Auteur Topic: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht  (gelezen 80128 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Een derdelander die ouder is van een minderjarig kind dat het Europees burgerschap bezit, kan aanspraak maken op een afgeleid verblijfsrecht in de Unie.
Dat de andere ouder, burger van de Unie, zelf de dagelijkse en daadwerkelijke zorg voor het kind op zich zou kunnen nemen, is een relevant gegeven, maar onvoldoende om een verblijfsvergunning te weigeren. Vastgesteld moet kunnen worden dat er tussen het kind en de ouder-derdelander niet een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat het kind genoopt zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten als aan die ouder een verblijfsrecht wordt geweigerd. Zie http://www.euronews.com/2017/05/10/ecj-rules-that-non-eu-parents-have-eu-residency-rights-through-their-children

Citaat
Mevrouw Chavez-Vilchez, die de Venezolaanse nationaliteit heeft, is op een toeristenvisum in Nederland aangekomen. Uit haar relatie met een Nederlands onderdaan is in 2009 een kind geboren dat de Nederlandse nationaliteit heeft. De ouders en het kind hebben in Duitsland gewoond tot in juni 2011, in welke maand Chavez-Vilchez en haar kind de gezinswoning hebben moeten verlaten. Chavez-Vilchez heeft sindsdien het gezag over haar kind en zij heeft verklaard
dat de vader niet bijdraagt in het onderhoud en de opvoeding van het kind. Omdat zij echter geen verblijfstitel had, hebben de Nederlandse instanties haar aanvraag voor bijstand en kinderbijslag afgewezen.

De situatie van zeven andere personen, onderdanen van niet-EU-landen, vertoont gelijkenissen met die van mevrouw Chavez-Vilchez: het gaat daarbij om moeders van een of meer kinderen met de Nederlandse nationaliteit, van wie de vader Nederlander is. Die kinderen zijn allen erkend door hun vader, maar wonen hoofdzakelijk zo niet uitsluitend bij hun moeder. Die zaken verschillen echter voor wat betreft de betrekkingen tussen de ouders en de kinderen op het gebied van het ouderlijk gezag en de bijdrage in het onderhoud, de situatie van de moeders betreffende hun recht om op het grondgebied van de Unie te verblijven alsook de situatie van de minderjarige kinderen zelf.
Anders dan in het geval van mevrouw Chavez-Vilchez, hebben de minderjarige kinderen van de zeven andere personen bovendien nooit gebruik gemaakt van hun recht op vrij verkeer: zij wonen sinds hun geboorte in de lidstaat waarvan zij de nationaliteit bezitten (dat wil zeggen Nederland).

De Centrale Raad van Beroep, waarbij de geschillen over de weigering van de Nederlandse instanties om de betrokken moeders bijstand en kinderbijslag toe te kennen aanhangig zijn gemaakt, heeft besloten zich tot het Hof van Justitie te wenden. Die rechterlijke instantie vraagt zich af of de belanghebbenden, als moeder van een kind dat burger van de Unie is, in hun respectieve omstandigheden een verblijfsrecht aan artikel 20 VWEU (burgerschap van de Unie) kunnen ontlenen. Indien dat het geval is zouden zij in voorkomend geval op basis van de Nederlandse wetgeving in aanmerking komen voor bijstand of kinderbijslag.
De Centrale Raad van Beroep wenst meer in het bijzonder te vernemen, welk belang moet worden gehecht aan het feit dat de vader, burger van de Unie, in Nederland of in de Unie verblijft.

In zijn arrest van heden verklaart het Hof om te beginnen dat de situatie van mevrouw ChavezVilchez en van haar kind, die beiden gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer, allereerst moet worden getoetst aan artikel 21 VWEU (vrij verkeer en verblijf van Europese burgers op het grondgebied van de lidstaten) en aan richtlijn 2004/381 (die de uitoefening van de vrijheid van verkeer en van verblijf beoogt te vergemakkelijken). Het is aan de Nederlandse rechter om in dit verband te beoordelen of de voorwaarden van die richtlijn vervuld zijn zodat mevrouw ChavezVilchez aanspraak kan maken op een afgeleid verblijfsrecht. Indien dat niet het geval is, moeten haar situatie en die van haar kind, net als die van de overige betrokken personen, aan artikel 20 VWEU worden getoetst.

In dit verband herinnert het Hof aan zijn rechtspraak dat artikel 20 VWEU zich verzet tegen nationale maatregelen, daaronder begrepen beslissingen waarbij een verblijfsrecht wordt geweigerd aan familieleden van een burger van de Unie, die tot gevolg hebben dat de burger van de Unie het effectieve genot van de voornaamste aan zijn status ontleende rechten wordt ontzegd.

In de onderhavige gevallen zou door de eventuele verplichting voor de moeders om het grondgebied van de Unie te verlaten, hun kinderen daarmee het effectieve genot van de essentie van die rechten kunnen worden ontzegd doordat zij genoopt zouden zijn het grondgebied van de Unie te verlaten. Het is aan de Nederlandse rechter om dat te beoordelen. Om dat risico te beoordelen moet worden bepaald, welke ouder de daadwerkelijke zorg voor het kind heeft en of er
een daadwerkelijke afhankelijkheidsverhouding bestaat tussen het kind en de ouder die onderdaan is van een niet-EU-land. In dat verband dienen de bevoegde instanties rekening te houden met het
recht op eerbiediging van het gezinsleven en met het hogere belang van het kind.

De omstandigheid dat de andere ouder, burger van de Unie, daadwerkelijk alleen de dagelijkse daadwerkelijke zorg voor het kind kan en wil dragen, is een relevant gegeven, maar volstaat op zich niet om te kunnen vaststellen dat er tussen de ouder die onderdaan van een niet-EU-land is en het kind niet een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat dat het kind genoopt zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten indien aan die onderdaan van een niet-EU-land een
verblijfsrecht werd geweigerd. Om tot een dergelijke vaststelling te komen moeten immers, in het hogere belang van het kind, alle betrokken omstandigheden in de beschouwing worden betrokken, meer in het bijzonder de leeftijd van het kind, zijn lichamelijke en emotionele ontwikkeling, de mate van zijn affectieve relatie zowel met de ouder die burger van de Unie is als met de ouder die onderdaan van een niet-EU-land is, evenals het risico dat voor het evenwicht van het kind zou ontstaan indien het van deze laatste ouder zou worden gescheiden.

Wat de bewijslast betreft dient de ouder die onderdaan van een niet-EU-land is de gegevens te verschaffen aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of ingeval hem een verblijfsrecht zou worden geweigerd, het kind het effectieve genot van de essentie van de aan de status van burger van de Unie ontleende rechten zou worden ontzegd doordat het genoopt zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten.

De nationale instanties moeten er echter voor waken dat de toepassing van nationale voorschriften betreffende de bewijslast afdoet aan de nuttige werking van artikel 20 VWEU. Zo zullen de nationale instanties het nodige onderzoek moeten verrichten om na te gaan waar de ouder die onderdaan van die lidstaat is woont. Zij moeten ook onderzoeken of die ouder inderdaad alleen de dagelijkse daadwerkelijke last voor het kind kan en wil dragen. Bovendien dienen zij te onderzoeken of er een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat tussen het kind en de ouder die onderdaan is van een niet-EU-land, dat het kind bij weigering van een verblijfsrecht aan deze laatste ouder het effectieve genot van de essentie van de aan zijn status van burger van de Unie ontleende rechten zou worden ontzegd doordat het het grondgebied van de Unie zou moeten verlaten.

Uitspraak van heden van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in de (Nederlandse) zaak Chavez-Vilchez e.a. (C-133/15)
Bron: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170048nl.pdf

Voor een Nederlands commentaar van Tomas Spijkerboer (hoogleraar aan de Vrije Universiteit)
op deze uitspraak zie http://verblijfblog.nl/?p=2203

Offline echte BuitenlandsePartner

 • Komt net kijken
 • Berichten: 2
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Nederlandse
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #1 Gepost op: 23 december 2017, 18:45:48 »
Citaat
Wij zijn van plan mijn vrouw begin volgend jaar een verblijf op grond van dit Chavez arrest aan te laten vragen bij IND.
Zodra we de papieren compleet hebben, het wachten is nu nog op een gelegaliseerde geboorte akte van mijn BP uit haar land van herkomst.
Mijn vraag is kunnen we makkelijk de aanvraag bij IND zelf indienen, zonder hulp van een advocaat, of zouden jullie adviseren e.e.a. vooraf met een advocaat door te nemen?

Jullie hoeven helemaal niet op papieren van haar te wachten.
Het enige wat nodig is is de geboorteakte van het kind (daaruit blijkt namelijk dat zij de moeder is). Daarnaast is enkel (en vooral) nodig een motivatiebrief waaruit de zorg van de moeder voor het kind blijkt.
Zo'n brief mag je zelf schrijven maar hulp van een deskundige rechtsbijstandsverlener (dan kan een advocaat zijn of Prawo die iedereen als eerste op dit arrest attendeerde) is vaak niet onverstandig.

De geboorteakte heeft je vrouw alleen nodig als ze zich wil inschrijven bij de gemeente. Op zich volstaat daarvoor echter haar paspoort.

Het systeem bij de IND functioneert al weken niet zodat een afspraak maken niet mogelijk is.
De aanvraag (met de eerste 4 pagina's van dit formulier kan gezonden worden aan de
IND afd. EU
Postbus 5
9560 AA Ter Apel

In een begeleidende brief kan worden verzocht om een afspraak voor het plakken van een aanmeldsticker en eventueel een (gratis) terugkeervisum.

Met die sticker zal een gemeente zeker haar adresaangifte in behandeling moeten nemen.

Offline ria1

 • Komt net kijken
 • Berichten: 2
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: kosovaars
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #2 Gepost op: 01 januari 2018, 11:25:51 »
hallo,

Mijn partner heeft een poolse visum die in april 2018 afloopt,
nu ben ik dus zwanger en beval in juni moet hij in die tussen tijd
terug naar Kosovo want daar komt hij vandaan? of is er iets wat ik kan doen zodat hij in die tijd hier alsnog legaal kan verblijven?
alvast bedankt

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #3 Gepost op: 01 januari 2018, 15:25:15 »
Wat is jouw eigen nationaliteit en wanneer ben je uitgerekend.

Ik denk dat je vriend (als vader van een NL kind) al een beroep kan doen op het hier genoemde arrest als het kind nog niet is geboren.
Trouwen is daarvoor niet nodig (maar mag uiteraard wel).

Stuur me een e-mail of persoonlijk bericht als je hier meer over wilt weten (details lenen zich minder voor bespreking op een openbaar forum, waar ook de IND mee leest).


Offline ria1

 • Komt net kijken
 • Berichten: 2
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: kosovaars
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #4 Gepost op: 04 januari 2018, 21:52:44 »
dankuwel voor uw reactie, ben 17 juni uitgerekend en heb zelf Nederlandse nationaliteit

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #5 Gepost op: 28 januari 2018, 19:55:57 »
Dan zou ik de vader van het kind dit kind laten erkennen (als jullie niet gehuwd of geregistreerd partner zijn) en zodra zijn visum ten einde loopt bij de IND goed onderbouwd EU toetsing laten aanvragen.

Offline happ

 • Nieuw lid
 • Berichten: 1
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: india
krijgen advies over chavez-vilchez
« Reactie #6 Gepost op: 11 februari 2018, 13:27:08 »
Ik heb een vraag over Chavez-Vilchez arrest.ik heb 5 jaar verblijfvergunning maar hope ik dit jaar kan ik nationaliteit aanvrrag. ik heb een kind gekrijgen van ongedocument man. hij is hier van paar jaren maar hij heeft geen verblijfvergunning.kan wij Chavez-Vilchez arrest voor hem aanvraag?

alvast Bedankt

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #7 Gepost op: 11 februari 2018, 18:03:09 »
Een verblijf op basis van dit arrest veronderstelt een kind met de Nederlandse nationaliteit als hoofdpersoon.
(Pas) als je t.z.t. medenaturalisatie vraagt en krijgt voor je kind zal aan die voorwaarde zijn voldaan.

Daarnaast moet je partner ook wettelijk de vader zijn van dit kind, d.w.z. als vader op de geboorteakte staan.

Als dit laatste nu nog niet het geval is, is het verstandig dit nu al te gaan regelen en niet te wachten totdat het kind Nederlander is geworden. Het kan door erkenning of een (door jou en/of het kind) te voeren procedure tot gerechtelijek vaststelling van het vaderschaP. Voor dat laatste is een DNA test gewenst. Ook is er voor zo'n procedure een advocaat nodig. Raadpleeg doe z/s/m/ zou ik zeggen.

Tenslotte zal de vader een geldig paspoort moeten hebben.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #8 Gepost op: 16 februari 2018, 17:04:28 »
Toch even reageren op twee berichtjes elders op internet
Citaat
Wij hebben ook zo'n brief gekregen van DUO. Heb je inmiddels al wat nieuws uitgevonden over de plicht, en hoe DUO / IND daar naar kijkt?
In de brief heeft DUO het over het maken van centrale inburgeringsexamens, en het tekenen van een participatieverklaring.
Het lijkt me dat als je er zelf niet wat tegen onderneemt, er vroeg of laat een herinnering, waarschuwing of andere onnodige communicatie plaats gaat vinden...

Ik zal t ook eens doorsturen naar onze advocaat.
Bron https://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?66508-Verplicht-inburgeren-na-EU-toetsing-Chavez-Arrest&p=664413&viewfull=1#post664413

Citaat
OK toch fijn om een scherpe advocaat te hebben... Zij verwees me naar een uitzonderingsbepaling in de wet inburgering, artikel 5, tweede lid, punt b waarin staat dat mensen die in t kader van richtlijn 2004/38/EG naar Nederland zijn gekomen, geen verplichting tot inburgering hebben. Het gaat daarin om familieleden van EU-onderdanen die recht hebben om op basis van die richtlijn hier te zijn. En Chavez-gevallen vallen daar ook onder.

Je kunt dus DUO een brief terug sturen en daarin naar deze informatie verwijzen (dat gaan wij ook doen). En ik hoop dat hun beleid mbt sturen van dergelijke brieven dan wordt aangepast.

Zie onderstaande citaat uit de wet, en deze link: http://wetten.overheid.nl/BWBR0020611/2018-01-01

Evenmin is inburgeringsplichtig:

a. de persoon die onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of Zwitserland;
b. het familielid van de persoon, bedoeld in onderdeel a, dat onderdaan is van een derde staat en dat uit hoofde van richtlijn 2004/38/EG, de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, gerechtigd is Nederland binnen te komen en er te verblijven;
Bron https://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?66508-Verplicht-inburgeren-na-EU-toetsing-Chavez-Arrest&p=664480&viewfull=1#post664480

Of die advocaat scherp genoeg is is zeker geen uitgemaakte zaak.
Een verblijf op basis van Chavez valt NIET onder richtlijn 2004/38/EG en daarmee niet onder de aangehaalde uitzondering.

Ook langdurig ingezetenen wier verblijfsrecht op het Unierecht (Richtlijn 2003/109/EG) berust zijn gewoon inburgeringsplichtig geworden. Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/InzienDocument/GetPdf?ecli=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2011%3ABT7055
Niet op tijd inburgeren kan dus een boete opleveren, ook voor de ouder van een Nederlands kind. Al zal het niet kunnen leiden tot verblijfsbeëindiging. Maar dat is weer iets heel anders.

Een briefje sturen naar DUO dat je niet inburgeringsplichtig bent omdat je verblijfsrecht berust op het arrest Chavez kan natuurlijk.
Niet geschoten is altijd mis. Wie weet bevalt het antwoord dat je krijgt. En zo niet dan kun je het altijd nog verder uitzoeken. Al zou ik het niet op de laatste dag laten aankomen.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #9 Gepost op: 16 februari 2018, 17:21:47 »
Na nog even de diverse van toepassing zijnde wetten te hebben bestudeer lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat iemands van wie het verblijfsrecht berust op art. 20 van het Verdrag omtrent de werking van de Europese unie niet inburgeringsplichtig is nu dat verblijfsrecht niet berust op art. 8 onder a of c van de Vreemdelingenwet 2000:
Citaat
Artikel 3
1. Inburgeringsplichtig is de vreemdeling, die rechtmatig verblijf verkrijgt in de zin van artikel 8, onderdelen a en c, van de Vreemdelingenwet 2000,

Die advocaat heeft dus wel gelijk, maar om heel andere reden dan hij of zij dacht.

Offline Sura

 • Nieuw lid
 • Berichten: 1
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Nederlander
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #10 Gepost op: 31 mei 2018, 02:14:59 »
Ik heb een vraag over Chavez-Vilchez arrest. Ik heb de surinaamse nationaliteit en mijn man is een nederlander, We zijn in Nederland getrouwd,  we hebben samen een kind die 11 maanden oud is. Ik ben terug gekomen naar Suriname met onze dochter, omdat ik met een toeristen visum in Nederland was en mijn man is in Nederland (we wisten niet af van het Chavez-Vilchez arrest). Zou iemand me kunnen vertellen wat de procedure is om volgens het Chavez-Vilchez arrest mijn verblijf in Nederland aan te vragen.

alvast Bedankt

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #11 Gepost op: 31 mei 2018, 11:46:57 »
De IND geeft inmiddels de volgende informatie
Citaat
You have a minor child that has the Dutch nationality
You are the (step-, foster-) parent of a minor Dutch child.
You do not pose a threat to public order.
Your Dutch child is younger than 18 years of age.
You do not have the nationality of an EU/EEA Member State or Switzerland.
You do not have lawful stay in an EU/EEA Member State (incl. the Netherlands) or Switzerland.
Your child is in such a way dependent on you that if you would be denied residency in the Netherlands, the child has no other option than to leave the European Union with you.
Bron: https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/Family-member-with-different-nationality.aspx

Wat jij nu het beste kunt doen is z.s.n. met een geldig paspoort en de geboorteakte van je kind bij de NL ambassade een gratis zogenaamd faciliterend visum aanvragen omdat je de (dagelijkse) zorg hebt voor een Nederlands kind.
Eenmaal in NL maak je een afspraak bij de IND en vraagt daar om dezelfde reden EU-toetsing aan.

