* *
Waardeer je de informatie op deze community en ben je geholpen door onze vrijwilligers of deskundigen? Wordt dan donateur en steun de stichting!
Voor je bijdrage (vanaf 10,-):
Stichting Mixed-Couples
Postbus 128
1300 AC Almere
Postbank: 5081499


Vermeld bij de overschrijving je gebruikersnaam op dit forum.

Contact:
bestuur @ mixed-couples.nl
Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 9
Een rechtbankmedewerker van Iraanse afkomst klaagt volgens de Nationale Ombudsman terecht over de bij zijn zus gevolgde procedure m.b.t. haar visumaanvraag bij de Nederlandse ambassade in Teheran.
Lees het volledige rapport hier.

Citaat
Verzoeker, een Nederlander van Iraanse oorsprong, stond in 2004 en 2010 garant voor de kosten van het bezoek van zijn zuster uit Iran.

In augustus 2011 zou zij opnieuw overkomen om verzoeker en haar in Nederland studerende zoons te bezoeken.
Voorafgaand aan de visumaanvraag stuurde de Ambassade in Teheran haar een informatiefolder toe met het verzoek om voor verdere informatie over de visumvoorschriften ook te k
http://jebandmetnederland.nl/

Snijdt de Wereldomroep de band met Nederland door?

De Nederlandse uitzendingen van de Wereldomroep worden bedreigd met opheffing. De politiek beslist nog voor de zomer over de toekomst van de Wereldomroep. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de taken van de Wereldomroep voor Nederlanders in het buitenland te schrappen.

Omdat de organisatie onder druk staat, heeft de directie de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW geadviseerd de Nederlandstalige taken desnoods te beperken tot informatie voor expats en de korte golf versneld af te bouwen. Dat betekent voor ruim anderhalf miljoen Nederlandse Wereldomroep-gebruikers een ongekende verschraling van het programma-aanbod.
25 februari 2011 - Wat maakt een excuus tot een goed excuus? Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, beschrijft in zijn Excuuskaart in vijf stappen hoe een overheidsinstantie goed excuus kan maken.

In het contact tussen overheid en burger gaat veel goed, maar soms ook niet. Als er iets verkeerd is gelopen bij een overheidsinstantie, heeft dat vaak vervelende gevolgen voor een burger. En dan kunnen excuses en de uitleg die daarbij hoort, zeer op zijn plaats zijn. Uit de dagelijkse praktijk van de ombudsman blijkt dat een goed excuus aanbieden vaak niet eenvoudig is voor de betrokken instantie en zijn medewerkers. Daarom heeft de Nationale ombudsman op basis van zijn ervaringen met het onderwerp
De inhoud van het examenonderdeel Toets GBL (Geletterdheid en Begrijpend Lezen) en van het nieuwe lesmateriaal om mensen voor te bereiden op deze toets zijn bekend.

Over de inhoud van de toets GBL valt te lezen in de Staatscourant -


Meer info kan je vinden in dit topic.

Je kan daar ook je vragen kwijt.
Nationale ombudsman start onderzoek hardheidsclausule Wet Inburgering Buitenland

12 januari 2011 - De Nationale ombudsman start een onderzoek naar inburgering in het buitenland. Hij neemt onder de loep hoe invulling wordt gegeven aan de zogenoemde hardheidsclausule. Vreemdelingen kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule in de wet als ze menen dat ze niet in staat zijn om te voldoen aan de eisen voor inburgering. Verzoeken van een aantal organisaties zijn voor de ombudsman de aanleiding om onderzoek te gaan doen.

Van nieuwkomers naar ons land wordt verlangd dat zij eerst in hun land van herkomst basiskennis opdoen van de Nederlandse taal en samenleving. Zij moeten slagen voor het basisexamen inburgering. Pas dan w
De verzwaring van het inburgeringsexamen per 1 april is definitief. Geen grap.
Het valt te verwachten dat zeker 25% van de kandidaten zal gaan zakken. Nu ligt dat percentage op 5%.

Lees:   http://frontpage.fok.nl/nieuws/422197/1/1/100/aangescherpte-taaltoets-stemt-pvv-tevreden.html

Lees voor nfo over het overheids-lespakket:    http://www.naarnederland.nl/documentenservice/pagina.asp?metnaam=naarnederland

Lees voor betrouwbare info over het examen:  http://www.mixed-couples.nl/forum/index.php/topic,21173.0.html en

http://www.ikwilnaarnederland.nl/inburgeringstoets.php


Op 4 april 2010 is de Visumcode in werking getreden. De Visumcode bevat regels met betrekking tot procedures voor aanvragen van visa kort verblijf. Een vereiste van de Visumcode is dat elk land een uniform bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking heeft en dit bij de Europese Commissie laat notificeren.
Dit gestandaardiseerde formulier dient gebruikt te worden in geval sprake is van een uitnodiging door een referent en/of indien sprake is van een garantstelling. Dit formulier dient dan ook ter onderbouwing van de visumaanvraag. Bijgevoegd treft u het formulier aan.

Het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverst

08 nov 2010 - Visumplicht Albani

Inwoners van Bosni
Voor Nederlanders in het buitenland en vreemdelingen bevatten de begrotingen op het gebied van nationaliteit en verblijfsrechten weinig verrassingen. Het meeste was al langer in voorbereiding, zoals de herziening van de Vreemdelingenwet 2000 en de wijzigingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap, of was al uitgelekt, zoals de bezuinigingen op de inburgering. Uit de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt niet direct dat er veel vaart wordt gezet achter verbeteringen van de dienstverlening. Het Ministerie van Justitie gaat nu nog over naturalisaties en vreemdeli
ROTTERDAM - Nederland kan Turkse immigranten met een verblijfsvergunning niet verplichten een inburgeringscursus te volgen.


Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 9

Recent