adres ten behoeve van de BasisRegistratie Personen (BRP).
Lees voor meer informatie [url=https://www.nvvb.nl/media/nvvbfiles/sites/default/files/nvvb/Infosheet%20Nederlandse%20gemeenten%20-%20Gevolgen%20van%20Modern%20Migratiebeleid%20
Een rechtbankmedewerker van Iraanse afkomst klaagt volgens de Nationale Ombudsman terecht over de bij zijn zus gevolgde procedure m.b.t. haar visumaanvraag bij de Nederlandse ambassade in Teheran.
Lees het volledige rapport hier.

Citaat
Verzoeker, een Nederlander van Iraanse oorsprong, stond in 2004 en 2010 garant voor de kosten van het bezoek van zijn zuster uit Iran.

In augustus 2011 zou zij opnieuw overkomen om verzoeker en haar in Nederland studerende zoons te bezoeken.
Voorafgaand aan de visumaanvraag stuurde de Ambassade in Teheran haar een informatiefolder toe met het verzoek om voor verdere informatie over de visumvoorschriften ook te k
http://jebandmetnederland.nl/

Snijdt de Wereldomroep de band met Nederland door?

De Nederlandse uitzendingen van de Wereldomroep worden bedreigd met opheffing. De politiek beslist nog voor de zomer over de toekomst van de Wereldomroep. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de taken van de Wereldomroep voor Nederlanders in het buitenland te schrappen.

Omdat de organisatie onder druk staat, heeft de directie de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW geadviseerd de Nederlandstalige taken desnoods te beperken tot informatie voor expats en de korte golf versneld af te bouwen. Dat betekent voor ruim anderhalf miljoen Nederlandse Wereldomroep-gebruikers een ongekende verschraling van het programma-aanbod.
25 februari 2011 - Wat maakt een excuus tot een goed excuus? Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, beschrijft in zijn Excuuskaart in vijf stappen hoe een overheidsinstantie goed excuus kan maken.

In het contact tussen overheid en burger gaat veel goed, maar soms ook niet. Als er iets verkeerd is gelopen bij een overheidsinstantie, heeft dat vaak vervelende gevolgen voor een burger. En dan kunnen excuses en de uitleg die daarbij hoort, zeer op zijn plaats zijn. Uit de dagelijkse praktijk van de ombudsman blijkt dat een goed excuus aanbieden vaak niet eenvoudig is voor de betrokken instantie en zijn medewerkers. Daarom heeft de Nationale ombudsman op basis van zijn ervaringen met het onderwerp
De inhoud van het examenonderdeel Toets GBL (Geletterdheid en Begrijpend Lezen) en van het nieuwe lesmateriaal om mensen voor te bereiden op deze toets zijn bekend.

Over de inhoud van de toets GBL valt te lezen in de Staatscourant -


Meer info kan je vinden in dit topic.

Je kan daar ook je vragen kwijt.
Nationale ombudsman start onderzoek hardheidsclausule Wet Inburgering Buitenland

12 januari 2011 - De Nationale ombudsman start een onderzoek naar inburgering in het buitenland. Hij neemt onder de loep hoe invulling wordt gegeven aan de zogenoemde hardheidsclausule. Vreemdelingen kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule in de wet als ze menen dat ze niet in staat zijn om te voldoen aan de eisen voor inburgering. Verzoeken van een aantal organisaties zijn voor de ombudsman de aanleiding om onderzoek te gaan doen.

Van nieuwkomers naar ons land wordt verlangd dat zij eerst in hun land van herkomst basiskennis opdoen van de Nederlandse taal en samenleving. Zij moeten slagen voor het basisexamen inburgering. Pas dan w
Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 9

Recent