Offline Ara

 • Komt net kijken
 • Berichten: 2
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Irak
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #12 Gepost op: 04 juni 2018, 13:35:26 »
Halla Prawo, heel erg bedankt voor uw reactie. Kan ik een faciliterende visum aanvraag doen vanuit Irak voor de vader van mijn kinderen of moet ik eerst in NL wonen en vanuit daar alles regelen ? Zijn er inkomenseisen en een werkcontract nodig ? Ik woon namelijk met mijn gezin in Irak. Deze site is the best  :D Mvg Ara

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #13 Gepost op: 06 juni 2018, 10:50:43 »
Dat visum kan de niet-Nederlandse ouder op elk moment aanvragen, ook als jullie samen naar NL willen komen.
Er is geen middelen- of huisvestingseis.

Offline bogie2820

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 18
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: filipina
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #14 Gepost op: 08 augustus 2018, 10:16:29 »
Een verblijf op basis van Chavez valt NIET onder richtlijn 2004/38/EG en daarmee niet onder de aangehaalde uitzondering.
Ik ben benieuwd naar uw mening over de volgende stellingen:

Het staat Nederland vrij om Europese regels naar believen ruimer op te nemen in de Nederlandse wet.
In de vreemdelingencirculaire staat
Citaat
In deze paragraaf zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen die in Nederland willen verblijven op grond van richtlijn 2004/38/EG. In richtlijn 2004/38/EG staan de regels voor het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie van burgers van de Unie en hun familieleden.
en vervolgens worden Chavez-gevallen hieronder geschaard.

Mijn conclusie: Ongeacht hoe Europa het bedoeld heeft, Nederland schaart Chavez-gevallen weldegelijk onder 2004/38.

Ook langdurig ingezetenen wier verblijfsrecht op het Unierecht (Richtlin 2003/109/EG) berust zijn gewoon inburgeringsplichtig geworden. Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/InzienDocument/GetPdf?ecli=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2011%3ABT7055
Het betreft hier iemand die wél al inburgeringsplichtig was en dat dus bleef. Dat geldt niet voor Chavez-gevallen.

Offline bogie2820

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 18
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: filipina
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #15 Gepost op: 08 augustus 2018, 10:47:38 »
Ik denk dat je vriend (als vader van een NL kind) al een beroep kan doen op het hier genoemde arrest als het kind nog niet is geboren.
Ik ben benieuwd of u nog steeds zo denkt en zo ja, of er al met succes die weg bewandeld is.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #16 Gepost op: 17 augustus 2018, 10:57:39 »
Zo denk ik er nog steeds over.
De IND helaas niet, maar daar zou ik minder een boodschap aan hebben. Gewoon ook de vader 2-3 maanden voor de geboorte de aanvraag laten indienen en na de geboorte de geboorteakte nasturen. Tot op heden werkt dat nog prima, in ieder geval in situaties die ik heb begeleid.

Offline Ela

 • Nieuw lid
 • Berichten: 1
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Kosovaars
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #17 Gepost op: 01 september 2018, 22:50:37 »
Hallo, is er iemand die de Chavez-Vilchez aanvraag doet en in de bijstand zit? Ik vraag me namelijk af of mij bp bij aanvraag bij mij moet inschrijven op adres tijdens zijn 6 maanden wachtijd?

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #18 Gepost op: 02 september 2018, 12:01:25 »
Hallo, is er iemand die de Chavez-Vilchez aanvraag doet en in de bijstand zit? Ik vraag me namelijk af of mij bp bij aanvraag bij mij moet inschrijven op adres tijdens zijn 6 maanden wachtijd?

Voor zijn verblijfsrecht is het niet nodig dat hij zich bij jou inschrijft.
Maar als legaal verblijvende vader zal hij door de gemeente wel op zijn verplichtingen aangesproken kunnen worden. Dat geldt voor iedereen die in de bijstand zit.

Aangezien hij meteen mag gaan werken nadat hij de aanvraag heeft ingediend en het in het belang van het kind kan zijn in gezinsverband samen te leven zou ik eens samen (al of niet met een deskundige, mij bijv.) rond de tafel gaan zitten om te bekijken wat de beste oplossing is. Mail of pb me gewoon even als je daarvoor belangstelling hebt.

Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #19 Gepost op: 05 september 2018, 21:27:14 »
Zo denk ik er nog steeds over.
De IND helaas niet, maar daar zou ik minder een boodschap aan hebben. Gewoon ook de vader 2-3 maanden voor de geboorte de aanvraag laten indienen en na de geboorte de geboorteakte nasturen. Tot op heden werkt dat nog prima, in ieder geval in situaties die ik heb begeleid.

Geachte prawo,

U noemt een termijn van 2-3 maanden, bedoelt u daarmee dat tegen de tijd dat de IND een beslissing heeft genomen het kind al geboren is en een tijdens  de aanvraag nog niet beschikbare geboorteakte was ?
Want ik neem toch aan , dat er een kind met de Nederlandse nationaliteit moet zijn voor verblijfsrecht wordt toegekend.
En wat zijn de konsekwenties in het onverkwikkelijke geval , dat er een miskraam plaatsvindt ?

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #20 Gepost op: 05 september 2018, 21:43:25 »
Zo denk ik er inderdaad nog steeds over.

Op het moment dat de aanvraag is ingediend begint de wettelijke beslistermijn van zes maanden te lopen.
Het verblijfsrecht ontstaat van rechtswege vanaf de geboorte. Na het nasturen van de geboorteakte heeft de IND dan nog een maand of drie om dat te bevestigen. Een abc-tje zou ik denken. Is het halve jaar voorbij (dus gerekend vanaf de aanvraagdatum) dan kan de IND in gebreke worden gesteld. Die heeft zo nog twee weken om eindelijk eens naar de zaak te gaan kijken. Zou de IND al voor de bevalling afwijzen dan staan bezwaar en beroep open. Argumenten genoeg om die procedures te winnen. Het kind heeft al voor de geboorte rechten als Nederlander en daarmee ook als Unieburger. Daaronder het belang in NL te worden geboren en al in de moederbuik contact te hebben met de vader.

Jurisprudentie is er helemaal niet over. Anders dan dat art. 64 Vreemdelingenwet voor een derdelander moeder wél maar voor een derdelander vader geen uitzettingebletsel aanneemt.
De situatie op basis van art. 20 van het Verdrag omtrent de werking va de Unie is echter een geheel andere.

Ik verwacht dat de IND het er niet op aan zal laten komen. Zoveel van dergelijk zaken zullen er op jaarbasis nu ook weer niet zijn. Juist ook daarom raad ik iedereen in een dergelijke situatie aan om deskundige hulp in te roepen. Dat zou ik ook moeders aanraden, al was het maar om er voor te zorgen dat alles met de zorgverzekering in orde komt (i.v.m kosten van bevalling en dergelijke).

In geval van een miskraam zullen er inderdaad geen rechten meer zijn en wordt het tijd voor een plan B. Zoals de aloude EU-route.

Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #21 Gepost op: 06 september 2018, 18:51:51 »
Zo denk ik er inderdaad nog steeds over.

Op het moment dat de aanvraag is ingediend begint de wettelijke beslistermijn van zes maanden te lopen.
Het verblijfsrecht ontstaat van rechtswege vanaf de geboorte. Na het nasturen van de geboorteakte heeft de IND dan nog een maand of drie om dat te bevestigen. Een abc-tje zou ik denken. Is het halve jaar voorbij (dus gerekend vanaf de aanvraagdatum) dan kan de IND in gebreke worden gesteld. Die heeft zo nog twee weken om eindelijk eens naar de zaak te gaan kijken. Zou de IND al voor de bevalling afwijzen dan staan bezwaar en beroep open. Argumenten genoeg om die procedures te winnen. Het kind heeft al voor de geboorte rechten als Nederlander en daarmee ook als Unieburger. Daaronder het belang in NL te worden geboren en al in de moederbuik contact te hebben met de vader.

Jurisprudentie is er helemaal niet over. Anders dan dat art. 64 Vreemdelingenwet voor een derdelander moeder wél maar voor een derdelander vader geen uitzettingebletsel aanneemt.
De situatie op basis van art. 20 van het Verdrag omtrent de werking va de Unie is echter een geheel andere.

Ik verwacht dat de IND het er niet op aan zal laten komen. Zoveel van dergelijk zaken zullen er op jaarbasis nu ook weer niet zijn. Juist ook daarom raad ik iedereen in een dergelijke situatie aan om deskundige hulp in te roepen. Dat zou ik ook moeders aanraden, al was het maar om er voor te zorgen dat alles met de zorgverzekering in orde komt (i.v.m kosten van bevalling en dergelijke).

In geval van een miskraam zullen er inderdaad geen rechten meer zijn en wordt het tijd voor een plan B. Zoals de aloude EU-route.

Dank je wel voor je uitgebreide antwoord, ik neem aan dat Chavez voor de gehele EU geldt of heb ik het mis ?
En dan specifiek ook Duitsland, aangezien mijn echtgenote zo af en toe dit soort zaken als advocate krijgt en zij haar goede verstandhouding met verschillende AB´s niet op het spel wil zetten om bij het indienen van een aanvraag zonder Geburtsurkunde uitgelachen te worden om het maar simpel te zeggen.
Is ook ergens in een uitspraak vastgelegd, dat de ongeboren vrucht het recht heeft op contact met de vader en geboren te worden in een EU land ?
In het geval het een EU regel is.


Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #22 Gepost op: 07 september 2018, 09:19:17 »
Het arrest Chavez geldt voor alle lidstaten van de EU, tenslotte gaat het om de uitleg van EU regels, met name art. 20 van het Verdrag omtrent de werking van de Unie.
Het houdt in dat een lidstaat verblijf moet toestaan aan iedere ouder ook als deze die onderdaan is van een derde land is en er tussen het kind en deze ouder een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat het kind in geval van deze ouder het verblijf wordt geweigerd het grondgebied van de Unie zou moeten verlaten.
Om tot een dergelijke vaststelling te komen moeten, in het hogere belang van het kind, alle betrokken omstandigheden in de beschouwing worden betrokken, meer in het bijzonder de leeftijd van het kind, zijn lichamelijke en emotionele ontwikkeling, de mate van zijn affectieve relatie zowel met de ouder die burger van de Unie is als met de ouder die onderdaan van een derde land is, evenals het risico dat voor het evenwicht van het kind zou ontstaan indien het van deze laatste ouder zou worden gescheiden.

Uit dat laatste leid ik af dat ook een nog niet geboren kind belang heeft bij aanwezigheid van de vader. Niet alleen na de geboorte of er bij maar ook al er voor. Ongetwijfeld is dit voor degenen die zelf niet logisch willen of kunnen nadenken te onderbouwen met pedagogische literatuur.

In Nederland kunnen we wijzen op art. 2 van het Burgerlijk Wetboek
Citaat
Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert.
Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan.

Als in Duitsland een vergelijkbare bepaling bestaat zou daar in voorkomend geval op gewezen kunnen worden.
Naar verluidt kent het Verenigd Koninkrijk een dergelijke bepaling niet. Maar dat land doet binnenkort niet meer mee.

De tweede zin van genoemd art. 2 BW beantwoordt ook je laatste vraag uit je eerdere bericht: bij een miskraam wordt het kind nooit geacht te hebben bestaan. En geeft daarmee geen verblijfsrecht. Wel zou iemand kunnen proberen een visum te krijgen om af en toe het graf te bezoeken.

Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #23 Gepost op: 07 september 2018, 18:59:31 »
Bedankt voor je antwoord, het is helder, het is ook geen alledaagse kost, als het zich voor gaat doen, geven we maar gewoon advies te wachten tot het kind is geboren.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #24 Gepost op: 08 september 2018, 11:00:31 »
... als het zich voor gaat doen, geven we maar gewoon advies te wachten tot het kind is geboren.
Dat lijkt me het eenvoudigst.
In het nog uitzonderlijker geval dat weer andere rechten afhangen van een juiste vaststelling van het verblijfsrecht kan dan altijd verder worden gekeken. Denk met name aan ziektekosten die al voor de geboorte kunnen ontstaan.
Al is een prettige bijkomstigheid van bij een al voor de geboorte ingediende aanvraag dat de beslissing daarop mag worden afgewacht en iemand (met name de vader, want voor moeders geld er een uitzttingsbeletsel) niet meer de hele dag over zijn schouder hoeft te kijken.

Vraag anders eens na op het Duitse forum http://www.info4alien.de/cgi-bin/forum/YaBB.cgi hoe men er daar over denkt.
Bedenk wel daar daar vooral ook ambtenaren zitten die antwoorden geven, doorgaans in de lijn van het actuele beleid.

Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #25 Gepost op: 08 september 2018, 15:55:41 »
Dinsdag heeft mijn vrouw voor een andere zaak een afspraak bij het BMI, ze zal dat terloops en een beetje luchtig ter sprake brengen.
Het resultaat zal ik hier weergeven.

Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #26 Gepost op: 11 september 2018, 20:46:28 »
Zoals toegezegd nog een reactie op de vraag.
Er werd aangegeven dat ze dit soort aanvragen ( bij hun weten) niet kennen, dus betitelden ze het als een  hypothetische vraag, aangezien ze van mening waren/zijn dat niemand zo´n aanvraag in gaat dienen.

Als dit soort aanvragen bij hen zouden worden neergelegd, ze de aanvraag direct zouden afwijzen , aangezien er een geboorteakte van een Duits kind ontbreekt, of nog wat scherper , de aanvraag door de betreffende AB niet eens in behandeling genomen zou mogen worden of uiterlijk binnen een paar werkdagen afgewezen zou moeten worden.

Kortom, zoals prawo al suggereerde, negatief, maar dat is ook niet zo gek als je een beetje op de hoogte bent van de emoties omtrent de  asielproblematiek in Duitsland en een overheid die de grip op de situatie kwijt is.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #27 Gepost op: 11 september 2018, 21:04:16 »
Is je vrouw nagegaan of Duitsland een met ons BW vergelijkbare bepaling kent over de rechten van de ongeboren vrucht?

Offline bogie2820

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 18
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: filipina
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #28 Gepost op: 11 september 2018, 22:16:41 »
Als ik even in mag haken: ik denk dat deze tekst relevant is:
Citaat
Het Bundesverfassungsgericht (het grondwettelijke hof van Duitsland) heeft aangegeven dat het leven begint vanaf de veertiende dag na de bevruchting. Het Hof overwoog dat het ongeboren kind ook menselijke waardigheid toekomt, omdat het ongeboren kind zich niet tot mens maar als mens ontwikkelt. Het ongeboren kind is dus een mens in ontwikkeling.
Verder heeft het Bundesverfassungsgericht aangegeven dat het ongeboren kind recht heeft op leven en de overheid dit dient te beschermen. De Duitse overheid heeft een beschermingplicht, Schutzpflicht, richting het ongeboren kind. Bij de botsing van deze grondrechten prevaleert het recht op leven van het ongeboren kind boven het zelfbeschikkingsrecht van de moeder.
Bron: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=141868

In hoeverre deze bron betrouwbaar is en in hoeverre de informatie klopte en nog steeds klopt, mag een ander bepalen. Het ziet er naar uit dat óók in duitsland mensen zelf na kunnen denken (vast niet allemaal) en Chavez n.a.v. een mens in ontwikkeling mogelijk zal zijn.  Immers, het is een mens, dus een Duitser, dus een Europeaan, niets anders dan in Nederland (behalve dan de nationaliteit, uiteraard).

Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #29 Gepost op: 12 september 2018, 09:47:22 »
Is je vrouw nagegaan of Duitsland een met ons BW vergelijkbare bepaling kent over de rechten van de ongeboren vrucht?

Een dergelijke bepaling kent ze niet, er is wel een uitgebreid Mutterschutzgesetz, maar dat gaat vooral over de rechten van de (zwangere) vrouw en moeder.

Zoals al aangegeven lijkt het ook niet relevant in Duitsland, aangezien ze nog geen enkel praktijkgeval zijn tegengekomen en heeft ze geen behoefte om daar nog dieper in te duiken.

Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #30 Gepost op: 12 september 2018, 19:48:22 »
Als ik even in mag haken: ik denk dat deze tekst relevant is:Bron: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=141868

In hoeverre deze bron betrouwbaar is en in hoeverre de informatie klopte en nog steeds klopt, mag een ander bepalen. Het ziet er naar uit dat óók in duitsland mensen zelf na kunnen denken (vast niet allemaal) en Chavez n.a.v. een mens in ontwikkeling mogelijk zal zijn.  Immers, het is een mens, dus een Duitser, dus een Europeaan, niets anders dan in Nederland (behalve dan de nationaliteit, uiteraard).

Mijn vrouw is er toch maar even ingedoken, dit heeft geen enkele relatie in Duitsland met het recht van een toekomstige vader om over de buik van de toekomstige moeder te mogen wrijven.
Voor degene die dit post zou ik aanraden even de trieste achtergrond te raadplegen waarom de `Duitse Raad van State` deze uitspraak heeft gedaan.

Offline bogie2820

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 18
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: filipina
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #31 Gepost op: 12 september 2018, 21:56:56 »
Mijn vrouw is er toch maar even ingedoken, dit heeft geen enkele relatie in Duitsland met het recht van een toekomstige vader om over de buik van de toekomstige moeder te mogen wrijven.
Voor degene die dit post zou ik aanraden even de trieste achtergrond te raadplegen waarom de `Duitse Raad van State` deze uitspraak heeft gedaan.
Ik gok op abortus en daar laat ik het bij. Er is door u bevestigd dat de uitspraak an sich correct is, dat het kind al mensenrechten heeft als ongeboren vrucht, en Q.E.D. Dank u wel

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #32 Gepost op: 13 september 2018, 08:45:58 »
Voor degene die dit post zou ik aanraden even de trieste achtergrond te raadplegen waarom de `Duitse Raad van State` deze uitspraak heeft gedaan.

Zaken liggen vrijwel nooit 1 op 1.

