Auteur Topic: EU arrest: inburgeringsexamen buitenland in huidige vorm niet te handhaven  (gelezen 6952 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Arrest K en A van 9 juli 2015, zaak C-153/14
De lidstaten mogen vereisen dat derdelanders vóór gezinshereniging met goed gevolg een inburgeringsexamen afleggen
De uitoefening van het recht op gezinshereniging mag echter niet onmogelijk of uiterst moeilijk worden gemaakt

Een richtlijn van de Unie stelt de voorwaarden vast voor de uitoefening van het recht op gezinshereniging, dat toekomt aan derdelanders die rechtmatig op het grondgebied van de lidstaten verblijven.

In Nederland stelt de relevante wettelijke regeling het recht op gezinshereniging ervan afhankelijk dat met goed gevolg een basisexamen inburgering wordt afgelegd. Dit examen bestaat uit een toets Gesproken Nederlands, een toets Kennis van de Nederlandse Samenleving en een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen.
De toetsen worden afgelegd op een ambassade of een consulaat-generaal in het land van herkomst of van bestendig verblijf van het gezinslid van de gezinshereniger en worden afgenomen via een telefoon die in directe verbinding staat met een sprekende computer.

Vrijstellingen zijn voorzien voor aanvragers die door een geestelijke of lichamelijke belemmering blijvend niet in staat zijn het examen af te leggen of voor gevallen waarin afwijzing van de aanvraag zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

K, een Azerbeidzjaans staatsburger, en A, een Nigeriaans staatsburger, hebben zich beroepen op, respectievelijk, gezondheidsproblemen en psychische problemen die hun zouden beletten het inburgeringsexamen af te leggen.
Hun aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf werden door de Nederlandse autoriteiten echter afgewezen.

De Raad van State, waarbij de gedingen over die weigeringen aanhangig zijn, besloot het Hof van Justitie vragen voor te leggen over de verenigbaarheid van het inburgeringsexamen met de richtlijn.

Allereerst brengt het Hof in herinnering dat de richtlijn zich er in het kader van andere gezinsherenigingen dan die betreffende vluchtelingen en hun gezinsleden, niet tegen verzet dat de lidstaten slechts toestemming verlenen voor toegang tot hun grondgebied indien vooraf bepaalde integratievoorwaarden in acht zijn genomen.

Daar de richtlijn echter enkel ziet op voorwaarden ter „integratie", stelt het Hof vast dat deze voorwaarden slechts rechtmatig zijn indien de integratie van de gezinsleden van de gezinshereniger daarmee kan worden vergemakkelijkt.

In die context beklemtoont het Hof het belang van de verwerving van kennis van de taal en de samenleving van de gastlidstaat, met name om de communicatie, de interactie, het vormen van sociale banden alsmede de toegang tot de arbeidsmarkt en beroepsopleidingen te vergemakkelijken.

Voorts overweegt het Hof dat deze verplichting, rekening gehouden met het feit dat de kennis die vereist is, op een basisniveau ligt, op zich geen afbreuk doet aan het met de richtlijn nagestreefde doel van gezinshereniging.

De integratievoorwaarden mogen evenwel niet tot doel hebben om de personen te selecteren die hun recht op gezinshereniging zullen kunnen uitoefenen, maar dienen hun integratie in de lidstaten te bevorderen.

Voorts moeten de bijzondere individuele omstandigheden, zoals leeftijd, opleidingsniveau, financiële situatie of gezondheidstoestand, in aanmerking worden genomen, teneinde de betrokken gezinsleden vrij te stellen van de verplichting om het inburgeringsexamen met goed gevolg af te leggen, wanneer blijkt dat zij, vanwege die omstandigheden, niet in staat zijn dat examen af te leggen of daarvoor te slagen. Anders zou die verplichting, in dergelijke omstandigheden, een moeilijk te overkomen hindernis vormen om het recht op gezinshereniging doeltreffend te maken.

Het Hof constateert dat uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de Nederlandse wettelijke regeling niet toelaat dat de gezinsleden van de gezinshereniger in alle situaties waarin de handhaving van de verplichting om het inburgeringsexamen met goed gevolg af te leggen de gezinshereniging onmogelijk of uiterst moeilijk maakt, worden vrijgesteld van die verplichting.

Het Hof merkt tevens op dat de – eenmalige – kosten van het pakket om het examen voor te bereiden 110 EUR bedragen en dat de inschrijvingskosten 350 EUR bedragen. Het Hof is van oordeel dat deze bedragen van dien aard zijn dat zij gezinshereniging onmogelijk of uiterst moeilijk maken. Dit geldt te meer daar de inschrijvingskosten moeten worden voldaan elke keer dat dit examen opnieuw wordt afgelegd en door alle betrokken gezinsleden, en daar bovenop die kosten de kosten komen die de gezinsleden van de gezinshereniger moeten maken om zich naar de dichtstbijzijnde vestiging van de Nederlandse vertegenwoordiging te begeven om dat examen af te leggen.

Let op!
Bovenstaande tekst geldt alleen voor gezinshereniging en Nederland en betreft uitdrukkelijk niet degenen die de EU- of Belgiëroute doen
De betreffende Gezinsherenigingsrichtlijn is in haar geheel na te lezen op mijn startpagina over vreemdelingenrecht http://vreemdelingenrecht.startpagina.nl en staat in het blok Europese Unie in de tweede kolom evenals de Richtsnoeren van de Europese Commissie voor toepassing van deze richtlijn.


Het arrest, de voorafgaande conclusie van de advocaat-generaal en de prejudiciële vragen zijn hier na te lezen.Offline ad

 • Deskundige inburgering
 • *****
 • Berichten: 182
 • Geslacht: Man
 • Ik help je om te slagen!
  • Ad Appel Taaltrainingen
 • Nationaliteit partner: Nederlandse
Re: EU arrest: inburgeringsexamen buitenland in huidige vorm niet te handhaven
« Reactie #1 Gepost op: 09 juli 2015, 18:00:35 »
Vandaag heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan die gevolgen heeft (...) voor het basisexamen inburgering. Het examen is eigenlijk te duur, vindt het Hof van Justitie. (Pakket Naar Nederland, deelname examen, reis- en verblijfskosten naar de examenlocatie). Ook kunnen er naast deze financiële zware last, andere persoonlijke redenen bestaan die het afleggen van en het slagen voor het examen onmogelijk maken. Veel mensen die vanaf nu met dit arrest van het Hof van Justitie in de hand een klacht willen indienen, maken een goede kans dat de klacht effect gaat hebben. In de praktijk moeten mensen die willen klagen, het examen wel afleggen, maar tegelijk ook melding maken dat zij dit onder protest doen. Uiteindelijk zullen meer mensen dan tot nu toe een ontheffing kunnen krijgen van het examen.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165654&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=166477
specialist inburgeringsexamens

www.adappel.nl
www.basisexameninburgering.nl

Offline emad17

 • Komt net kijken
 • Berichten: 3
 • Geslacht: Man
 • Ik steun Mixed-Couples
 • Nationaliteit partner: Duits
Re: EU arrest: inburgeringsexamen buitenland in huidige vorm niet te handhaven
« Reactie #2 Gepost op: 10 oktober 2021, 08:30:03 »
Iemand een update hierover? Heb geprobeerd te bellen met de IND https://klantenservicecontact.nl/ind-contact/ maar is niet het juiste telefoonnummer.