Ik denk dat iemand die hier in zou duiken uit het betreffende stuk ook argumenten kan halen m.b.t. het belang van het kind bij aanwezigheid van de vader ook al tijdens de zwangerschap en bij de bevalling, op basis daarvan kan doorzoeken om een en ander af te zetten tegen de redenering van het Hof in het Chavez arrest. Het gaat nooit om het recht van de vader maar wel om dat van het kind.

Bedenk dat het vrijwel altijd de vaders zijn die zich hier over hun verblijf zorgen moeten maken, bij moeders is dit (in ieder geval in Nederland) nooit aan de orde.

Het wachten is altijd op de juiste cliënt en de financiering van zo'n project.


Offline bogie2820

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 18
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: filipina
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #33 Gepost op: 13 september 2018, 09:04:27 »
Het wachten is altijd op de juiste cliënt en de financiering van zo'n project.
En een jurist die het zowel kan als wil doen. Out of the box denken is er voor velen niet bij, helaas.

Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #34 Gepost op: 13 september 2018, 19:11:46 »
Ik gok op abortus en daar laat ik het bij. Er is door u bevestigd dat de uitspraak an sich correct is, dat het kind al mensenrechten heeft als ongeboren vrucht, en Q.E.D. Dank u wel

Je gokt verkeerd en denkt teveel out of the box, heeft geen enkele samenhang met abortus en geeft geen enkele toekomstige vader een verblijfsvergunning om over de buik te aaien.

Offline bogie2820

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 18
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: filipina
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #35 Gepost op: 13 september 2018, 20:01:37 »
Je gokt verkeerd en denkt teveel out of the box, heeft geen enkele samenhang met abortus
het maakt niet uit waarom er besloten is dat de foetus al mens is. Wat uitmaakt is dát er besloten is dat het kind reeds bestaat en rechten heeft. In weze is de situatie vergelijkbaar met die in NL.

Citaat
en geeft geen enkele toekomstige vader een verblijfsvergunning om over de buik te aaien.
en daar heeft het hele onderwerp niets mee te maken. Het gaat om de rechten van het kind.

Verblijfsvergunning? Ik weet niet genoeg van Duitsland af om het met zekerheid te kunnen stellen maar het lijkt me dat ook in Duitsland mensen die van rechtswege ter lande mogen zijn, geen vergunning nodig hebben.

Het kind heeft het recht zijn/haar vader bij zich te hebben, toch in ieder geval vanaf de geboorte (daar bent zelfs u het mee eens). Wanneer gaat dat zijn?

Als iemand met 100% zekerheid kan stellen wanneer dit zal gebeuren, zou je nog kunnen beargumenteren dat een verblijfsrecht danwel -vergunning vanaf die datum goed genoeg is. Niet een week later, niet een dag later, meteen vanaf het moment.

Aangezien niemand dit kan voorspellen, zal de vergunning de periode moeten bestrijken wanneer het kind levensvatbaar ter wereld zal kunnen komen. Iedere dag kan het zo ver zijn, iedere dag kan de dag zijn dat de vader nodig is om mede voor het kind te zorgen.

Dan is er nog de redenatie dat het goed is voor het kind om al in de buik van de moeder contact te hebben met beide ouders, te kunnen wennen aan stemgeluiden. Dat is dus niet voor de vader maar voor het kind. Het kind wat, zo is inmiddels duidelijk, óók in duitsland rechten heeft.

En/of: het kind bestaat al, dus het heeft een moeder, een vader, een nationaliteit. De formaliteiten zijn nog niet rond, de formulieren kunnen/mogen slechts aangemaakt worden na de geboorte, dat neemt niet weg dat voor die tijd wel al alles bekend is, bestaat.

En/of: het kind is afhankelijk van het welzijn van de moeder. Onbehagen bij de moeder kan stress veroorzaken, tot aan de dood van het kind aan toe. Het is in het belang van de moeder en daarmee indirect ook in belang van het kind dat de partner aanwezig kan zijn zonder aan te hikken tegen een einde visum, zonder bang te zijn gedeporteerd te worden, et cetera.


Wil je dit soort argumenten van tafel vegen, dan zal je moeten beginnen met beargumenteren dat het kind nog niet bestaat en/of nog geen rechten heeft.  Doe dat nou eens, en dan zonder denigrerende toon, en mét inhoudelijke argumenten.

Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #36 Gepost op: 17 september 2018, 17:22:03 »
het maakt niet uit waarom er besloten is dat de foetus al mens is. Wat uitmaakt is dát er besloten is dat het kind reeds bestaat en rechten heeft. In weze is de situatie vergelijkbaar met die in NL.
en daar heeft het hele onderwerp niets mee te maken. Het gaat om de rechten van het kind.

Verblijfsvergunning? Ik weet niet genoeg van Duitsland af om het met zekerheid te kunnen stellen maar het lijkt me dat ook in Duitsland mensen die van rechtswege ter lande mogen zijn, geen vergunning nodig hebben.

Het kind heeft het recht zijn/haar vader bij zich te hebben, toch in ieder geval vanaf de geboorte (daar bent zelfs u het mee eens). Wanneer gaat dat zijn?

Als iemand met 100% zekerheid kan stellen wanneer dit zal gebeuren, zou je nog kunnen beargumenteren dat een verblijfsrecht danwel -vergunning vanaf die datum goed genoeg is. Niet een week later, niet een dag later, meteen vanaf het moment.

Aangezien niemand dit kan voorspellen, zal de vergunning de periode moeten bestrijken wanneer het kind levensvatbaar ter wereld zal kunnen komen. Iedere dag kan het zo ver zijn, iedere dag kan de dag zijn dat de vader nodig is om mede voor het kind te zorgen.

Dan is er nog de redenatie dat het goed is voor het kind om al in de buik van de moeder contact te hebben met beide ouders, te kunnen wennen aan stemgeluiden. Dat is dus niet voor de vader maar voor het kind. Het kind wat, zo is inmiddels duidelijk, óók in duitsland rechten heeft.

En/of: het kind bestaat al, dus het heeft een moeder, een vader, een nationaliteit. De formaliteiten zijn nog niet rond, de formulieren kunnen/mogen slechts aangemaakt worden na de geboorte, dat neemt niet weg dat voor die tijd wel al alles bekend is, bestaat.

En/of: het kind is afhankelijk van het welzijn van de moeder. Onbehagen bij de moeder kan stress veroorzaken, tot aan de dood van het kind aan toe. Het is in het belang van de moeder en daarmee indirect ook in belang van het kind dat de partner aanwezig kan zijn zonder aan te hikken tegen een einde visum, zonder bang te zijn gedeporteerd te worden, et cetera.


Wil je dit soort argumenten van tafel vegen, dan zal je moeten beginnen met beargumenteren dat het kind nog niet bestaat en/of nog geen rechten heeft.  Doe dat nou eens, en dan zonder denigrerende toon, en mét inhoudelijke argumenten.

Om te beginnen , als iets denigrerend overkomt, bedoel ik het in ieder geval niet zo.
In het door jou aangehaalde geval, ging het niet om een abortus, maar om een zwangere vrouw die zelfmoord wilde plegen en dat heeft zich zelfs tot de `Duitse Raad van State`afgespeeld ( alhoewel het toen het zover was niet meer van toepassing was) en daar is die uitspraak toen uitgekomen.
Vooral ook omdat daar in de Duitse wetgeving niets is over vastgelegd.
Ik, maar vooral mijn vrouw, hebben geen enkel argument om jouw veronderstelling te staven of tegen te werpen, aangezien er in de Duitse wetgeving niets over is vastgelegd, het enige wat nu overeind staat is het Chavez arrest wat je in Duitsland zou kunnen uitproberen, maar dan wel met een ter wereld zijnde Duits kind ( dus met een geboorteakte).
De andere optie is om in het geval iemand zwanger is de procedure al te starten, dat is het project waar Prawo het over heeft, maar dan zal je iemand moeten zoeken die in die situatie zit en iemand die het wil financieren en dat gaat snel 10.000 Euro kosten .
Mijn vrouw heeft in ieder geval geen enkele behoefte om zo´n project te gaan doen.


Offline bogie2820

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 18
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: filipina
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #37 Gepost op: 17 september 2018, 19:02:52 »
Om te beginnen , als iets denigrerend overkomt, bedoel ik het in ieder geval niet zo.
Dank u wel.

En voor de rest van het antwoord: ik vind het al een grote stap vooruit om het niet bij voorbaat te verwerpen. Dat schept ruimte voor jurisprudentie. Uiteraard staat het een ieder vrij om gewoon de gebaande paden te bewandelen maar heb respect voor hen die op zoek gaan naar nieuwe wegen.


Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #38 Gepost op: 18 september 2018, 18:56:54 »
Dank u wel.

En voor de rest van het antwoord: ik vind het al een grote stap vooruit om het niet bij voorbaat te verwerpen. Dat schept ruimte voor jurisprudentie. Uiteraard staat het een ieder vrij om gewoon de gebaande paden te bewandelen maar heb respect voor hen die op zoek gaan naar nieuwe wegen.

Volgens mij heeft het niet zoveel te maken met wel of geen respect hebben voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe wegen.
Ik hoop, aangezien het voor jou blijkbaar een actueel issue is, dat je ons op de hoogte houdt van de uitspraak van een bevoegde instantie in een zaak als deze, dan kunnen `velen` die op zoek zijn naar nieuwe wegen daar hun voordeel mee doen.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #39 Gepost op: 18 september 2018, 19:15:05 »
Doorgaans is het zo dat je tegen iemand aanloopt (of iemand tegen mij) die in een dergelijke situatie zit. Waardoor dan een zaak kan worden opgebouwd en uitgeprocedeerd.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #40 Gepost op: 03 oktober 2018, 09:34:43 »
Hallo,

ik ben vrij nieuw op deze site maar ben druk bezig geweest met zoeken naar een beetje een relevante situatie als mijne. Die heb ik niet echt kunnen vinden dus reageer ik toch maar en hulp zou erg gewaardeerd worden.

Ik zal ook een beetje achtergrondinformatie geven. Mijn situatie is als volgt:
Ik heb de Nederlandse nationaliteit en ben in 2014 getrouwd met een man in Irak. Uit dit huwelijk is een zoontje geboren. De geboorte heeft in Nederland plaatsgevonden, waar mijn echtgenoot niet bij kon zijn en er dus geen erkenning is gedaan door de vader. Ik sta nog steeds in Nederland bij mijn ouders ingeschreven alleen ben ik wel merendeels van de tijd in Irak bij mijn echtgenoot vanwege mijn zoon. Ik kan hem niet voor langere periodes in me eentje opvoeden vanwege zijn gedragsverandering wanneer hij zijn vader niet ziet.

In juni/2018 heb ik contact opgenomen met de IND en mijn situatie uitgelegd, toen kreeg ik te horen over het Chavez-arrest en werd mijn verteld dat mijn echtgenoot op basis daarvan een faciliterend visum aan kan vragen. De IND informeerde mij in de email dat ik mee moest nemen: dat email als bewijs(?), geboorteakte zoon en kopie paspoorten. Maar de ambassade wil veel meer, heb ik gelezen.

Nu lopen we tegen een paar dingen aan.
1. De geboorteakte van onze zoon staat niet de vader in vermeld aangezien hij hem niet heeft kunnen erkennen (ons huwelijk is wel geregistreerd in NL).
2. Wij kunnen alleen een aanvraag indienen in turkije (istanbul wss) en waarom dit een probleem is, is omdat wij uit Irak daar een hotel moeten boeken, en ik heb gelezen dat de aanvraag wel meer dan een maand kan duren.
3. Ook heb ik gelezen dat hoe goed je je ook voorbereid en alle documenten hebt, je alsnog een afwijzing kunt krijgen. Is het een goed idee en is het mogelijk om samen terug te gaan of moet ik eerst terug? (dat laatste zal erg lastig zijn voor mij en mijn zoon).

Ook wil ik advies over of ik op de goede weg ben met de volgende documenten:
- Aanvraagformulier schengenvisum
- Begeleidende brief (taken echtgenoot, afhankelijkheid, redenen voor verblijf etc.)
- Ouderschapsplan (met onze ondertekingen)
- NL geboortkeakte zoon (zonder vermelding vader)
- Iraakse geboorteakte zoon (met vermelding vader)
- Huwelijksakte
- Foto's van ons drie samen en echtgenoot met kind door de jaren heen.
- pasfoto's echtgenoot
- Kopieen paspoort van ons drie
- Bevestigingsbrief van dokter in Irak (ondertekend en gestempeld)
- BRP uitreksel van zoon EN van mij
en ook nog later;
- Schengenreisverzekering
- Ticketreservering

sorry voor het lange verhaal maar als iemand de tijd ervoor kan nemen en mij advies kan geven, zou ik erg dankbaar zijn.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #41 Gepost op: 04 oktober 2018, 08:30:01 »
In principe zou zijn visum gratis moeten worden afgegeven.
Hij kan volstaan met het invullen van het Schengenvisumaanvraagformulier waarbij hij alle vragen met een * open laat.
Als bijlage is niet meer nodig dan een kopie van het paspoort van het kind, het (Nederlandse) internationale uittreksel van jullie huwelijksakte en de geboorteakte van het kind (heb je diens buitenlandse akte al laten omzetten naar een Nederlandse?).
Erkennen is ook niet nodig als het kind is geboren nadat jullie zijn gehuwd.
Een goede begeleidende brief er bij is wel nodig. Hoe ouder het kind, des te uitgebreider de brief zou moeten zijn. Bijlagen die ondersteunen wat in de brief staat zijn zeker nuttig.

Vergeet verder al het andere wat de ambassade zegt. Verzekering of vliegtickets zijn ook niet nodig.
Bedenk dat de ambassade niet beslist maar alleen de aanvraag inneemt en deze doorstuurt naar de CSO in Den Haag. Dat geeft uiteindelijk de opdracht aan de ambassade een visumsticker in zijn paspoort te plakken.

Zodra hij in Nederland is kan (lees: moet) hij een zorgverzekering nemen. Maar daar heeft hij vier maanden de tijd voor zodat hij rustig kan wachten totdat de inschrijving bij de gemeente rond is en hij zijn BSN heeft. De verzekering kan dan met terugwerkende kracht in gaan.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #42 Gepost op: 04 oktober 2018, 10:33:16 »
In principe zou zijn visum gratis moeten worden afgegeven.
Hij kan volstaan met het invullen van het Schengenvisumaanvraagformulier waarbij hij alle vragen met een * open laat.
Als bijlage is niet meer nodig dan een kopie van het paspoort van het kind, het (Nederlandse) internationale uittreksel van jullie huwelijksakte en de geboorteakte van het kind (heb je diens buitenlandse akte al laten omzetten naar een Nederlandse?).
Erkennen is ook niet nodig als het kind is geboren nadat jullie zijn gehuwd.
Een goede begeleidende brief er bij is wel nodig. Hoe ouder het kind, des te uitgebreider de brief zou moeten zijn. Bijlagen die ondersteunen wat in de brief staat zijn zeker nuttig.

Vergeet verder al het andere wat de ambassade zegt. Verzekering of vliegtickets zijn ook niet nodig.
Bedenk dat de ambassade niet beslist maar alleen de aanvraag inneemt en deze doorstuurt naar de CSO in Den Haag. Dat geeft uiteindelijk de opdracht aan de ambassade een visumsticker in zijn paspoort te plakken.

Zodra hij in Nederland is kan (lees: moet) hij een zorgverzekering nemen. Maar daar heeft hij vier maanden de tijd voor zodat hij rustig kan wachten totdat de inschrijving bij de gemeente rond is en hij zijn BSN heeft. De verzekering kan dan met terugwerkende kracht in gaan.

Heel erg bedankt voor je reactie, ik ben al wat meer opgelucht.

Heb je enige verhalen gelezen of ervaring wat betreft het consulaat in Istanbul? Doen die moeilijk en qua tijd, doen zij er ook lang over of houden ze zich wel aan de beslistermijn van 15 kalenderdagen?

En is het dus een goed idee als we samen daar de aanvraag indienen of kan mijn echtgenoot het beter alleen doen. Of maakt dat niet uit? Hij spreekt geen nederlands en zn engels is ook niet heel goed.

Zou ik jou een email of iets kunnen sturen met de begeidende brief en ouderschapsplan die ik heb opgemaakt en kijken of het goed genoeg is volgens u?

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #43 Gepost op: 04 oktober 2018, 10:58:13 »
Heel erg bedankt voor je reactie, ik ben al wat meer opgelucht.
Graag gedaan.

Heb je enige verhalen gelezen of ervaring wat betreft het consulaat in Istanbul?
Doen die moeilijk en qua tijd, doen zij er ook lang over of houden ze zich wel aan de beslistermijn van 15 kalenderdagen?
Hte blijven ambtenaren die je beter een compleet dossier kunt geven wat ze in behandeling MOETEN nemen.
reken er op dat de behandeling 30 dagen duurt. Dat was geruime tijd vrij standaard voor aanvragen van een faciliterend visum. Maar wellicht heeft onze overheid zichzelf inmiddels enigszins verbeterd.

En is het dus een goed idee als we samen daar de aanvraag indienen of kan mijn echtgenoot het beter alleen doen. Of maakt dat niet uit? Hij spreekt geen nederlands en zn engels is ook niet heel goed.
Hij is de aanvrager, jij mag niet eens mee naar binnen. Tenzij je het om andere reden prettig vindt samen met hem te reizen is meegaan voor zijn visumaanvraag helemaal niet nodig.
Heb je al onderzocht of hij zijn aanvraag niet sneller en met minder reizen kan indienen via een kantoor van VFS Global in Turkije? http://www.vfsglobal.com/netherlands/turkey/English/index.html

Zou ik jou een email of iets kunnen sturen met de begeleidende brief en ouderschapsplan die ik heb opgemaakt en kijken of het goed genoeg is volgens u?
Zoals ik al zei kan ik een dergelijke visumaanvraag begeleiden. In dat kader kun je me ook genoemde stukken toemailen.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #44 Gepost op: 04 oktober 2018, 11:39:24 »
Citaat
Graag gedaan.
Hte blijven ambtenaren die je beter een compleet dossier kunt geven wat ze in behandeling MOETEN nemen.
reken er op dat de behandeling 30 dagen duurt. Dat was geruime tijd vrij standaard voor aanvragen van een faciliterend visum. Maar wellicht heeft onze overheid zichzelf inmiddels enigszins verbeterd.
Hij is de aanvrager, jij mag niet eens mee naar binnen. Tenzij je het om andere reden prettig vindt samen met hem te reizen is meegaan voor zijn visumaanvraag helemaal niet nodig.
Heb je al onderzocht of hij zijn aanvraag niet sneller en met minder reizen kan indienen via een kantoor van VFS Global in Turkije? http://www.vfsglobal.com/netherlands/turkey/English/index.html
Zoals ik al zei kan ik een dergelijke visumaanvraag begeleiden. In dat kader kun je me ook genoemde stukken toemailen.

De IND heeft mij aanbevolen om het daadwerkelijk bij de ambassade zelf in te dienen (geen idee waarom)
Op de site van vfs global staan zelfs nog meer documenten zoals; pay slip of several months, turkish(?) nufus, invitation letter from host, al dat soort dingen. Alhoewel het blijkt dat zij zich wel aan de beslistermijn houden, voor Irak las ik dat het 14 werkdagen is.

In het geval van afwijzing, in hoeverre helpt het indienden van bezwaar? En hoe gaat dat in zijn werk, ik heb daar ook helemaal geen verstand van.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #45 Gepost op: 04 oktober 2018, 11:41:36 »
Ik kan bij alles helpen. Bij het maken van de afspraak maar ook bij bezwaar als het wordt afgewezen.
Dat laatste is doorgaans niet nodig al de aanvraag goed is voorbereid.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #46 Gepost op: 06 oktober 2018, 15:18:39 »
Ik kan bij alles helpen. Bij het maken van de afspraak maar ook bij bezwaar als het wordt afgewezen.
Dat laatste is doorgaans niet nodig al de aanvraag goed is voorbereid.

Ik vroeg me af of het ook mag dat we iemand anders sturen die onze documenten inlevert en de anvraag voor mijn echtgenoot indient met onze toestemming? Of moet mijn echtgenoot persoonlijk daar zijn? Omdat het zo ver is voor ons zou het veel fijner zijn als iemand anders het kon indienen.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #47 Gepost op: 07 oktober 2018, 01:52:17 »
Visumaanvragen moeten altijd door de aanvrager zelf worden ingediend.
Dat geldt zelfs voor kinderen.

Offline sami1970

 • Komt net kijken
 • Berichten: 2
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Algerije
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #48 Gepost op: 08 oktober 2018, 02:20:03 »
Hallo
ik heb nog geen Ervaring'''
 
Ik heb net een baby van 1 maande geboren in buiteland
heeft nu en Nedrland paspoort
en moeder woont samen met de baby in buiteland
Graag wil ik  en visum Aanvraag voor een koortverblijf van 3maanden voor mijne vrouw

wat moet ik graag doen ?

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #49 Gepost op: 08 oktober 2018, 08:52:31 »
De benodigde informatie staat op de site van de IND.
Citaat
​Faciliterend visum
Als u een visumplichtige nationaliteit hebt, moet u eerst een visum aanvragen om Nederland in te kunnen reizen. Dit heet een faciliterend visum. Dit is gratis en wordt afgegeven als een Schengenvisum (type C).

U vraagt het visum aan bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u woont. Bij deze aanvraag geeft u aan dat u in Nederland wilt gaan wonen bij een familielid dat een EU/EER- of Zwitserse nationaliteit heeft (dit is het minderjarige Nederlandse kind). U toont daarbij aan dat u een familielid bent van het minderjarige Nederlandse kind. Dit kan bijvoorbeeld met de geboorteakte of adoptiepapieren.

Voor meer informatie over het faciliterend visum en de aanvraag hiervan neemt u contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.
Bron: https://ind.nl/Familie/Paginas/Ouder(s)-van-een-minderjarig-Nederlands-kind.aspx

Als jullie bij een en ander verder mijn hulp willen, stuur em dan een e-mail of persoonlijk bericht via een van de knoppen onder mijn gebruikersnaam links van dit bericht.

Offline sami1970

 • Komt net kijken
 • Berichten: 2
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Algerije
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #50 Gepost op: 14 oktober 2018, 22:52:47 »
ik Snap allemal niks van
ik hoorde dat  ik moet MVV.Famillie visum aanvraagen
voor 90 dagen
waroom faciliteit visum ?
Klopt of niet ?

Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #51 Gepost op: 15 oktober 2018, 19:57:59 »
ik adviseer je een advocaat in de arm te nemen

Offline Elissa Rotana

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 9
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Afrika
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #52 Gepost op: 18 oktober 2018, 18:01:02 »
Hallo allemaal,

Wil hier toch even inhaken; Zie dat Midi schrijft dat ze al die tijd gewoon ingeschreven heeft gestaan bij haar ouders in Nederland. Dacht dat ik ergens had gelezen dat dat voor de nodige problemen kan zorgen, gezien men moet laten zien dat het kind (of meerdere kinderen) een band heeft met vader, of zelfs niet in de EU zou kunnen verblijvenzonder vader. Dit is naar ik meen alleen mogelijk door aan te tonen dat het kind altijd al bij vader heeft gewoond. Lees dat dit in dit geval ook wel zo is, maar hoe gaat de IND daar mee om als de NL ouder gewoon in NL ingeschreven was/is? Geldt in dit geval het bewijs van het verblijf van kind bij vader, of de inschrijving bij de ouders?

Andere vraag: Het gebruik maken van dit Chavez arrest, kan dat ook vanuit Belgie?


 Vast dank voor meer duidelijkheid!

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #53 Gepost op: 18 oktober 2018, 20:28:34 »
ik Snap allemal niks van
ik hoorde dat  ik moet MVV.Famillie visum aanvraagen
voor 90 dagen
waroom faciliteit visum ?
Klopt of niet ?

Een faciliterend visum vraag je aan als je aansluitend in Nederland verblijf wilt op basis van een minderjarig Nederlands kind waarvan je de ouder bent. Hoe ouder het kind al is hoe lastiger dat zal gaan.
Zie hier https://ind.nl/Familie/Paginas/Ouder(s)-van-een-minderjarig-Nederlands-kind.aspx
Als je daar hulp bij wilt is er geen advocaat nodig. In dat geval kan de ouder die in Nederland is het beste even met mij contact opnemen om een en ander voor jou goed en soepel te laten regelen.

Wil je alleen gezinshereniging met iemand die al legaal in Nederland woont dan geldt de gewone MVV procedure. Zie https://ind.nl/Familie/Paginas/Echtgenoot-of-(geregistreerd)-partner.aspx
Daar kan ik uiteraard ook over adviseren of bij helpen.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #54 Gepost op: 18 oktober 2018, 20:39:21 »
Wil hier toch even inhaken;
Zie dat Midi schrijft dat ze al die tijd gewoon ingeschreven heeft gestaan bij haar ouders in Nederland.
Dacht dat ik ergens had gelezen dat dat voor de nodige problemen kan zorgen, gezien men moet laten zien dat het kind (of meerdere kinderen) een band heeft met vader, of zelfs niet in de EU zou kunnen verblijven zonder vader.
Dit is naar ik meen alleen mogelijk door aan te tonen dat het kind altijd al bij vader heeft gewoond. Lees dat dit in dit geval ook wel zo is, maar hoe gaat de IND daar mee om als de NL ouder gewoon in NL ingeschreven was/is?
Geldt in dit geval het bewijs van het verblijf van kind bij vader, of de inschrijving bij de ouders?
Niet te veel lezen. Laat je ook niet gek maken door meningen of ervaringen van anderen
Zie ook mij antwoord aan sami1970 boven dit bericht.

Andere vraag: Het gebruik maken van dit Chavez arrest, kan dat ook vanuit Belgie?

Die vraag snap ik even niet. Van dit arrest maakt de ouder die zelf geen Unieburger is gebruik in de lidstaat waarvan het kind de nationaliteit heeft.
Bij een NL kind in Nederland, bij een Belgisch kind in België, een Frans kind in Frankrijk enz..
Bij een NL kind in België mag om te beginnen de NL ouder niet in België aanwezig zijn en is er bovendien een middeleneis. Dat zegt het Chen-arrest.

De tekst van beide arresten vind je o.a. op mijn startpagina voor de belgiëroute

Offline Elissa Rotana

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 9
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Afrika
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #55 Gepost op: 18 oktober 2018, 21:00:12 »
Dank voor uw antwoord Prawo!

Heb bericht aan sami1970 en de link ingezien. Kan ik hieruit conculderen dat het niet erg is als de NL ouder gewoon ingeschreven stond in Nl terwijl deze eigenlijk woonachtig was in het buitenland sinds het kind geboren is (gaat in dit geval o.a. om een kind van 10).

Voor wat betreft de 2e vraag bedoelde ik idd of de ouder die geen Unieburger is, hiervan gebruik kan maken vanuit Belgie met een Nl kind. Begrijp dus dat dit in dit geval alleen zou kunnen vanuit NL.

Bent u van mening dat in het geval er NL kinderen zijn, altijd samen woonachtig buiten Europa geweest, het gebruik maken van het Chavez arrest(ook wanneer de NL ouder zich nooit heeft uitgeschreven uit NL) de snelste optie is, eventueel in vergelijking tot de Belgie route)?

Nogmaals hartelijk dank voor uw advies

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #56 Gepost op: 18 oktober 2018, 21:13:00 »
Heb bericht aan sami1970 en de link ingezien. Kan ik hieruit conculderen dat het niet erg is als de NL ouder gewoon ingeschreven stond in Nl terwijl deze eigenlijk woonachtig was in het buitenland sinds het kind geboren is (gaat in dit geval o.a. om een kind van 10).
Inderdaad, geen enkel probleem. Als het NL kind maar staat ingeschreven in NL zodra de vader (neem ik aan, bij jullie) naar de IND gaat voor zijn verblijfsaanvraag. Jij speelt in het hele verhaal geen rol, waar je woont is niet van belang.

Voor wat betreft de 2e vraag bedoelde ik idd of de ouder die geen Unieburger is, hiervan gebruik kan maken vanuit Belgie met een Nl kind. Begrijp dus dat dit in dit geval alleen zou kunnen vanuit NL.
Een verblijf in België kunnen jullie gevoeglijk overslaan.

Bent u van mening dat in het geval er NL kinderen zijn, altijd samen woonachtig buiten Europa geweest, het gebruik maken van het Chavez arrest(ook wanneer de NL ouder zich nooit heeft uitgeschreven uit NL) de snelste optie is, eventueel in vergelijking tot de Belgieroute)?
Dat vind ik inderdaad, is ook zo en in de praktijk is al gebleken dat het zo werkt.

Offline Elissa Rotana

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 9
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Afrika
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #57 Gepost op: 18 oktober 2018, 21:43:02 »
Nogmaals hartelijk dank voor uw advies Prawo! Stel dit erg op prijs.

Heb toch nog een vraag. Als het kind van 10 nou al die tijd ook in NL ingeschreven heeft gestaan, is dat dan een probleem voor de IND? Begrijp uit uw bericht dat woonplaats moeder niet van belang is. Dus het gaat hier alleen om de relatie met het kind.  Weet niet hoe de IND reageert als ze zouden denken dat kind al 10 jr in Nl woont (op basis van inschrijving bij de NL gemeente).  In de realiteit heeft het kind gewoon altijd samen met moeder bij vader gewoond buiten de EU. Dit kan aangetoond worden dmv schoolverklaringen etc.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #58 Gepost op: 18 oktober 2018, 21:44:46 »
Misschien ben je inmiddels toe aan wat meer persoonlijke begeleiding waarbij alle variabelen ana de orde kunnen komen.
Iedere zaak si weer anders en zoals ik hierboven al schreef, hoe ouder het kind, deste lastiger het kan worden.

Offline Elissa Rotana

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 9
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Afrika
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #59 Gepost op: 18 oktober 2018, 21:59:20 »
Gaat in dit geval niet alleen om het kind van 10 jr oud maar ook om een kind van 5. Helpt dat? Is het een punt dat ze in NL ingeschreven staan, of gaat het er alleen om dat ze op het moment van het indienen van de aanvraag ingeschreven staan, wat daarvoor gebeurd is, is dat nog van belang? Enig idee hoe de IND dit bekijkt?

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #60 Gepost op: 18 oktober 2018, 22:52:57 »
Gaat in dit geval niet alleen om het kind van 10 jr oud maar ook om een kind van 5.
Dat maakt het denk ik nuttiger deskundig advies in te winnen.
Neem gewoon even contact met me op. Dit gaat mijn vrijwillige bijdrage aan een forum ook te boven.

Offline markvib

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 5
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Filipino
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #61 Gepost op: 24 oktober 2018, 03:57:23 »
Goedendag, nieuw hier op dit forum, en hoop dat ik in de juiste rubriek ben terecht gekomen

situatie is als volgt : Nederlander, woonachtig in Nederland , Ongehuwd met mijn Filipijnse partner, en samen een kind, beide woonachtig in de PH.

Onze dochtertje is nu 13 maanden en Nederlands nationalitiet, ook in bezit van Ned.paspoort.

Wil op basis van het Chaves arrest mijn partner naar Nederland brengen voor toetsing aan het EU recht

Volgende vraag: Voor de aanvraag van het facilitair visum: Gelegaliseerde geboorteakte van onze dochter, en paspoort van beide is voldoende, of moet mijn partner ook haar geboorteakte laten legaliseren?

Dan , formulier 6006 van de IND:

– Een kopie van het Nederlands paspoort van uw kind; Hebben we
– Een kopie van de geboorteakte van uw kind of, als uit de geboorteakte de
familierechtelijke relatie tussen u en het kind niet blijkt, kopieën van andere
bewijsmiddelen waaruit de band tussen u en het Nederlandse kind blijkt,
bijvoorbeeld documenten van een eventuele adoptie of pleegzorg;hebben we
– Bewijsstukken waaruit blijkt dat u de daadwerkelijke zorg hebt over uw
Nederlandse kind (bijvoorbeeld foto’s, verklaringen van school of de huisarts); Kan dat van de arts en crèche in de PH zijn ?
– Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het rechtmatig gezag over uw kind heeft;Erkenning op de geboorte acte voldoet mijns inzien....
– Bewijsstukken waaruit blijkt dat u uw kind financieel onderhoudt; Ik stuur maandelijks geld, zij heeft bonnetjes voor kleren, melk, luiers en zo voorts
– Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw kind bij u inwoont; Dat zouden alleen fotos kunnen zijn van hun huis in de PH.... Iemand een ander idee?
– Het ouderschapsplan, waarin de afspraken staan over de verzorging en
opvoeding van uw kind. Geen idee wat ze hier mee bedoelen....Zij verzorgt onze dochter voornamelijk


Ik zie dat er vele reacties op dit forum voorbij komen, en zou het zeer op prijs stellen als iemand hier iets over kan zeggen

In ieder geval hartelijk bedankt ,

Offline bogie2820

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 18
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: filipina
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #62 Gepost op: 24 oktober 2018, 09:50:58 »
Mabuhay Kuya,

Bewijsstukken dat je vriendin zorg had over het kind in de Filipijnen kan je meesturen, toch zal de IND waarschijnlijk in een later stadium nog vragen naar bewijsstukken dat zij dat ook in Nederland doet. Dan wordt er na bijvoorbeeld 3 maanden gevraagd om aanvullend bewijs, en dan vraag je aan bijvoorbeeld de creche of ze een briefje willen schrijven.

Bewijsstukken dat het kind inwoont: eenmaal in Nederland ga je naar de gemeente en schrijven jullie je allemaal in. Daar krijg je een briefje van mee. Probleem: gemeentes weigeren je vriendin in te schrijven totdat ze bij de IND is geweest. De IND is gelukkig op de hoogte van dit praktische probleem en gaat er soepel mee om. Zorg wel dat jij en jullie kind alvast ingeschreven staan. Zorg ook dat je kind's BSN bekend is.

Ouderschapsplan is als jullie gescheiden zijn. Niet van toepassing dus.

Voel je tot niets verplicht maar mocht je in een gulle bui zijn: Red Horse, Skyflakes, M.Y.San buttercookies, en voor mahal ko: Milo.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #63 Gepost op: 24 oktober 2018, 10:09:29 »
Met de geboorteakte van het kind bewijst ze dat ze de moeder is. Dat is een noodzakelijk document.
Haar eigen geboorteakte is voor de IND niet nodig, wel als ze zich straks bij de gemeente in de BRP gaat inschrijven.
Beide gelegaliseerd meenemen is verstandig.

Kopie van de geboorteakte van het kind, kopie paspoort kind en en kort briefje van haarzelf (de motivatiebrief) dat ze al sinds de geboorte de dagelijkse zorg heeft voor haar kind zullen volstaan voor de aanvraag voor het faciliterend visum (en vervolgens ook voor de aanvraag EU-toetsing bij de IND).
Dat zal waarschijnlijk gratis zijn (los van eventuele kosten voor VFS als ze daarheen zou gaan).
Vul op het visumaanvraagformulier in als doel: faciliterend visum voor reis met NL kind. Vraag multiple entry en 90 dagen.

Bedenk dat jij als partner geen rol speelt in dit verhaal, anders dan als financier. Dat laatste hoef je overigens niet aan te tonen.
De moeder heeft van rechtswege gezag. Die erkenning was alleen relevant doordat het kind hierdoor de Nederlandse nationaliteit kreeg.

Zodra je weet wanneer ze in NL zullen aankomen kun je voor haar de afspraak maken bij de IND. Het duurt wel 3-5 weken voordat ze bij het gewenste loket terecht kan.
Zorg dat het kind voor de afspraak van de moeder met de IND bij de gemeente is aangemeld als wonend op jouw adres en zet het kind op je eigen zorgverzekering zodra de BSN bekend is (wacht daarmee niet totdat de IND beslist heeft op de verblijfsaanvraag van de moeder).

Offline markvib

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 5
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Filipino
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #64 Gepost op: 25 oktober 2018, 01:08:45 »
Selamat bogie2820, dank je wel Prawo

Bogie, heb jij ervaring ermee dat de IND na 3 maanden in Nederland om bewijs stukken hier vraagt ( In Nederland )

Partner heeft namelijk 2 winkels in de PH ( met Red horse !! ) , en die willen we niet opdoeken voor we hier zekerheid hebben, dus zijn eigenlijk niet van plan het hele proces in Nederland af te wachten....maar on na een paar weken weer richting de PH te gaan, met hopelijk een terugreis visum in haar paspoort

Enige tips / advies of dit een mogelijkheid is?

Bedankt iedereen

Offline markvib

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 5
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Filipino
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #65 Gepost op: 25 oktober 2018, 07:41:56 »
Goedenmorgen,

Kreeg zojuist het volgende bericht van de ambassade in Manila met de eisen voor het facilitair visum

1.       Schengen visa application
2.       Valid passport
3.       recent  passport size photo (white background, teeth should not be shown)
4.       Child’s valid Dutch passport
5.       Child’s recent birth certificate (issued not older than 1 year)
6        Copy passport of child’s Dutch parent/s (bio-page)
7.       Documents showing that applicant is responsible for the child’s primary care like photos,statements of school, medical records at birth to present
8.       If applicable financial statements of  child’s parents
9.       Personal data, GBA extract of the Dutch partner/spouse

Item 6 en 9...Ik dacht dat ik geen rol speel in deze aanvraag, waarom dan deze eis. Klopt dit wel?
Item 8,iemand enig idee wat ze daarmee bedoelen ?

Hopend op enige verdere informatie

Bedankt en een fijne dag

Offline bogie2820

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 18
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: filipina
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #66 Gepost op: 25 oktober 2018, 08:28:05 »
Ik weet niet voldoende van alle juridische haken en ogen om je 100% antwoord te kunnen geven. Prawo zal ongetwijfeld meer kunnen zeggen.

Dit gezegd hebbende, hier is wat ik denk:

Volgens de IND kan je de aanvraag alleen vanuit Nederland doen, al is er op een ander forum ten minste één voorbeeld te vinden van iemand die het vanuit het buitenland heeft mogen/kunnen doen. Wellicht is dat in de eerste maanden geweest terwijl een en ander nog uit moest kristalliseren.

Een terugkeervisum heb ik geen ervaring mee. Wat ik denk te weten (en ik kan het goed mis hebben) is dat dit meer iets is voor noodgevallen. Dus voor als je vriendin terug moet wegens overlijden familielid ofzo.

Visumeisen: het is nieuw voor mij maar ook hier geldt weer: een en ander is wellicht op details gewijzigd. Je beroept je op europese regels en moet dan wel bewijzen dat dit terecht is. Da's prima. Aan de andere kant: stel je voor dat jij er helemaal niet meer bent (ik hoop het niet, maar het zou in theorie kunnen, toch?) dan nog steeds mag jouw vriendin met kind in Nederland wonen.
Wil je het uitzoeken en weigeren het gevraagde aan te leveren? Of wil je zo soepel mogelijk door het proces glijden?

Hoezo geeft de ambassade info in het engels? Ik zou gewoon contact opnemen in het nederlands en je vraag betreffende item 8, en misschien ook gelijk items 6 en 9, daar neerleggen.

Je maakt je zorgen en wilt zekerheid. Begrijpelijk maar ik denk dat die zorgen onterecht zijn. Jullie aanvraag zal, mits voorzien van de benodigde bewijsstukken, gewoon goedgekeurd worden.

Ja, ik heb ervaring dat de IND later nog stukken opvraagt. Inmiddels was de kleine al op school en mama was daar ook gezien, dus een briefje van school was geen enkel probleem. Voor jullie zal dat creche of dokter worden maar ook dat mag geen probleem zijn.


Mijn, uitdrukkelijk niet-juridische, advies: gewoon doen en geen zorgen maken. Ik geef uiteraard geen garanties maar jullie situatie is vrijwel gelijk aan die van ons en dat is zonder noemenswaardige problemen gelukt.
Waar ik mij in jouw geval meer zorgen over zou maken: wil jouw vriendin haar winkels wel opgeven, gaat ze het emotioneel wel redden in een ander land? Als je dit al afgetikt hebt: prima.

Wil je wel proberen om zekerheid te krijgen voordat je definitief uitreist, schakel dan juridische hulp in. Ik kan en wil je daarin niet adviseren.

Ik kan je wel melden dat je aan de PH-kant ook e.e.a. goed moet regelen om de grens over te kunnen. CFO, twee verschillende trajecten. Als ze het certificaat niet heeft kan ze aan de grens geweigerd worden ("offloading") en als ze de sticker niet heeft kan ze niet emigreren. Zonder D-visum (krijgt ze niet) en zonder verblijfsvergunning (krijgt ze niet, en het equivalent krijgt ze pas in Nederland) krijgt ze die sticker niet. Dus: geen emigratie mogelijk. Geef dit door aan je juridisch adviseur en wellicht dat die dan voor elkaar krijgt dat ze de aanvraag vanuit het buitenland kan doen wegens gewichtige redenen.

Offline markvib

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 5
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Filipino
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #67 Gepost op: 26 oktober 2018, 01:16:10 »
Wederom heel erg bedankt Bogie2820

Na een paar vragen van mijn kant aan de ambassade in Manila ben ik inmiddels doorgestuurd naar het regio centrum in Kuala Lumpur, en die handelen het verder in het Nederlands af. Zodra zij mij de eisen hebben laten weten zal ik het hier posten,hopelijk hebben anderen er dan ook iets aan.

Natuurlijk ben ik bereid om de stukken aan te leveren, maar in sta niet ingeschreven in het GBA, omdat ik meer dan 8 maanden per jaar buiten Nederland verblijf ,maar sta nu ingeschreven bij het BPR als niet-ingezetene

Hetgene wat jij vermeld over het CFO en twee trajecten.....Als zij hopelijk een C- Schengen visa krijgt is het dan ook noodzakelijk voor de eerste inreis naar Nederland om het seminar te volgen? Ik begrijp de noodzaak voor immigratie, maar ik weet zeker dat we terug komen naar de PH binnen een korte tijd .Zien ze het aan de grens in de PH dan niet gewoon als vakantie? Of bedoel je dat de IND zonder de sticker moeilijk doet?

Tot nu nog geen juridisch adviseur...gaan er gewoon positief tegen aan, gelijk staat immers aan onze kant toch ;)
Alweer erg bedankt

Offline bogie2820

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 18
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: filipina
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #68 Gepost op: 26 oktober 2018, 06:46:23 »
Het CFO , en de twee trajecten die je noemt...?
Dit wordt heel erg specifiek voor jullie en voor Filipijnen, lijkt me niet passen in dit topic.
Ik stuur even een pb

Offline robinson7268

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Nationaliteit partner: Filipijns
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #69 Gepost op: 26 oktober 2018, 09:59:36 »
Dat CFO-traject is uiteraard niet van toepassing en kan volgens mij niet eens met een C-visum.

Verder is het misschien handig om te weten dat de NL ambassade in Manilla Filipijnse documenten niet meer legaliseert. Originele Filipijnse documenten moeten uiteraard nog wel door de DFA (buitenlandse zaken in de Filipijnen) worden gelegaliseerd.

Offline bogie2820

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 18
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: filipina
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #70 Gepost op: 26 oktober 2018, 12:47:22 »
Dat CFO-traject is uiteraard niet van toepassing en kan volgens mij niet eens met een C-visum.
Dat laatste is inderdaad een probleem, voor één van de twee benodigde seminars. Wel voor PDOS, niet voor GCP. Voor PDOS is D-visum (MVV) of verblijfsvergunning nodig.

Zonder sticker in het buitenland is het, zo is mij verteld, onmogelijk het PH-paspoort te verlengen. En langer dan een jaar in het buitenland zonder officieel geëmigreerd te zijn levert problemen op bij volgende keren uitreizen vanuit Filipijnen terug naar het nieuwe thuis.

Als u het beter weet, graag uitleggen aan mij want wij zijn druk bezig alles af te ronden.

Offline robinson7268

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Nationaliteit partner: Filipijns
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #71 Gepost op: 26 oktober 2018, 13:26:03 »
Ik weet helemaal niets beter, ik zeg alleen wat de realiteit is. De Filipijnen zijn heel formeel wat dit soort papierwerk betreft en het zal de Filipijnse autoriteiten worst zijn welke arresten er in Nederland/Europa bestaan om hier een geldig visum te krijgen. Misschien dat de NL ambassade in Manilla hier een oplossing voor weet.

Als hier geen oplossing voor is kun je of de gok nemen of zo snel mogelijk voor haar een Nederlands paspoort regelen zodra ze hier legaal is. 3 jaar indien je getrouwd bent anders 5 jaar.

Offline Elissa Rotana

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 9
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Afrika
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #72 Gepost op: 26 oktober 2018, 17:52:46 »
Beste Markvib,

Hoop dat het bij jou ook allemaal soepel zal verlopen, zoals het blijkbaar bij een hoop gaat.
Wil toch even reageren op een eerder bericht van jou waarin je vertelt dat jullie (na het verkrijgen van de 6 maanden sticker) niet in NL af willen wachten op de verblijfsvergunning voor 5 jaar. Weet je zeker dat je het recht hebt om dan nog langdurig uit NL weg te zijn (IND?). Dacht dat ik ergens had gelezen dat dat voor problemen zou kunnen zorgen. Prawo weet hier misschien wel meer over te vertellen.

Offline markvib

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 5
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Filipino
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #73 Gepost op: 27 oktober 2018, 00:01:26 »
Documenten vorig jaar al gelegaliseerd via een uitstekende service in Mnl. Opgestuurd vanuit Gensan en binnen een week keurig voorzien van DFA apostille en red ribbon weer thuis via de courier ,nog geen 300 PHP per document.

3 jaar als getrouwd en ingeburgerd, anders 3 jaar getrouwd en 15 jaar woonachtig in Nederland.

Inmiddels al via andere forums vernomen dat de beslissing niet in Nederland  afgewacht hoeft te worden, mag natuurlijk wel. Las dat iemand op grond van bezit van eigen zaak terug was gekeerd in afwachting van de uitspraak. Lijkt mij ook logisch, je kan moeilijk al je bezigheden in het thuisland van de hand doen als je niet zeker weet of je in Nederland kan of wil blijven. Je mag echter ook weer niet te lang weg zijn, ook logisch. We denken aan een paar weken maximaal

Bogie, mijn Filipijnse ex vrouw ( ja dat kan ) heeft al 2 maal zonder sticker in Nederland haar PH paspoort vernieuwt, zonder problemen. Laatste keer 2 jaar geleden. Verder gaat ze ieder jaar terug tijdens de zomervakantie, zonder stickers in haar paspoort,maar uiteraard met een verblijfsvergunning voor de terugreis.


Iemand enig idee welk type C-Schengen visa wordt afgegeven bij Chavez ? Ik bedoel duur geldigheid, en multiple 2 of multiple onbeperkt ?

Offline bogie2820

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 18
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: filipina
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #74 Gepost op: 27 oktober 2018, 06:36:57 »
Iemand enig idee welk type C-Schengen visa wordt afgegeven bij Chavez ? Ik bedoel duur geldigheid, en multiple 2 of multiple onbeperkt ?
Mijn vrouw kreeg 90 dagen in een window van 105 dagen, MULT oftewel onbeperkt.

Mooi om te horen dat verlengen zonder die sticker ook kan. Maar goed, zelfs in Nederland spreekt de ene overheidsambtenaar de andere tegen, dus waarom in PH niet.


Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #75 Gepost op: 27 oktober 2018, 17:18:42 »
Iemand enig idee welk type C-Schengen visa wordt afgegeven bij Chavez ? Ik bedoel duur geldigheid, en multiple 2 of multiple onbeperkt ?

Een Schengenvisum is per definitie een visum voor kort verblijf.
In de regel wordt type C afgegeven. Voor het aantal dagen waarom is gevraagd (maximaal 90). Als je multiple entry wil kan dat apart worden aangegeven op het aanvraagformulier.
Bij een Chavez visum kan rustig meteen 90 dagen worden gevraagd.

Iets anders is de periode waarbinnen het visum is te gebruiken. In een apart briefje zou je er om kunnen vragen het visum voor een jaar of langer gebruik geldig te laten zijn.
Dat Bogies vrouw 105 dagen kreeg komt door de regel dat er doorgaans een extra termijn van twee weken wordt gegund voor onverwachte omstandigheden op te kunnen vangen (zoals het pas later kunnen vertrekken dan de eerste dag van de geldigheidsduur).

De IND zal bij de aanvraag EU toetsing in een Chavez zaak ook desgevraagd altijd een gratis terugkeervisum verstrekken. Maak daar wel een aparte afspraak voor.
Wat voor visum er door de ambassade in het paspoort wordt geplakt is daarom ook niet iets om je erg druk over te maken. Op zich zal een visum voor 1 dag voldoende zijn.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #76 Gepost op: 04 november 2018, 12:52:24 »
Hallo allemaal,

Ik had al eerder gereageerd op deze topic met betrekking tot het aanvragen van het faciliterend visum, dit hebben we gedaan in Istanbul. Mijn man en ik en ons zoontje waren samen, op 22 oktober heeft mijn man de aanvraag ingediend en alle documenten ingeleverd. Op 31 oktober heeft hij zijn visum gekregen. Nou dat was heel fijn simpel en snel allemaal, maar daarna liep het allemaal mis door een grote fout die we maakten. We wouden namelijk al snel naar Nederland omdat we die dag ook uit ons hotel moesten en liever niet nog een nacht wouden boeken. Wij konden geen directe vluchten vinden naar Amsterdam voor die dag die binnen ons budget waren en dus kozen we ervoor om een directe vlucht naar Brussel te nemen (grootste fout in ons leven). Wij waren niet op de hoogte van het feit dat je naar via het land moet inreizen dat het visum heeft afgegeven. Ik dacht dat het mogelijk was via elke schengenstaat in te reizen.

Aangekomen op het vliegveld in Brussel werd bij paspoortcontrole mijn man naar achter genomen met de vraag waarom hij via Belgie inreist, na vele malen uitgelegd te hebben dat we door zullen reizen naar Nederland en dat we het Visum op basis can het Chavez-arrest hebben gekregen werd hij alsnog naar beneden gebracht bij de federale politie. Mij werd verteld dat ze een verslag hadden gemaakt en naar de autoroteiten in Nederland hadden gestuurd (leugen) en dat dit enkele uren kan duren. Na 3 uur ben ik gaan checken en nog steeds geen antwoord, een man zei dat normaal gesproken hij gewoon door kan reizen naar Nederland (nog een leugen). Na nog een uur weer gecheckt nog steeds niks. Derde keer gecheckt (inmiddels al 6 uur verder) vertelden ze mij op de botste manier dat ze een antwoord van Belgie hebben en dat hij niet door mag reizen en terug moet vliegen naar Istanbul. (Ze hebben nooit contact met NL gehad). Die nacht was er geen vlucht en werdt hij dus in het Caricole Centrum geplaats. (Ze pakten hem bij zn armen en plaatsten hem in de politieauto alsof hij een misdaad had gepleegd terwijl mijn man wel gewoon vriendelijk meewerkte). Ona werd verteld dat hij 1. Niet het juiste visum heeft en 2. Dat ze denken dat hij in Belgie gaat blijven en 3. Dat hij nooit via belgie in had moten reizen. Ze zeiden dat hij de volgende dag een vlucht terug naar Istanbul zou nemen en via daar kon hij een vlucht direct naar Amsterdam boeken (weer een leugen) want voor de vlucht toen er niks meer gedaan kond worden hebben ze voor zijn ogen zijn visum ingetrokken, doorgekrast en gescheurd. Mijn man is nu in Istanbul en ik in Nederland hopeloos en niet wetend hoe we nu verder kunnen, we gaan proberen een nieuwe visum aan te vragen maar ik weet niet of ze dat wel zullen afgeven (strikt genomen is hij nooit in het schengengebied geweest en geldt de toestemming van Nederland nog steeds). Maar we zijn in de meest botte en beschofte en respectloze manier behandeld die je maar kan voorstellen (terzijde van al de leugens). Dus dit is een waarschuwing voor iedereen, ga NOOIT via Belgie inreizen. Mijn broer zijn vrouw is via dusseldorf ingerezen zonder problemen. 

Iemand met dezelfde ervaring of iemand die weet hoe we nu verder kunnen en of ze een nieuwe visum zullen afgeven of niet, alle hulp is gewaardeerd aub want ik ben enorm teleurgesteld en radeloos nu. Op deze manier van mijn man gescheiden worden is het ergste wat ik me nooit heb kunnen voorstellen.

Ik kijk uit naar jullie reacties.

Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #77 Gepost op: 04 november 2018, 19:15:21 »
De meeste vragen die je stelt, heb je zelf al beantwoord, de vader van jullie Nederlandse kind heeft verblijfsrecht in Nederland.
Als je via een ander Europees land inreist , loop je het risico dat er gebeurt wat jouw man is overkomen.
Je kan weer een visum op basis van Chavez aanvragen , en die krijgt ie dan ook weer, en zorgen dat je voldoende budget hebt om rechtstreeks naar Nederland te vliegen, ben je van alle problemen af.
Dat het bij andere mensen via Duitsland of ieder ander Europees land wel is gelukt, is toeval, je loopt een risico wat je gewoon niet moet nemen


Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #78 Gepost op: 04 november 2018, 19:22:45 »
De meeste vragen die je stelt, heb je zelf al beantwoord, de vader van jullie Nederlandse kind heeft verblijfsrecht in Nederland.
Als je via een ander Europees land inreist , loop je het risico dat er gebeurt wat jouw man is overkomen.
Je kan weer een visum op basis van Chavez aanvragen , en die krijgt ie dan ook weer, en zorgen dat je voldoende budget hebt om rechtstreeks naar Nederland te vliegen, ben je van alle problemen af.
Dat het bij andere mensen via Duitsland of ieder ander Europees land wel is gelukt, is toeval, je loopt een risico wat je gewoon niet moet nemen

En gaan ze dan niet moeilijk doen bij de nieuwe aanvraag aangezien de vorige is ingetrokken? Moeten we hun vertellen wat er is gebeurd of gewoon net als eerst aanvragen? En hoe zit het met Schiphol als ze zien dat er een eerdere ingetrokken visum is zullen zij het dan niet ook weigeren?

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #79 Gepost op: 04 november 2018, 19:33:28 »
Hallo allemaal,

Wil hier toch even inhaken; Zie dat Midi schrijft dat ze al die tijd gewoon ingeschreven heeft gestaan bij haar ouders in Nederland. Dacht dat ik ergens had gelezen dat dat voor de nodige problemen kan zorgen, gezien men moet laten zien dat het kind (of meerdere kinderen) een band heeft met vader, of zelfs niet in de EU zou kunnen verblijvenzonder vader. Dit is naar ik meen alleen mogelijk door aan te tonen dat het kind altijd al bij vader heeft gewoond. Lees dat dit in dit geval ook wel zo is, maar hoe gaat de IND daar mee om als de NL ouder gewoon in NL ingeschreven was/is? Geldt in dit geval het bewijs van het verblijf van kind bij vader, of de inschrijving bij de ouders?

Andere vraag: Het gebruik maken van dit Chavez arrest, kan dat ook vanuit Belgie?


 Vast dank voor meer duidelijkheid!

Hallo ik had al een tijdje niet meer het forum bezocht door omstandigheden. Maar ik wou toch je verwarring even beantwoorden. Ik had in een aparte brief de afhankelijkheid van mijn zoon met zijn vader beschreven en dat ik erg vaak heen en weer reis zodat mijn zoon zijn vader kan zien. Ook de taken die hij uitvoert als vader had ik hierin beschreven en de redenen waarom ik en mijn zoon zijn vader nodig hebben om bij ons in Nederland te wonen. Mijn mad had ons zoontje nog niet kunnen erkennen dus zijn naam ontbrak op de geboorteakte maar gelukkig konden we de geboorteakte in combinatie met ons huwelijksakte de aanvraag doen. Mijn man heeft op 22 oktober de aanvraag gedaan en 31 oktober heeft hij zijn visum verkregen. Maar daarna is er vanalles mis gegaan en nu zijn we weer terug bij het begin, dit heb ik ook op deze topic geplaats en is dus terug te lezen.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #80 Gepost op: 04 november 2018, 22:07:06 »
Als ik jou was zou ik maar snel een deskundige rechtsbijstandsverlener in de arm nemen.
Je mag mij mailen en een afspraak maken voor een uitgebreid adviesgesprek c.q. second opinion.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #81 Gepost op: 05 november 2018, 09:22:05 »
Als ik jou was zou ik maar snel een deskundige rechtsbijstandsverlener in de arm nemen.
Je mag mij mailen en een afspraak maken voor een uitgebreid adviesgesprek c.q. second opinion.

Is een rechtsbijstandverlener hetzelfde als een advocaat of verschilt dat?
Ik heb wel een advocaat die ons dus ook begeleidt heeft bij de visumaanvraag maar ik heb het idee dat hij niet zeker weet of het gaat lukken om het nog een keer te verkrijgen.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #82 Gepost op: 05 november 2018, 09:27:58 »
Ik had al eerder gereageerd op deze topic met betrekking tot het aanvragen van het faciliterend visum, dit hebben we gedaan in Istanbul.
Mijn man en ik en ons zoontje waren samen, op 22 oktober heeft mijn man de aanvraag ingediend en alle documenten ingeleverd. Op 31 oktober heeft hij zijn visum gekregen.
Nou dat was heel fijn simpel en snel allemaal, …
Zo hoort het ook te gaan.

... maar daarna liep het allemaal mis door een grote fout die we maakten.
We wouden namelijk al snel naar Nederland omdat we die dag ook uit ons hotel moesten en liever niet nog een nacht wouden boeken.
Wij konden geen directe vluchten vinden naar Amsterdam voor die dag die binnen ons budget waren en dus kozen we ervoor om een directe vlucht naar Brussel te nemen (grootste fout in ons leven).
Dat is helemaal geen fout en mag gewoon. Een aanwijzing daarvoor is dat de luchtvaartmaarschappij jullie heeft meegenomen.

Wij waren niet op de hoogte van het feit dat je naar via het land moet inreizen dat het visum heeft afgegeven.
Ik dacht dat het mogelijk was via elke schengenstaat in te reizen.
Dat laatste klopt ook. Er is helemaal geen regel dat je de eerste keer direct moet reizen naar het land dat het visum heeft afgegeven. Hoe zou een iemend met een visum voor Luxemburg dat dan moeten regelen.

Aangekomen op het vliegveld in Brussel werd bij paspoortcontrole mijn man naar achter genomen met de vraag waarom hij via Belgie inreist,
na vele malen uitgelegd te hebben dat we door zullen reizen naar Nederland en dat we het Visum op basis can het Chavez-arrest hebben gekregen werd hij alsnog naar beneden gebracht bij de federale politie.
Mij werd verteld dat ze een verslag hadden gemaakt en naar de autoroteiten in Nederland hadden gestuurd (leugen) en dat dit enkele uren kan duren.
Jullie wisten duidelijk niet wat je zou moeten zeggen.
Het enige antwoord van hem zou moeten zijn "ik ben hier met mijn Nederlandse vrouw en kind (zie de huwelijks- en geboorteakte) Zij hebben het recht drie maanden in België te verblijven enkel op basis van hun NL paspoort. Ik mag met hen meereizen. ieder visum is voldoende. Lees het Brax-arrest maar eens.

Na 3 uur ben ik gaan checken en nog steeds geen antwoord, een man zei dat normaal gesproken hij gewoon door kan reizen naar Nederland (nog een leugen). Na nog een uur weer gecheckt nog steeds niks.
Tijd eens een advocaat te bellen zou ik zeggen.

Derde keer gecheckt (inmiddels al 6 uur verder) vertelden ze mij op de botste manier dat ze een antwoord van Belgie hebben en dat hij niet door mag reizen en terug moet vliegen naar Istanbul. (Ze hebben nooit contact met NL gehad). Die nacht was er geen vlucht en werdt hij dus in het Caricole Centrum geplaats. (Ze pakten hem bij zn armen en plaatsten hem in de politieauto alsof hij een misdaad had gepleegd terwijl mijn man wel gewoon vriendelijk meewerkte).
Charleroi? Daarvaan hoor ik vaker vergelijkbare verhalen.
Hij had daar gewoon moeten blijven en een advocaat beroep kunnen laten instellen tegen de toegangsweigering. Dan waren jullie een paar dagen later al in Nederland geweest, want zo'n beroep zou hij zeker hebben gewonnen.

Ona werd verteld dat hij 1. Niet het juiste visum heeft en 2. Dat ze denken dat hij in Belgie gaat blijven en 3. Dat hij nooit via belgie in had moten reizen.
Dal klop allemaal niet.
Als ik jou was zou ik in ieder geval een klacht indienen over de Belgen bij de Europese Commissie en deze vragen tegen België een inbreukprocedure te starten.

Ze zeiden dat hij de volgende dag een vlucht terug naar Istanbul zou nemen en via daar kon hij een vlucht direct naar Amsterdam boeken (weer een leugen) want voor de vlucht toen er niks meer gedaan kond worden hebben ze voor zijn ogen zijn visum ingetrokken, doorgekrast en gescheurd.
Mijn man is nu in Istanbul en ik in Nederland hopeloos en niet wetend hoe we nu verder kunnen, we gaan proberen een nieuwe visum aan te vragen maar ik weet niet of ze dat wel zullen afgeven (strikt genomen is hij nooit in het schengengebied geweest en geldt de toestemming van Nederland nog steeds). Maar we zijn in de meest botte en beschofte en respectloze manier behandeld die je maar kan voorstellen (terzijde van al de leugens).
Als ik je man was zou ik nu naar het NL consulaat in Istanboek gaan voor een nieuw visum.
Bel anders eens onze consulaire hulplijn met de vraag wat zij kunnen doen om de zaak te versnellen. Telefoonnummer +31 (0)70 348 64 86 (in noodgevallen kunt u dit nummer ook buiten kantooruren bereiken, heb je dat vanuit België geprobeerd?)

Zoek daarnaast uit hoe je alle extra kosten op de Belgische staat kunt verhalen.

Dus dit is een waarschuwing voor iedereen, ga NOOIT via Belgie inreizen.
Mijn broer zijn vrouw is via dusseldorf ingerezen zonder problemen.
Duitsers houden zich doorgaans aan regels.
België blijft een banenenrepubliek.

Iemand met dezelfde ervaring of iemand die weet hoe we nu verder kunnen en of ze een nieuwe visum zullen afgeven of niet, alle hulp is gewaardeerd aub want ik ben enorm teleurgesteld en radeloos nu. Op deze manier van mijn man gescheiden worden is het ergste wat ik me nooit heb kunnen voorstellen.
Gelijk hebben is helaas niet hetzefde als meteen gelijk krijgen.
Zou hij een paar dagen hebben willen wachten dan had hij dat gelijk van de Belgische rechter ook gekregen.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #83 Gepost op: 05 november 2018, 09:32:17 »
Is een rechtsbijstandverlener hetzelfde als een advocaat of verschilt dat?
Een advocaat is ook een rechtsbijstandsverlener.
In Nederland kan bij bestuursrechtelijke zaken (vreemdelingenrecht is bestuursrecht) iedereen rechtsbijstand verlenen.
Ik heb wel een advocaat die ons dus ook begeleidt heeft bij de visumaanvraag maar ik heb het idee dat hij niet zeker weet of het gaat lukken om het nog een keer te verkrijgen.
Die had je kunnen bellen om hulp toen het in België niet zo ging als het zou hebben gemoeten.
In dergelijke situaties spring ik in ieder geval bij. Denk aan bellen met de autoriteiten daar, jou jullie situatie uitleggen en adviseren "blijf zitten waar je zit (laat je niet terugsturen naar Istanboel)" en een Belgische collega benaderen voor de (spoed)procedure daar.

Je man heeft ongetwijfeld papieren meegekregen (in het Frans vrees ik) waarin alle (verkeerde) beslissingen zijn vastgelegd.
Daar staat bezwaar of beroep tegen open. Maak van de rechtsmiddelen gebruik zou ik zeggen. Doe dat binnen de daarvoor geldende termijnen.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #84 Gepost op: 05 november 2018, 09:40:04 »
Het probleem was dat mijn telefoon was uitgevallen en ik geen oplaadpunt kon vinden. Mijn broer in Nederland heeft toen geprobeerd mijn advocaat te bereiken maar hij nam niet op. Het ging na de beslissing erg snel allemaal waardoor we gewoon voor ons gevoel niks meer konden doen aangezien het ook al laat was geworden. Ze hadden een brief aan mijn man voorgelegd en gezegd dat hij die moest tekenen en dat ze hem niet voor meer dan 12 uur mochten vasthouden maar de volgende dag meegereken was het bijna 24 uur. Ook hebben ze hem nooit verteld over het contract van het intrekken van de visum. Ze zeiden alleen dat hij dat ook moest ondertekenen. Het was in het Frans dus mijn man begreep niet wat er stond.

Denkt u dat het slim is om apart van mijn advocaat zelf ook telefoontjew en emai te doen? Zoja, dan ga ik wel even bellen met dat nummer datu heeft gegeven.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #85 Gepost op: 05 november 2018, 09:41:44 »
Dus u denkt dat mijn man nu gewoon ook zonder afspraak daar heen zal moeten en uitleggen wat er is gebeurd?

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #86 Gepost op: 05 november 2018, 09:46:50 »
Het probleem was dat mijn telefoon was uitgevallen en ik geen oplaadpunt kon vinden. Mijn broer in Nederland heeft toen geprobeerd mijn advocaat te bereiken maar hij nam niet op. Het ging na de beslissing erg snel allemaal waardoor we gewoon voor ons gevoel niks meer konden doen aangezien het ook al laat was geworden. Ze hadden een brief aan mijn man voorgelegd en gezegd dat hij die moest tekenen en dat ze hem niet voor meer dan 12 uur mochten vasthouden maar de volgende dag meegereken was het bijna 24 uur. Ook hebben ze hem nooit verteld over het contract van het intrekken van de visum. Ze zeiden alleen dat hij dat ook moest ondertekenen. Het was in het Frans dus mijn man begreep niet wat er stond.
Daar kan ik uiteraard weinig van zeggen. Op deze pagina staat in het blokje Snel hulp nodig? overigens een nummer dat je vrijwel altijd kunt bereiken: https://vreemdelingenadvocaat.eu

Denkt u dat het slim is om apart van mijn advocaat zelf ook telefoontjew en emai te doen?
Zoja, dan ga ik wel even bellen met dat nummer datu heeft gegeven.
Dat bellen zou ik in ieder geval snel even zelf doen.
Of je met deze advocaat verder moet/wilt weet ik natuurlijk niet. Dat hangt er van af hoe het met je vertrouwen in hem/haar is gesteld en wat er in rekening wordt gebracht (plus wat je bereid bent te betalen).

Dus u denkt dat mijn man nu gewoon ook zonder afspraak daar heen zal moeten en uitleggen wat er is gebeurd?
ik zou even afwachten wat je telefoontje met dat nummer van onze buitenlandse zaken oplevert als oplossing.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #87 Gepost op: 05 november 2018, 09:49:35 »
Daar kan ik uiteraard weinig van zeggen.
Dat bellen zou ik in ieder geval snel even zelf doen.
Of je met deze advocaat verder moet weet ik uiteraard niet. dat hangt er van af hoe het met je vertrouwen in hem/haar is gesteld en wat er in rekening wordt gebracht (en wat je bereid bent te betalen).

Hij heeft gezegd 200 euro per uur wat ik eerlijk gezegd wel veel vind want we hebben ok nog een andere openstaande bedrag in termijnen openstaan. Ik heb het er wel voor over als het maar lukt om hem hier te krijgen.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #88 Gepost op: 05 november 2018, 09:53:11 »
Daar kan ik uiteraard weinig van zeggen.
Dat bellen zou ik in ieder geval snel even zelf doen.
Of je met deze advocaat verder moet/wilt weet ik natuurlijk niet. Dat hangt er van af hoe het met je vertrouwen in hem/haar is gesteld en wat er in rekening wordt gebracht (plus wat je bereid bent te betalen).
ik zou even afwachten wat je telefoontje met dat nummer van onze buitenlandse zaken oplevert als oplossing.

Ik bel naar dat nummer maar het is niet in gebruik wordt er gezegd. Kan ik ook bellen naar het 24/7 BZ contactcenter?

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #89 Gepost op: 05 november 2018, 09:54:24 »
Hij heeft gezegd 200 euro per uur wat ik eerlijk gezegd wel veel vind want we hebben ok nog een andere openstaande bedrag in termijnen openstaan. Ik heb het er wel voor over als het maar lukt om hem hier te krijgen.
Heeft hij ook gezegd hoeveel uur hij nodig denkt te hebben?

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #90 Gepost op: 05 november 2018, 09:55:22 »
Ik bel naar dat nummer maar het is niet in gebruik wordt er gezegd. Kan ik ook bellen naar het 24/7 BZ contactcenter?
Zeker, dat is eigenlijk het nummer dat ik je had willen geven maar zo snel niet kon vinden.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #91 Gepost op: 05 november 2018, 10:34:05 »
Heeft hij ook gezegd hoeveel uur hij nodig denkt te hebben?

Nee dat heeft hij niet gezegd. Ik heb net contact gehad met BZ contactcenter en die vonden ook dat wij op een ongebruikelijke manier zijn behandeld en heeft mij het gezegd een mailadres gegeven en gezegd dat ik aan hun mijn situatie uit kon leggen, het email is van de afdeling die mijn man het visum hebben verleend en die zullen ons vertellen wat we nu kunnen doen. Dus ik hoop dat het alsnog goed komt.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #92 Gepost op: 05 november 2018, 10:37:24 »
Nee dat heeft hij niet gezegd. Ik heb net contact gehad met BZ contactcenter en die vonden ook dat wij op een ongebruikelijke manier zijn behandeld en heeft mij het gezegd een mailadres gegeven en gezegd dat ik aan hun mijn situatie uit kon leggen, het email is van de afdeling die mijn man het visum hebben verleend en die zullen ons vertellen wat we nu kunnen doen.
Dus ik hoop dat het alsnog goed komt.

Ik denk zeker dat het goed komt. Alleen hoe lang het gaat duren is uiteraard moeilijk te zeggen.

Als je de e-mail verstuurd, doe er dan een copie bij van zijn paspoort (inclusief de pagina met het visum) en van alle papieren die hij in België heeft gekregen.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #93 Gepost op: 05 november 2018, 10:56:26 »
Is een rechtsbijstandverlener hetzelfde als een advocaat of verschilt dat?
Ik heb wel een advocaat die ons dus ook begeleidt heeft bij de visumaanvraag maar ik heb het idee dat hij niet zeker weet of het gaat lukken om het nog een keer te verkrijgen.

Waarom neem je overigens een willekeurige advocaat en benader je niet mij (degene die dit topic al in mei 2017 heeft geopend)?
Je zou kunnen bedenken dat ik hier misschien wel veel van af weet …

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #94 Gepost op: 05 november 2018, 11:09:22 »
Waarom neem je overigens een willekeurige advocaat en benader je niet mij (degene die dit topic al in mei 2017 heeft geopend)?
Je zou kunnen bedenken dat ik hier misschien wel veel van af weet …

Ik heb nu inderdaad wel spijt want het is gewoon te zien dat u veel meer ervaring heeft maar ik had over mijn advocaat gelezen dat hij al eerder voor een ongebruikelijke situatie waarin het kind ook in het buitenland woonde een visum heeft kunnen verkijgen voor hun. Dat overtuigde mij en zo is het dus gegaan. Ik zal nog een reactie van mijn advocaat afwachten (ookal berichte hij mij net dat ik geen rekening moest houden met dat het goed zal komen en dat hij later een antwoord zal hebbn) en dan kijk ik of ik verder wil met hem.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #95 Gepost op: 05 november 2018, 11:16:37 »
...een ongebruikelijke situatie waarin het kind ook in het buitenland woonde een visum heeft kunnen verkrijgen voor hun.
Dat overtuigde mij en zo is het dus gegaan.

Zo ongebruikelijk is een dergelijks situatie helemaal niet.
En € 200 per uur voor vervolgbijstand? Wat vroeg hij of zij dan voor de visumaanvraag?

Ik zal nog een reactie van mijn advocaat afwachten
(ook al berichte hij mij net dat ik geen rekening moest houden met dat het goed zal komen en dat hij later een antwoord zal hebben)
en dan kijk ik of ik verder wil met hem.

Die reactie zou ik als ik jou was helemaal niet afwachten.
Uiteraard komt het goed. Dat je rekening zou moeten houden met het tegendeel lijkt me volstrekte kolder.

Wacht even af wat je e-mail voor resultaat gaat hebben. Als het niet gaat zoals je wilt, meen dan gewoon contact met me op.

Laat je man maar vast kijken welke vlucht hij kan reserveren. Direct naar Nederland of via Duitsland (daar praat ik hem zeker binnen mocht er onverhoopt een vergelijkbaar probleem optreden als vorige week in Charleroi).
En kies dan voor een EU luchtvaartmaatschappij (KLM, Lufthansa) zodat er in principe recht bestaat op schadevergoeding als er onverhoopt een probleem ontstaat met de vlucht.

Nog een vraag: zijn de Belgen zo brutaal geweest om naast de (onrechtmatige) intrekking van zijn visum je man ook een inreisverbod op te leggen?

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #96 Gepost op: 05 november 2018, 11:34:03 »
Zo ongebruikelijk is een dergelijks situatie helemaal niet.
En € 200 per uur voor vervolgbijstand? Wat vroeg hij of zij dan voor de visumaanvraag?

Die reactie zou ik als ik jou was helemaal niet afwachten.
Uiteraard komt het goed. Dat je rekening zou moeten houden met het tegendeel lijkt me volstrekte kolder.

Wacht even af wat je e-mail voor resultaat gaat hebben. Als het niet gaat zoals je wilt, meen dan gewoon contact met me op.

Laat je man maar vast kijken welke vlucht hij kan reserveren. Direct naar Nederland of via Duitsland (daar praat ik hem zeker binnen mocht er onverhoopt een vergelijkbaar probleem optreden als vorige week in Charleroi).
En kies dan voor een EU luchtvaartmaatschappij (KLM, Lufthansa) zodat er in principe recht bestaat op schadevergoeding als er onverhoopt een probleem ontstaat met de vlucht.

Nog een vraag: zijn de Belgen zo brutaal geweest om naast de (onrechtmatige) intrekking van zijn visum je man ook een inreisverbod op te leggen?

We gaan deze keer absoluut geen risicos nemen en gewoon direct naar Amsterdam boeken. Maar we weten nog helemaal niet hoe snel het zal gaan, of bedoelt u een ticket reserveren om aan het consulaat te laten zien? En ik denk dat we deze keer ook een terugvlucht gaan boeken voor de zekerheid.
Ik heb het gevoel dat we inderdaad u hulp wel nosig zullen hebben want op Schiphol zullen zien dat hij een eerdere ingetrokken visum heeft en dit zal waarschijnlijk vragen oproepen en verdacht lijken.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #97 Gepost op: 05 november 2018, 11:38:02 »
Nog een vraag: zijn de Belgen zo brutaal geweest om naast de (onrechtmatige) intrekking van zijn visum je man ook een inreisverbod op te leggen?

Ik ben daar niet 100% zeker van maar tot nu toe heb ik niks gezien op de brieven die hij heeft meegekregen dat ze dat hebben gedaan. En zijn paspoort is ook nog in orde, dus geen stempel op zijn paspoot zelf. Hoe kan ik hier achter komen?

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #98 Gepost op: 05 november 2018, 11:39:50 »
De vlucht reserveert hij zodat hij weet wanneer hij kan vliegen. Die reservering is niet nodig voor het consulaat.

Ik verwacht dat het CSO in Den Haag het consulaat in Istanboel opdracht zal geven je man wee een (gratis) visum te verstrekken. Zo zou het horen te gaan in deze situatie.
Heb je de mail al verzonden?

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #99 Gepost op: 05 november 2018, 11:41:42 »
De vlucht reserveert hij zodat hij weet wanneer hij kan vliegen. Die reservering is niet nodig voor het consulaat.

Ik verwacht dat het CSO in Den Haag het consulaat in Istanboel opdracht zal geven je man wee een (gratis) visum te verstrekken. Zo zou het horen te gaan in deze situatie.
Heb je de mail al verzonden?

Ja ik heb de email om 10:26 verzonden. Nu maar hopen dat ze snel reageren en er niet 2/3 werkdagen over doen.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #100 Gepost op: 05 november 2018, 11:43:34 »
En zijn paspoort is ook nog in orde, dus geen stempel op zijn paspoot zelf. Hoe kan ik hier achter komen?

In orde? Eerder zei je "verscheurd"', ik neem aan de pagina met het visum.

... zijn visum ingetrokken, doorgekrast en gescheurd.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #101 Gepost op: 05 november 2018, 11:44:37 »
Ja ik heb de email om 10:26 verzonden. Nu maar hopen dat ze snel reageren en er niet 2/3 werkdagen over doen.

Gewoon om 4 uur weer even (laten) bellen om te vragen wie de mail behandelt enz..

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #102 Gepost op: 05 november 2018, 11:46:59 »
Ik ben daar niet 100% zeker van maar tot nu toe heb ik niks gezien op de brieven die hij heeft meegekregen dat ze dat hebben gedaan.
En zijn paspoort is ook nog in orde, dus geen stempel op zijn paspoot zelf. Hoe kan ik hier achter komen?

Misschien is het een idee om snel naar mij in Zeist te komen met alles wat je hebt voor een uitgebreid advies en te bespreken wat verder gedaan kan worden en hoe?

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #103 Gepost op: 05 november 2018, 13:25:11 »
In orde? Eerder zei je "verscheurd"', ik neem aan de pagina met het visum.

Nee ik bedoelde het bocenste gedeelte van de visum is er af gescheurd, de rest van het paspoort is gewoon in orde.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #104 Gepost op: 05 november 2018, 13:34:07 »
Nee ik bedoelde het bocenste gedeelte van de visum is er af gescheurd, de rest van het paspoort is gewoon in orde.

Zo'n visum zit toch op een volledige pagina van het paspoort geplakt?
Daar valt weinig aan te scheuren zonder het paspoort te beschadigen denk ik dan.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #105 Gepost op: 05 november 2018, 13:40:36 »
Zo'n visum zit toch op een volledige pagina van het paspoort geplakt?
Daar valt weinig aan te scheuren zonder het paspoort te beschadigen denk ik dan.

Dat is wat mijn man heeft gezien dat ze hebben gedaan. Dat plekje waar visa op staat hebben ze een laagje eraf gescheurd zei die. Verder het nummer ernaast is doorgekrast en op de rest van het visum is een stempel waarop staat ingetrokken in 4 talen.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #106 Gepost op: 05 november 2018, 13:44:52 »
Misschien is het een idee om snel naar mij in Zeist te komen met alles wat je hebt voor een uitgebreid advies en te bespreken wat verder gedaan kan worden en hoe?

Als ik zie dat er geen voortgang is dan lijkt mij dat ook een goed idee en zou ik dat graag doen. Ik heb van alle documenten fotos en als scan op mijn telefoon wat eventueel uitgeprint kan worden als u dat wilt.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #107 Gepost op: 05 november 2018, 13:48:31 »
Een advocaat is ook een rechtsbijstandsverlener.
In Nederland kan bij bestuursrechtelijke zaken (vreemdelingenrecht is bestuursrecht) iedereen rechtsbijstand verlenen. Die had je kunnen bellen om hulp toen het in België niet zo ging als het zou hebben gemoeten.
In dergelijke situaties spring ik in ieder geval bij. Denk aan bellen met de autoriteiten daar, jou jullie situatie uitleggen en adviseren "blijf zitten waar je zit (laat je niet terugsturen naar Istanboel)" en een Belgische collega benaderen voor de (spoed)procedure daar.

Je man heeft ongetwijfeld papieren meegekregen (in het Frans vrees ik) waarin alle (verkeerde) beslissingen zijn vastgelegd.
Daar staat bezwaar of beroep tegen open. Maak van de rechtsmiddelen gebruik zou ik zeggen. Doe dat binnen de daarvoor geldende termijnen.

Ik heb een deel van het brief wat aangekruist was vertaald naar het Nederlands en dit stond erin:

het is niet in het bezit van de documenten die het object en de voorwaarden van het beoogde verblijf rechtvaardigen. Reden voor de beslissing.

De persoon verklaart zich naar Nederland te begeven om zich daar te vestigen in het kader van gezinshereniging.
Hij is echter in het bezit van een toeristenvisum. Volgens zijn verklaringen is de aanvrager niet van plan het Schengengebied te verlaten, dus voldoet hij niet aan de voorwaarden voor het verlenen van zijn visum.


het doel en de voorwaarden voor het beoogde verblijf zijn niet gerechtvaardigd door de verordening van het Europees Parlement en de Raad van 13-07-2009 tot vaststelling van een communautaire visumcode.
Volgens zijn verklaringen is de aanvrager niet van plan het Schengengebied te verlaten, dus voldoet hij niet aan de voorwaarden voor het verlenen van zijn visum.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #108 Gepost op: 05 november 2018, 13:50:36 »
Ik heb een deel van het brief wat aangekruist was vertaald naar het Nederlands en dit stond erin:

het is niet in het bezit van de documenten die het object en de voorwaarden van het beoogde verblijf rechtvaardigen. Reden voor de beslissing.

De persoon verklaart zich naar Nederland te begeven om zich daar te vestigen in het kader van gezinshereniging.
Hij is echter in het bezit van een toeristenvisum. Volgens zijn verklaringen is de aanvrager niet van plan het Schengengebied te verlaten, dus voldoet hij niet aan de voorwaarden voor het verlenen van zijn visum.


het doel en de voorwaarden voor het beoogde verblijf zijn niet gerechtvaardigd door de verordening van het Europees Parlement en de Raad van 13-07-2009 tot vaststelling van een communautaire visumcode.
Volgens zijn verklaringen is de aanvrager niet van plan het Schengengebied te verlaten, dus voldoet hij niet aan de voorwaarden voor het verlenen van zijn visum.


Dit is terwijl mijn man NOOIT heeft gezegd dat hij niet van plan is het schengengebied te verlaten.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #109 Gepost op: 05 november 2018, 15:03:33 »
Dit is terwijl mijn man NOOIT heeft gezegd dat hij niet van plan is het Schengengebied te verlaten.

In zo'n situatie kun je het beste zeggen "ik reis met mijn NL vrouw en NL kind en zij mogen mij zonder verdere voorwaarden drie maanden meenemen naar België. Daar is geen visum voor nodig, leest u het BRAX-arrest maar eens goed door".
Dat visum was uiteraard wel handig om het vliegtuig binnen te kunnen komen.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #110 Gepost op: 05 november 2018, 15:06:49 »
In zo'n situatie kun je het beste zeggen "ik reis met mijn NL vrouw en NL kind en zij mogen mij zonder verdere voorwaarden drie maanden meenemen naar België. Daar is geen visum voor nodig, leest u het BRAX-arrest maar eens goed door".
Dat visum was uiteraard wel handig om het vliegtuig binnen te kunnen komen.

Ja wij waren niet goed geïnformeerd over dit soort situaties maar we hadden het ook helemaal niet verwacht. Helaas, het enige wat we nu kunnen doen is hopen dat hij een nieuw visum zal krijgen en dat Schiphol hem niet ook weigert.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #111 Gepost op: 05 november 2018, 15:14:54 »
Ja wij waren niet goed Geïnformeerd over dit soort situaties maar we hadden het ook helemaal niet verwacht.

Handig zo'n advocaat. Wie was het en wat moest je betalen?

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #112 Gepost op: 05 november 2018, 15:20:05 »
Handig zo'n advocaat. Wie was het en wat moest je betalen?

Flip Jansen is zijn naam. €1210 in totaal omdat we al onze documenten hadden verzameld op het moment dat we zijn hulp inschakelden, anders was het rond €1600. We moesten een aanbetaling van €605 doen. Hij heeft mij zonet laten weten dat hij een email naar de Nederlandse autoriteiten in istanbul heeft gestuurd met uitleg over wat er gebeurd is en om een nieuw visum gevraagd. Nu wachten op een reactie daarop of een reactie op mijn eigen mail.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #113 Gepost op: 05 november 2018, 15:35:37 »
Flip Jansen is zijn naam. €1210 in totaal omdat we al onze documenten hadden verzameld op het moment dat we zijn hulp inschakelden, anders was het rond €1600. We moesten een aanbetaling van €605 doen. Hij heeft mij zonet laten weten dat hij een email naar de Nederlandse autoriteiten in istanbul heeft gestuurd met uitleg over wat er gebeurd is en om een nieuw visum gevraagd. Nu wachten op een reactie daarop of een reactie op mijn eigen mail.

Voor een Chavez visumaanvraag?
Dat is meer dan het dubbele van wat het in mijn ogen zou mogen kosten. Zelfs als er een adviesgesprek bij hoorde.
Maar ik weet uiteraard niet wat er voor bijzonderheden aan deze zaak zaten.

En dan nu een e-mail naar Istanboel? Ik denk dat jouw eigen e-mail via het contact centre van Buitenlandse Zaken zeker zoveel effect heeft.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #114 Gepost op: 05 november 2018, 15:42:43 »
Voor een Chavez visumaanvraag?
Dat is meer dan het dubbele van wat het in mijn ogen zou mogen kosten. Zelfs als er een adviesgesprek bij hoorde.
Maar ik weet uiteraard niet wat er voor bijzonderheden aan deze zaak zaten.

En dan nu een e-mail naar Istanboel? Ik denk dat jouw eigen e-mail via het contact centre van Buitenlandse Zaken zeker zoveel effect heeft.

Er waren op zicht geen bijzonderheden alleen dat de vader het kind nog niet erkent had. Ik vergat erbij te zetten dat dat bedrag inclusief begeleiding bij de aanvraag voor EU-toetsing was tot aan de eerste sticker van de IND. Ik weet echt niet meer wat ik moet denken of doen of wat ik kan verwachten. Ik hoop maar dat u gelijk hebt en dat het goed komt en als ik zie dat het toch niet de goede kant op gaat hoop ik toch nog u hulp kan krijgen en dat u het kan redden.

Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #115 Gepost op: 05 november 2018, 19:38:54 »
Volgens mij valt het wel mee allemaal, ik zou eerst maar even de reactie afwachten.
In mijn optiek krijgt jouw man gewoon weer een visum en kan hij naar Nederland vliegen.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #116 Gepost op: 05 november 2018, 20:15:48 »
Volgens mij valt het wel mee allemaal, ik zou eerst maar even de reactie afwachten.
In mijn optiek krijgt jouw man gewoon weer een visum en kan hij naar Nederland vliegen.

Dankje, daar hopen we ook op.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #117 Gepost op: 07 november 2018, 21:40:15 »
Mijn echtgenoot heeft vandaag gelukkig toch een nieuw visum gekregen, morgen vertrekt die vanuit Istanbul met een directe vlucht naar Amsterdam deze keer. Nu maar hopen dat het op Schiphol wel goed gaat. Ik word misselijk als ik er aan denk hoe het weer mis kan gaan :(

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #118 Gepost op: 08 november 2018, 09:32:31 »
Dien een klacht in over de gang van zaken bij de Europese Commissie en vraag hen een inbreukprocedure te starten tegen België vanwege de toegangsweigering in Charleroi, ondanks zijn EU rechten (jullie reisden samen).

Offline elfen

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 28
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #119 Gepost op: 08 november 2018, 20:20:15 »
Mijn echtgenoot heeft vandaag gelukkig toch een nieuw visum gekregen, morgen vertrekt die vanuit Istanbul met een directe vlucht naar Amsterdam deze keer. Nu maar hopen dat het op Schiphol wel goed gaat. Ik word misselijk als ik er aan denk hoe het weer mis kan gaan :(

Je hoeft je helemaal niet druk te maken, dat gaat helemaal goed

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #120 Gepost op: 08 november 2018, 20:46:43 »
Nou, uiteindelijk inderdaad allemaal goed gekomen, echtgenoot is in Nederland. Op Schophol wel weer ongeveer 4 uur laten zitten, ze vonden het vreemd dat hij een ingetrokken visum had. Maar uiteindelijk mocht ie toch door. Heel erg bedankt voor jullie reacties en voorall Prawo voor uw hulp! Ik zal zeker nog wel proberen een inbreukprocedure tegen Belgie te starten. Want ze hebben het voor ons in Schiphol ook moeilijker gemaakt dan het zou moeten.

Offline bogie2820

 • Nog nieuw en fris
 • *
 • Berichten: 18
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: filipina
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #121 Gepost op: 08 november 2018, 21:21:30 »
Op Schophol wel weer...
Bijna, net niet  ;D

Gefeliciteerd.

Nu eerst even genieten van elkaars aanwezigheid en dan snel langs de IND, gemeente, zorgverzekering, etc.

Offline Midia

 • Bijna volwaardig lid
 • *
 • Berichten: 30
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Iraaks
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #122 Gepost op: 08 november 2018, 21:23:45 »
Heel erg bedankt Bogie! Jaa genieten zoieo en dan komt de rest ook zo snel mogelijk.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #123 Gepost op: 17 november 2018, 20:16:09 »
Ik zal zeker nog wel proberen een inbreukprocedure tegen België te starten. Want ze hebben het voor ons in Schiphol ook moeilijker gemaakt dan het zou moeten.
Als je het er niet bij wilt laten zitten (wat ik niet zou doen ik jullie geval, ook al is alles nu goedgekomen) dan geef ik je in overweging met name gebruik te maken van je recht een petitie te richten aan het Europese Parlement.

Zeker nu jullie als gezin samen reisden en waarschijnlijk de huwelijksakte en geboorteakte van jullie kind bij je hadden heeft men in Charleroi alle regels met voeten getreden. Lees eens dit document, met name vanaf 6.3

Voor eventuele hulp hierbij kun je mij mailen via prawo.nl/contact. Ik heb een vergelijkbare zaak op de plank liggen.

Het grote gevaar als je alles zelf doet zonder deskundige hulp is dat de Belgen en/of de Commissie met een nietszeggend standaardantwoord komen. Lees bijv. de conclusies van deze Mededelingen aan de leden van het Europees Parlement maar eens http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PETI/CM/2018/02-21/1138764NL.pdf en  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/peti/cm/1056/1056141/1056141nl.pdf

Offline Sa3doune

 • Komt net kijken
 • Berichten: 2
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #124 Gepost op: 03 december 2018, 02:24:23 »
Beste Allemaal, beste PRAWO,

Mijn situatie is als volgt:
Nederlander getrouwd met Marokkaanse vrouw, zoon woont bij mij in NL en 2 dochters wonen bij mijn vrouw in Marokko. Alle drie de kinderen hebben een NL paspoort. Mijn zoon wil zijn moeder bij zich hebben en dus zijn we aangewezen op Chavez-Vilches Arrest.
Ik heb vrgen over de EU-toetsing:
 1- Is het het kind dat de aanvraag moet indienen of mijn vrouw?
 2- Moet mijn vrouw aantonen dat zij voor het kind financieel kan onderhouden? Vrouw in Marokko
     werkt niet. En door omstandigheden ben ik ook in de bijstand terechtgekomen? Kunt u mij vertellen wat de kans van slagen is. Ik zal het sowieso zeer op prijs stellen. Dank

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #125 Gepost op: 04 december 2018, 10:29:52 »
1. Alle kinderen (of tenminste één) zijn de referent. Je vrouw kan naar de NL ambassade om een gratis faciliterend visum aan te vragen. Aansluitend vraagt ze in Nederland dan bij de IND EU-toetsing.

2. Ze hoeft alleen aan te tonen dat zij de dagelijkse zorg heeft voor tenminste één Nederlands kind.

Jij doet in het hele verhaal niet mee, dat je in de bijstand zit is niet relevant.
Bij een goede voorbereiding is de slaagkans 100% en zullen jullie als gezin bijstand gaan krijgen. Plus kinderbijslag en toeslagen.

Neem contact met mij op via https://prawo.nl/contact en maak een afspraak om alles goed door te nemen. Vergeet niet je telefoonnummer te vermelden.
Dan kan je vrouw waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling bij jullie zijn. 1 januari is ook een belangrijke datum omdat dit de toetsingsdatum is voor de kinderbijslag.

Offline Sa3doune

 • Komt net kijken
 • Berichten: 2
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: marokkaans
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #126 Gepost op: 07 december 2018, 23:58:16 »
Bste Prawo,

Ik  heb u al 'n mailtje gestuurd en liet wat gegevens van mij achter bij www.prawo.nl . Stuur mij een bericht zodat ik u kan bellen.

Groetjes,
Sa3doune


Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #127 Gepost op: 08 december 2018, 11:34:22 »
Bste Prawo,

Ik  heb u al 'n mailtje gestuurd en liet wat gegevens van mij achter bij www.prawo.nl . Stuur mij een bericht zodat ik u kan bellen.

Groetjes, Sa3doune

Ik zond u zojuist een e-mail en persoonlijk bericht.

Offline Wim31

 • Nieuw lid
 • Berichten: 1
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Chileens
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #128 Gepost op: 23 januari 2019, 14:10:35 »
Hallo ik ben wim en heb een vraag..
Ik woon nu in 3 jaar in chili, ik ben hier getrouwd en heb hier 2 kinderen gekregen...
Die hebben nu alleen nog de chileense nationaliteit.
Onze situatie hier in chili is nu slecht, ik heb geen werk en we wonen nu bij mijn schoonouders..
Dus volgende week ga ik terug naar nederland...
Werken , woonruimte regelen etc.
Als ik dat allemaal klaar heb kan ik dan gebruik maken van deze regeling?
Mijn vrouw en kinderen over laten komen,
Kinderen inschrijven in nederland.
En dat mijn vrouw dan gebruik maakt van deze regeling..
En dat binnen de 3 maanden dat ze hier kan blijven?
Vrlg wim

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #129 Gepost op: 23 januari 2019, 22:02:38 »
Als u gehuwd bent en de kinderen zijn na het trouwen geboren dan staat u denk ik ook als vader op de geboorteakte.
Omdat u Nederlander bent zijn uw kinderen dat ook (van rechtswege). Dat ze nog geen NL paspoort hebben is niet relevant.

Omdat Chilenen zonder visum naar NL kunnen komen zou mijn advies zijn: kom meteen met het hele gezin. Hier kan alles ter plekke worden geregeld. Waar u gaat wonen is niet van belang. Inkomen evenmin.
Neem vooral jullie huwelijksakte en de geboorteaktes van de kinderen mee, voorzien van een apostille van de Chileense autoriteiten (dat vervangt alle legalisaties).
Dit zijn in Chile de daarvoor bevoegde autoriteiten:
Citaat
Chile - Competent Authorities
Subsecretario de Justicia (Under-Secretary of Justice), Secretarios Regionales Ministeriales de Justicia (Regional Ministerial Secretaries of Justice)
Secretarios Regionales del Ministerio de Educación (Regional Secretaries of the Ministry of Education)
Secretarios Regionales Ministeriales de Salud, Directores de Servicios de Salud, Intendente de Prestadores de Salud (Regional Ministerial Secretaries of Health, Health Service Directors, Intendent of Health Providers)
Director Nacional, Directores Regionales del Servicio de Registro Civil e Identificación (National Director, Regional Directors of the Civil and Identification Registration Service)
Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores (General Direction of Consular and Immigration Affairs of the Ministry of Foreign Affairs)

Schrijft u zich beslist NIET in in Nederland zonder eerst gedetailleerder advies te hebben ingewonnen. D.w.z. doe nog helemaal niets voordat u alle consequenties kent. Nog even wachten is helemaal niet erg. Iets wat mis is gegaan repareren vrijwel onmogelijk.

Goed advies krijgen kan bij mij. Per e-mail voor uw vertrek, maar ook tijdens een adviesgesprek in Zeist zodra u (jullie?) hier bent (zijn).

Offline Citizens Office

 • Komt net kijken
 • Berichten: 2
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Somalische
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #130 Gepost op: 31 mei 2020, 00:19:57 »
Citizens Office heeft met succes beroepen gedaan op het arrest Chavez-Vilchez voor het verkrijgen van een faciliterend visum in het buitenland. Ook hebben we bijzondere zaken gehad zoals dat van een Somalische vader die alleen in Somalië wachte op een faciliterend visum en het kind met de Nederlandse nationaliteit in Nederland geboren is en nooit naar het buitenland is geweest. Het Europese kind hoeft niet buiten de Europese unie te zijn.
Om een faciliterend visum te krijgen is het niet vereist om met jouw kind te reizen. De niet Europese ouder of verzorger kan de aanvraag indienen terwijl deze ouder buiten de Europese unie is. Ook hebben we mensen geholpen met de aanvraag voor een verblijfsvergunning via de Chavez-arrest.
En voor de Chavez-arrest kunnen stief ouders en verzorgers/opvang ouders ook aanspraak maken op EU recht.


Offline Citizens Office

 • Komt net kijken
 • Berichten: 2
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Somalische
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #131 Gepost op: 31 mei 2020, 00:27:27 »

Bij Verblijfsaanvrag via Chavez arrest is het niet vereist dat de ouder of verzorger op de geboorte akte staat. Een stiefouder kan ook aanspraak maken op afgeleid verblijfsrecht.

Declaratoir verblijfsrecht, wat is dat dan?
Dat wil zeggen dat het recht wordt erkend. Het wordt niet toegekend, het wás er al, op basis van het arrest. Dus, een echte beslissing hoeft niet te worden afgewacht… Daarom kunt u zonder de verblijfsvergunning af te wachten bijstand verstrekken aan een alleenstaande derdelander met een minderjarig kind dat de Nederlandse nationaliteit heeft. Dat betekent wel dat u de toets zelf moet uitvoeren en natuurlijk is het beter voor de interne en externe (accountant)controle om wel gewoon op basis van de verblijfsvergunning te beslissen. Maar er kunnen zich schrijnende situaties voordoen waarin u, in het belang van de minderjarige, de 6 maanden beslistermijn die de IND heeft niet af wilt wachten.
Dat het beleid van de IND na het Chavez-Vilchez-arrest gewijzigd is, blijkt ook wel uit de cijfers van de IND over 2018: het aantal toekenningen is toegenomen tot 96% van de aanvragen.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #132 Gepost op: 31 mei 2020, 13:31:22 »
De eisen die door Buitenlandse Zaken (ambassades) worden gesteld aan het verkrijgen van een zogenaamd faciliterend visum zijn inmiddels vergelijkbaar met de eisen die de IND stelt m.b.t. het vaststellen dat er een verblijfsrecht bestaat op basis van het arrest Chavez.

Verblijfsaanvragen op basis van het arrest zijn na een aanvankelijke euforie in 2018 vooral moeilijker geworden.
Successen in 2018 en 2019 zijn geen garantie voor 2020 of later.

Op 20 mei 2020 heeft de Raad van State die aanscherping van het beleid door de IND goedgekeurd aangezien die slechts een verduidelijking betrof van de bestaande regels. De basis blijft wat het Europese Hof van Justitie in haar arrest Chavez heeft geoordeeld.
Zie https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@121137/201905719-1-v2/

Bottom line lijkt te zijn dat vooral moeders met een heel jong Nederlands kind snel een kans maken hun verblijfsrecht bevestigd te krijgen. Dat geldt ook voor vaders die al vanaf de geboorte bij het kind zijn betrokken.
Vaders en de derdelander moeder van een ouder kind hebben het een stuk moeilijker, zeker als ze niet (meer) in gezinsverband samenwonen.
Een goede voorbereiding is in alle gevallen veel meer dan het halve werk.

Offline Os

 • Komt net kijken
 • Berichten: 4
 • Geslacht: Man
 • '08 On & Os, '09 Jay, '17 Laila, '20 NL
 • Nationaliteit partner: Thais
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #133 Gepost op: 15 september 2020, 12:17:37 »
Hallo,

Wij zijn in afwachting van het faciliterend/Chavez visum. 22 juni '20 aangekomen in NL.

3 juli is de beslistermijn aanvraag begonnen, eind datum 1 jan 2021.

Op 28 sept '20 verloopt het Schengen visum.
Als ik het mij goed herinner, dan was het Schengenvisum alleen om NL binnen te komen
en hoeven wij nu verder geen actie te ondernemen
(buiten het verlengen van een reis/ziektekosten verzekering) in afwachting van het faciliterend visum?

Met vriendelijke groeten,
Oscar, Ingon, Jay & Laila

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #134 Gepost op: 17 september 2020, 08:28:03 »
Hallo,

Wij zijn in afwachting van het faciliterend/Chavez visum. 22 juni '20 aangekomen in NL.

3 juli is de beslistermijn aanvraag begonnen, eind datum 1 jan 2021.

Op 28 sept '20 verloopt het Schengen visum.
Als ik het mij goed herinner, dan was het Schengenvisum alleen om NL binnen te komen
en hoeven wij nu verder geen actie te ondernemen
(buiten het verlengen van een reis/ziektekosten verzekering) in afwachting van het faciliterend visum?

Met vriendelijke groeten,
Oscar, Ingon, Jay & Laila

Dat klopt.
Het verblijfsrecht berust nu op het mogen afwachten van de aanvraag.
Ik neem aan dat de IND inmiddels een bevestiging heeft gestuurd van de aanvraag (plus een rekening voor de leges). Die zogenaamde artikel 9 brief is voldoende om het rechtmatig verblijf aan te tonen. Gemeentes kunnen op die basis ook inschrijven in hun basisadministratie mocht dat nog niet zijn gebeurd.

Offline Os

 • Komt net kijken
 • Berichten: 4
 • Geslacht: Man
 • '08 On & Os, '09 Jay, '17 Laila, '20 NL
 • Nationaliteit partner: Thais
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #135 Gepost op: 17 september 2020, 17:38:44 »
Dankjewel.

Dat was ik al weer vergeten van dat inschrijven, dat ga ik dan snel doen.

Bedankt

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #136 Gepost op: 17 september 2020, 23:37:37 »
Succes.
Vergeet ook niet bij de Sociale Verzekeringsbank een offerte aan te vragen voor inkoop van de AOW voor de jaren dat uw partner niet verzekerd was. https://www.svb.nl/nl/media/3293NT.pdf
Natuurlijk is daar tien jaar de tijd voor, maar eerder kan geen kwaad.

Offline Os

 • Komt net kijken
 • Berichten: 4
 • Geslacht: Man
 • '08 On & Os, '09 Jay, '17 Laila, '20 NL
 • Nationaliteit partner: Thais
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #137 Gepost op: 06 oktober 2020, 12:17:33 »
Hallo Pawo,

ik heb met de gemeente Roosendaal gebeld ivm inschrijving vanuit het buitenland

en die zeggen alleen in te schrijven als de IND in de brief schrijft dat er is toegekend.

Ook als ik zeg dat het een artikel 9 brief is blijven zeggen dat alleen bij toekenning kan worden ingeschreven.

Daardoor wordt mijn moeder, waarbij we wonen, mijn toeslag partner...

Zijn er nog andere wegen te bewandelen?

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #138 Gepost op: 08 oktober 2020, 09:44:44 »
Wat de gemeente zegt klopt niet, uw moeder moet worden ingeschreven.

Het gaat om uw vrouw neem ik aan. Zij kan (lees moet) het volgende doen.
Zij maakt een afspraak bij de gemeente voor aangifte adres, komende uit het buitenland. Daarbij toont ze haar paspoort en de art. 9 brief.
De gemeente moet haar aangifte aannemen en heeft vervolgens vier weken de tijd om er gevolg aan te geven of om een gemotiveerde beslissing te nemen, al zal er eerst een voornemen volgen waarop uw moeder kan reageren.

Lukt het zo niet, dan rest u weinig anders dan mij (of een andere deskundige) in de arm te nemen. Ik heb vaker met dit bijltje gehakt.
Zo kan ik bijv. de gemeente bellen en deze op het juiste spoor zetten.

Dat u de toeslagpartner van uw moeder wordt betwijfel ik overigens. U huurt bij haar toch gewoon een kamer.
Heeft u uw buitenlandse huwelijk al ingeschreven in Den Haag?
Staat uw vrouw in het register niet ingezetenen (RNI) en kreeg zij zo als uw toeslagpartner haar BSN?

Offline sannekeee

 • Nieuw lid
 • Berichten: 1
 • Geslacht: Vrouw
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Guatemala
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #139 Gepost op: 08 oktober 2020, 21:17:09 »
Hallo, ik hoop dat iemand ons kan helpen.

Mijn man (Guatemala) en ik(Nederlandse) wonen in Guatemala met onze 2 kinderen(3 en 1 jaar oud)
We willen aankomend jaar naar Nederland en we zijn al bezig met het vertalen van de geboorteaktes etc.

voor de aanvraag '"ouder van minder jarig Nederlands kind''   moet ik een verklaring schrijven. Heeft iemand misschien een voorbeeld van
een verklaring? ik weet niet zo goed waar ik moet beginnnen en wat er precies in moet staan.

Groet, Sanneke


Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #140 Gepost op: 09 oktober 2020, 09:54:45 »
Zo'n verklaring is vormvrij.
Wat u er in zet hangt met name af van jullie persoonlijke situatie. Dat is niet iets wat ik op een openbaar forum zou bespreken.
Omdat uw man te zijner tijd visumvrij met het gezin mee kan reizen hoeft u nu in feite nauwelijks voorbereidingen te treffen, al is het handig om wel vast de nodige onderliggende bewijzen te vergaren. De verklaring komt dan wel zodra jullie hier zijn.

Denk verder aan het volgende:
- zet buitenlandse aktes van iedereen die Nederlander is (geboorteakte kinderen, uw huwelijksakte) om in een Nederlandse akte via landelijke taken van de gemeente Den Haag;
- meldt uw man aan als uw toeslagpartner in het RNI (register niet-ingezetenen) zodat hij al een BSN krijgt.
- documenten kunt u beter laten vertalen door een in Nederland beëdigd vertaler. Andere vertalingen moet u anders ook laten legaliseren in het land van herkomst van de vertaler;
- onderzoek via de Belastingdienst/Douane de mogelijkheid tot belastingvrije invoer van uw verhuisboedel.

Het is wellicht niet slim om meteen naar Nederland te komen en uw man de aanvraag te laten indienen die u nu op het oog heeft.
Weet dat dit hem slechts een tijdelijk verblijfsrecht oplevert. Dit eindigt zodra jullie jongste kind 18 is (nog lang te gaan en er is veel tijd voor een beter plan) en vooral: hij kan met dat verblijfsrecht geen Nederlander worden.
Overweeg om eerst eens 3-4 maanden in Spanje te gaan wonen en dan pas naar Nederland te komen. U doet dan de zogenaamde EU-route. Uw man kan in dat geval, eenmaal met u terug in Nederland, in principe wel Nederlander worden zodra hij voldoende is ingeburgerd.

Een van de bijkomende voordelen van de Europaroute is de mogelijkheid in menig andere lidstaat een buitenlands rijbewijs om te wisselen. In Nederland moeten daarvoor theorie- en praktijkexamens worden afgelegd. Dat inburgering niet verplicht is, is een andere voordeel. Beide kunnen een aanzienlijke kostenbesparing opleveren.

Offline emad17

 • Komt net kijken
 • Berichten: 3
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Duits
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #141 Gepost op: 10 oktober 2021, 08:31:33 »
Ik heb u zojuist een bericht gestuurd nav dit arrest

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht
« Reactie #142 Gepost op: 10 oktober 2021, 12:11:49 »
Ik heb u zojuist een bericht gestuurd nav dit arrest

Het contactformulier op mijn website www.prawo.nl functioneert helaas al een tijdje niet meer.
U kunt mij het best een e-mail sturen via info /at\ prawo . nl (dit adres staat ook op mijn website).